Loading...
Browse and Download Instagram Photo and Video Anonymously
movie_cinema_one

@movie_cinema_one

|■ سینما تجلی رویاهای ماست ■|
#nataliportman 
#ناتالی_پورتمن در طول دوران حرفه ای بازیگری اش ثابت کرده است که هم میتواند #گیشه ها را تصاحب کند و هم میتواند جوایز را درو کند.
#جشنواره و بلیط های #سینما دو روی متفاوت از یک سکه هستند که تعداد #بازیگران کمی میتوانند هر دو را داشته باشند و این کار برای #زنان حتی سخت تر هم هست چرا که بیشتر توان #کمپانی ها برای ساخت پروژه های پولساز و استفاده از جذابیت های زنانه و شیمی #جنسی آنان با مردان است که مردم را به سینما میکشد.
پس از شروع روند #پورن سازی در غرب بازیگران کمی حاضر شدند بعد از آن مقابل دوربین همچون یک #روسپی رفتار کنند چرا که بنظر آنها شان یک بازیگر بیشتر از آن بود که با چند دلار رفتار وقیحانه از خود برای مخاطب نشان دهند.
پورتمن هم جزو همین دسته از بازیگران بود که به دلیل اعتراض علیه مردان سینما گر دز سینما در اسکاری که گذشت با پیوستن به کمپین نه به خشونت علیه زنان این موضوع را از دوباره همراه با عده ای دیگر پیگیری کردند.
#movie_cinema_one_naghd
18 690 2 hours ago
#nataliportman #ناتالی_پورتمن در طول دوران حرفه ای بازیگری اش ثابت کرده است که هم میتواند #گیشه ها را تصاحب کند و هم میتواند جوایز را درو کند. #جشنواره و بلیط های #سینما دو روی متفاوت از یک سکه هستند که تعداد #بازیگران کمی میتوانند هر دو را داشته باشند و این کار برای #زنان حتی سخت تر هم هست چرا که بیشتر توان #کمپانی ها برای ساخت پروژه های پولساز و استفاده از جذابیت های زنانه و شیمی #جنسی آنان با مردان است که مردم را به سینما میکشد. پس از شروع روند #پورن سازی در غرب بازیگران کمی حاضر شدند بعد از آن مقابل دوربین همچون یک #روسپی رفتار کنند چرا که بنظر آنها شان یک بازیگر بیشتر از آن بود که با چند دلار رفتار وقیحانه از خود برای مخاطب نشان دهند. پورتمن هم جزو همین دسته از بازیگران بود که به دلیل اعتراض علیه مردان سینما گر دز سینما در اسکاری که گذشت با پیوستن به کمپین نه به خشونت علیه زنان این موضوع را از دوباره همراه با عده ای دیگر پیگیری کردند. #movie_cinema_one_naghd