Sorry, we can not find the requested media or it had been removed.
Meanwhile take a look of these interested post below
김_지윤님과의 만남은 어떤 지역이든 투썸으로 ..
10 219 55 minutes ago
김_지윤님과의 만남은 어떤 지역이든 투썸으로 ..
Cümə gününün duası

Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
.
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
57 125 54 minutes ago
Cümə gününün duası

Ərəbcə oxunuşu [bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla muhəmmədin və əla ali mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] tərcüməsi:

həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan allaha məxsusdur! o elə bir alimdir ki, onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. allahım, mən səni şahid tuturam və sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: sənsən bir allah ki, səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm sənin bəndən və rəsulundur. o, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
.
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
단대호수 모 별거 읎네 ㅋ
12 235 58 minutes ago
단대호수 모 별거 읎네 ㅋ
동현아 여기 맛있었지 💛
9 152 1 hour ago
동현아 여기 맛있었지 💛
보혀니9마링
13 197 1 hour ago
보혀니9마링
Mother know best? According to model and new mom Ashley Graham (@ashleygraham), her mother — aka “Mama Graham” — really does.⁣
⁣
Ashley is using this time to soak up life’s lessons from the woman who taught her everything she knows... and good news for us, we get to hear them too. 🙌⁣
⁣
“One of my favorite parts about myself that my mother taught me was being able to find happiness in any situation. Thank you, Mama Graham.”⁣
⁣
So whether you are a mom, taking care of your mom or missing your mom, remember to slow down and #TakeABreak. You deserve it. 💞
4,226 187k 12 hours ago
Mother know best? according to model and new mom ashley graham (@ashleygraham ), her mother — aka “mama graham” — really does.⁣

ashley is using this time to soak up life’s lessons from the woman who taught her everything she knows... and good news for us, we get to hear them too. 🙌⁣

“one of my favorite parts about myself that my mother taught me was being able to find happiness in any situation. thank you, mama graham.”⁣

so whether you are a mom, taking care of your mom or missing your mom, remember to slow down and #takeabreak. you deserve it. 💞
For lots of people around the world, the time is now to #StayHome. That also means it's time to 👋reach out 👋 (by phone or from a safe distance!) to neighbors, friends and family who could use a pick-me-up.⁣⁣
⁣⁣
Remember: we're in this together. 🌏❤️ ⁣
For the latest on staying #HealthyAtHome, follow @who.⁣⁣
⁣⁣
Photo by @pablo.rochat
6,702 812k 14 hours ago
For lots of people around the world, the time is now to #stayhome. that also means it's time to 👋reach out 👋 (by phone or from a safe distance!) to neighbors, friends and family who could use a pick-me-up.⁣⁣
⁣⁣
remember: we're in this together. 🌏❤️ ⁣
for the latest on staying #healthyathome, follow @who.⁣⁣
⁣⁣
photo by @pablo.rochat
Signs of the times: toilet paper quidditch⚡️a tiny meditating chef 👨‍🍳 and makeup with a message. 👄 
Check out today’s story for more things that have us smiling. 😊

Videos by @jojotheragdollcat,  @thetinychefshow and @kickiyangz
15,686 1m Yesterday
Signs of the times: toilet paper quidditch⚡️a tiny meditating chef 👨‍🍳 and makeup with a message. 👄
check out today’s story for more things that have us smiling. 😊

videos by @jojotheragdollcat, @thetinychefshow and @kickiyangz
Patrick Cabral’s (@darkgravity) large, layered paper sculptures may be intricate, but his approach is deceptively simple.⁣
⁣
“I just cut one hole after another,” says the Filipino artist, who uses his talent to raise awareness about endangered species, like this tiger, which took him about 200 hours to create.⁣
⁣
“What I love about the work I do is that it’s also my form of meditation. Every time I do my work, I get into a Zen state. I have to be completely present, because I am using a sharp blade, and all I think of is cutting one hole at a time.” #ThisWeekOnInstagram⁣
⁣
Photo by @darkgravity
9,302 855k Yesterday
Patrick cabral’s (@darkgravity ) large, layered paper sculptures may be intricate, but his approach is deceptively simple.⁣

“i just cut one hole after another,” says the filipino artist, who uses his talent to raise awareness about endangered species, like this tiger, which took him about 200 hours to create.⁣

“what i love about the work i do is that it’s also my form of meditation. every time i do my work, i get into a zen state. i have to be completely present, because i am using a sharp blade, and all i think of is cutting one hole at a time.” #thisweekoninstagram⁣

photo by @darkgravity
Graphic designer and paper artist Jihee Lee (@edaeri11) adds materials like acrylic, felt and iron nuts and bolts into her lifelike models of everyday objects.⁣
⁣
But all her creations — including this colorful meal — have one thing in common: their main ingredient is always paper.⁣
⁣
“When I make food, I first imagine how the food is plated, then I decide which materials and colors work up an appetite,” she says of her intricate sculptures. “I make a sketch and then do a 3D modeling, just like I’d set up a table for dinner. I give my best effort to make the food look as delicious as possible.” #ThisWeekOnInstagram⁣
⁣
Photo by @edaeri11
7,096 487k 2 days ago
Graphic designer and paper artist jihee lee (@edaeri11 ) adds materials like acrylic, felt and iron nuts and bolts into her lifelike models of everyday objects.⁣

but all her creations — including this colorful meal — have one thing in common: their main ingredient is always paper.⁣

“when i make food, i first imagine how the food is plated, then i decide which materials and colors work up an appetite,” she says of her intricate sculptures. “i make a sketch and then do a 3d modeling, just like i’d set up a table for dinner. i give my best effort to make the food look as delicious as possible.” #thisweekoninstagram⁣

photo by @edaeri11
Spending a little more time at home than usual? (Same.)⁣
⁣
Storyteller, podcaster and former monk Jay Shetty (@jayshetty) knows how to transform your space into one that’s full of good energy. 🙌✨⁣
⁣
“I want to help people create spaces that are full of positivity, specifically in four purposes: a space for gratitude, a space for productivity, a space that you can meditate and feel calm, and lastly, a space that you can exercise and stay healthy.”⁣
⁣
#TakeABreak with Jay, no matter where in the world you are 🌎💛, today on IGTV.
3,497 207k 2 days ago
Spending a little more time at home than usual? (same.)⁣

storyteller, podcaster and former monk jay shetty (@jayshetty ) knows how to transform your space into one that’s full of good energy. 🙌✨⁣

“i want to help people create spaces that are full of positivity, specifically in four purposes: a space for gratitude, a space for productivity, a space that you can meditate and feel calm, and lastly, a space that you can exercise and stay healthy.”⁣

#takeabreak with jay, no matter where in the world you are 🌎💛, today on igtv.
For Josie Totah (@josietotah), her mom has always shown her unconditional love – especially when she came out as transgender. ❤️ ⁣⁣
⁣
“Of course there were road bumps, curve balls and places where we needed to stop and figure things out. But not a second went by that my mom wasn’t holding my hand,” says the 18-year-old actress and producer.⁣
⁣
Josie offers these words of support for other people who identify as trans. “You will surge into your light. It’s only a matter of time.” 💫 ⁣⁣
⁣
Read more stories of love from the trans community on @glaad right now.  #TransDayofVisibility #TransLoveStories⁣⁣
⁣
Photo by @josietotah
8,069 901k 2 days ago
For josie totah (@josietotah ), her mom has always shown her unconditional love – especially when she came out as transgender. ❤️ ⁣⁣

“of course there were road bumps, curve balls and places where we needed to stop and figure things out. but not a second went by that my mom wasn’t holding my hand,” says the 18-year-old actress and producer.⁣

josie offers these words of support for other people who identify as trans. “you will surge into your light. it’s only a matter of time.” 💫 ⁣⁣

read more stories of love from the trans community on @glaad right now. #transdayofvisibility #translovestories⁣⁣

photo by @josietotah
Look closely. This portrait by paper-quilling artist Yi Ye Wang (@pinkzhazha) took nearly three months to complete and is 100% constructed from rolled up paper. 🤯⁣
⁣
“I use paper art to express the deep artistic mood of Chinese traditional ink painting, combined with modern western art techniques, to make my own unique style,” says the Paris-based Chinese artist, who also writes songs and plays bass.⁣
⁣
“My friends are surprised that I can turn from being a crazy rock musician to a quiet artist who can work alone for long periods of time.” #ThisWeekOnInstagram⁣
⁣
Photo by @pinkzhazha
12,477 856k 3 days ago
Look closely. this portrait by paper-quilling artist yi ye w**g (@pinkzhazha ) took nearly three months to complete and is 100% constructed from rolled up paper. 🤯⁣

“i use paper art to express the deep artistic mood of chinese traditional ink painting, combined with modern western art techniques, to make my own unique style,” says the paris-based chinese artist, who also writes songs and plays bass.⁣

“my friends are surprised that i can turn from being a crazy rock musician to a quiet artist who can work alone for long periods of time.” #thisweekoninstagram⁣

photo by @pinkzhazha
⁣
#HelloFrom The Wedge. We’re currently dreaming of this stretch of Southern California beach known for its shore-breaking waves and their frothy foamy dances. 🌊⁣
⁣
Photo by @ohdagyo
13,362 1m 4 days ago

#hellofrom the wedge. we’re currently dreaming of this stretch of southern california beach known for its shore-breaking waves and their frothy foamy dances. 🌊⁣

photo by @ohdagyo
Time to cozy up with today’s #WeeklyFluff. ⁣
Meet Guinea pig BFFs Olive and Chestnut (@oliveandchestnut), who enjoy cuddling up and striking a pose.⁣
⁣
Photo by @oliveandchestnut
20,335 1m 6 days ago
Time to cozy up with today’s #weeklyfluff. ⁣
meet guinea pig bffs olive and chestnut (@oliveandchestnut ), who enjoy cuddling up and striking a pose.⁣

photo by @oliveandchestnut
Q: What do a kitchen climber, cute quokka and fast-hands chef have in common?⁣
A: They all had us smiling this week 😊⁣
⁣
Check out our story for more photos and videos that brought us some much-needed moments of joy. ✨⁣
⁣
Videos by @brookeclimbs, @hobopeeba and @cznburak
41,610 2m 6 days ago
Q: what do a kitchen climber, cute quokka and fast-hands chef have in common?⁣
a: they all had us smiling this week 😊⁣

check out our story for more photos and videos that brought us some much-needed moments of joy. ✨⁣

videos by @brookeclimbs, @hobopeeba and @cznburak