നിങ്ങൾ ഏത് തരമാണ് 😜😜😂😂😄 Follow @ezuthiloode 
Quote : @kuripp_____ 
#malayalamtypography#ezhuthukal#malayalamquotes #verukal #ezhuthupura #topography #kerala #keralagram #ezhuthu #malayalamcinema #mallu #keralagallery #keralagodsowncountry #kuthivara #kavithakal#malayalamcinema #malayalamlovequotes #pkd #thrissur #malayali#verukal #malayalamquotes💔 #topography #kerala #keralaattraction #malluquotes #kavitha#thoolika #thoolikathalukal#madhavikutty#malayalamcaliography
76 2,867 Yesterday
നിങ്ങൾ ഏത് തരമാണ് 😜😜😂😂😄 follow @ezuthiloode
quote : @kuripp_____
#malayalamtypography#ezhuthukal#malayalamquotes #verukal #ezhuthupura #topography #kerala #keralagram #ezhuthu #malayalamcinema #mallu #keralagallery #keralagodsowncountry #kuthivara #kavithakal#malayalamcinema #malayalamlovequotes #pkd #thrissur #malayali#verukal #malayalamquotes💔 #topography #kerala #keralaattraction #malluquotes #kavitha#thoolika #thoolikathalukal#madhavikutty#malayalamcaliography
അമ്പിളി ❤️❤️❤️❤️ Follow @ezuthiloode 
#malayalamtypography#ezhuthukal#malayalamquotes #verukal #ezhuthupura #topography #kerala #keralagram #ezhuthu #malayalamcinema #mallu #keralagallery #keralagodsowncountry #kuthivara #kavithakal#malayalamcinema #malayalamlovequotes #pkd #thrissur #malayali#verukal #malayalamquotes💔 #topography #kerala #keralaattraction #malluquotes #kavitha#thoolika #thoolikathalukal#madhavikutty#malayalamcaliography
33 7,372 1 weeks ago
Author : @nivedkbalakrishnan
Quotes page : @nivedwritings
©nivedbalakrishnan® ©nivedwritings
Don't copy lines without permssion *
.
.
#malayalam #kerala  #nivedbalakrishnan #nivedwritings #malayalamtypography #malayalamcinema  #malayalamlovequotes  #kavitha #onam  #keralaquotes #malayalamquote
#mallu #mollywood #malayali #kochi #mohanlal #mallugram #love #keralagram  #malayalamquotes #godsowncountry #mammootty #keralam #tiktok #malappuram  #malayalamstatus #malayalammovie  #lovemalayalam  #keralatourism #entekeralam
77 4,448 Yesterday
Author : @nivedkbalakrishnan
quotes page : @nivedwritings
©nivedbalakrishnan® ©nivedwritings
don't copy lines without permssion *
.
.
#malayalam #kerala  #nivedbalakrishnan #nivedwritings #malayalamtypography #malayalamcinema  #malayalamlovequotes  #kavitha #onam  #keralaquotes #malayalamquote #mallu #mollywood #malayali #kochi #mohanlal #mallugram #love #keralagram  #malayalamquotes #godsowncountry #mammootty #keralam #tiktok #malappuram  #malayalamstatus #malayalammovie  #lovemalayalam  #keralatourism #entekeralam
...
Word's - @binaz_thaj
.
നമുക്കിടയിലേ
ആ പഴയ സ്നേഹം
ഒരുപക്ഷേ
വീണ്ടും വന്നേക്കാം...
എന്നാൽ
നിന്നുലുണ്ടായിരുന്ന
വിശ്വാസം
അത് നശിച്ചിരിക്കും...
.
.
.
#mallugram #kerala #malluquotes #thrissur
#kavitha #malayalamwriter #keralagallery
#godsowncountry #keralatypography #keraladiaries🌴 #malayalamquotes #malayalamtypography #keralaphotography #kerala_360 #braanthan #keralite
#keralaattraction #kerala🌴 #malayalee #malayalis #typography_kerala #keralagram #keralagodsowncountry #lovemalayalam #malayalamstatus
#keralavibes #malayali #malayalamlovequotes #malayalam #entekeralam
37 5,351 2 weeks ago
...
word's - @binaz_thaj
.
നമുക്കിടയിലേ
ആ പഴയ സ്നേഹം
ഒരുപക്ഷേ
വീണ്ടും വന്നേക്കാം...
എന്നാൽ
നിന്നുലുണ്ടായിരുന്ന
വിശ്വാസം
അത് നശിച്ചിരിക്കും...
.
.
.
#mallugram #kerala #malluquotes #thrissur #kavitha #malayalamwriter #keralagallery #godsowncountry #keralatypography #keraladiaries🌴 #malayalamquotes #malayalamtypography #keralaphotography #kerala_360 #braanthan #keralite #keralaattraction #kerala🌴 #malayalee #malayalis #typography_kerala #keralagram #keralagodsowncountry #lovemalayalam #malayalamstatus #keralavibes #malayali #malayalamlovequotes #malayalam #entekeralam
Traveling......❤
#pachamaram
💠
💠
💠
💡നിങ്ങളാദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ്
കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ 
പേജ് സന്ദർശിക്കുക..↩
✳
✳
✳
👇👇
💙Follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜Follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛Follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤Follow👉@green_tree_of_hopes💚
💠
💠
💠
⏰അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ 
ഹോംപേജിൽ വരാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ 
ഫോളോ ചെയ്യുക...↩
✳
✳
✳
👇👇
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💠
💠
💠
👇👇
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
✳
✳
✳
#malayalamquotes#kavitha
#malayalam#malayalamtypography
#lovequotes#malluquotes
#typographymalayalam
#malayalee#motivation#mallu
#malayalamkavitha#mindset
#malayalam_typography
#typographyart#typography
#typographyinspired#kerala #entekeralam#kerala360
#malluwood#mallupost 
#typographydesign#mallugram
#typography_kerala#keralagram
#malayalamlovequotes#lovemalayalam
#malayali#keralagodsowncountry
15 1,177 2 weeks ago
Traveling......❤
#pachamaram 💠
💠
💠
💡നിങ്ങളാദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ്
കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ
പേജ് സന്ദർശിക്കുക..↩👇👇
💙follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💠
💠
💠
⏰അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ
ഹോംപേജിൽ വരാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ
ഫോളോ ചെയ്യുക...↩👇👇
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💠
💠
💠
👇👇
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚
💚follow👉@green_tree_of_hopes💚
💜follow👉@green_tree_of_hopes💚
💛follow👉@green_tree_of_hopes💚
❤follow👉@green_tree_of_hopes💚#malayalamquotes#kavitha #malayalam#malayalamtypography #lovequotes#malluquotes #typographymalayalam #malayalee#motivation#mallu #malayalamkavitha#mindset #malayalam_typography #typographyart#typography #typographyinspired#kerala #entekeralam#kerala360 #malluwood#mallupost
#typographydesign#mallugram #typography_kerala#keralagram #malayalamlovequotes#lovemalayalam #malayali#keralagodsowncountry
Author : @nivedkbalakrishnan
Quotes page : @nivedwritings
©nivedbalakrishnan® ©nivedwritings
Don't copy lines without permssion *
.
.
#malayalam #kerala  #nivedbalakrishnan #nivedwritings #malayalamtypography #malayalamcinema  #malayalamlovequotes  #kavitha #onam  #keralaquotes #malayalamquote
#mallu #mollywood #malayali #kochi #mohanlal #mallugram #love #keralagram  #malayalamquotes #godsowncountry #mammootty #keralam #tiktok #malappuram  #malayalamstatus #malayalammovie  #lovemalayalam  #keralatourism #entekeralam
242 5,591 6 days ago
Author : @nivedkbalakrishnan
quotes page : @nivedwritings
©nivedbalakrishnan® ©nivedwritings
don't copy lines without permssion *
.
.
#malayalam #kerala  #nivedbalakrishnan #nivedwritings #malayalamtypography #malayalamcinema  #malayalamlovequotes  #kavitha #onam  #keralaquotes #malayalamquote #mallu #mollywood #malayali #kochi #mohanlal #mallugram #love #keralagram  #malayalamquotes #godsowncountry #mammootty #keralam #tiktok #malappuram  #malayalamstatus #malayalammovie  #lovemalayalam  #keralatourism #entekeralam
അതിനും ആരുമില്ല 💔 mention someone special ❤️❤️ stay tunied for daily posts

Follow @ezuthiloode 
#malayalamtypography#ezhuthukal#malayalamquotes #verukal #ezhuthupura #topography #kerala #keralagram #ezhuthu #malayalamcinema #mallu #keralagallery #keralagodsowncountry #kuthivara #kavithakal#malayalamcinema #malayalamlovequotes #pkd #thrissur #malayali#verukal #malayalamquotes💔 #topography #kerala #keralaattraction #malluquotes #kavitha#thoolika #thoolikathalukal#madhavikutty#malayalamcaliography
299 7,568 3 weeks ago
അതിനും ആരുമില്ല 💔 mention someone special ❤️❤️ stay tunied for daily posts

follow @ezuthiloode
#malayalamtypography#ezhuthukal#malayalamquotes #verukal #ezhuthupura #topography #kerala #keralagram #ezhuthu #malayalamcinema #mallu #keralagallery #keralagodsowncountry #kuthivara #kavithakal#malayalamcinema #malayalamlovequotes #pkd #thrissur #malayali#verukal #malayalamquotes💔 #topography #kerala #keralaattraction #malluquotes #kavitha#thoolika #thoolikathalukal#madhavikutty#malayalamcaliography
കഞ്ഞിക്കെന്താ ഒരു മോശം .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#kalosmi #kavitha #kerala #malayalamtypography #malayalamcinema #malayalam #movies #malayalamstatus #malayalee #mallu #malappuram #kozhikkode #kochi #kannur #kasargode #palakkad #idukki #idukkigold #idukkistories
41 7,152 2 weeks ago
കഞ്ഞിക്കെന്താ ഒരു മോശം .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#kalosmi #kavitha #kerala #malayalamtypography #malayalamcinema #malayalam #movies #malayalamstatus #malayalee #mallu #malappuram #kozhikkode #kochi #kannur #kasargode #palakkad #idukki #idukkigold #idukkistories
നിൻറെ എഴുത്തും എൻറെ കളറും
,🍂🍂🍂🍂🍂🍂
ഇതൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു.... നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളും,✍️✍️✍️ നമ്മളുടെ കളറും...👩‍👧‍👦 കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ .... മറ്റൊരു ലോകം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. ... നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. ഇപ്പോൾ ....തന്നെ അയച്ചു തുടങ്ങൂ.... ..തൂലിക :@sivan_choorikode
 @ithal_2k14 
@ithal_2k14 
@ithal_2k14 
@ithal_2k14 @ithal_2k14 
@ithal_2k14 
@ithal_2k14 
@ithal_2k14 .
@sivan_choorikode@sivan_choorikode @sivan_choorikode 
@sivan_choorikode
@sivan_choorikode
@sivan_choorikode
@sivan_choorikode

#ezhuthachan #nallezhuth #kavitha #lovers # @
#ezhuthachan #nallezhuth #kavitha #lovers 
#Kerala #malayali #കാസർഗോഡ് #ezhuth #entekavithakal# #മലയാളം @kavithakal_pookkunnidam 
@pulchaadi_ 
@ente_thoolika270_ 
@chinthakal_ente 
@_ezhuthachan 
@ellluttuk 
@ezhuthukal2
@thazhwaram
0 6 2 hours ago
നിൻറെ എഴുത്തും എൻറെ കളറും
,🍂🍂🍂🍂🍂🍂
ഇതൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു.... നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളും,✍️✍️✍️ നമ്മളുടെ കളറും...👩‍👧‍👦 കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ .... മറ്റൊരു ലോകം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. ... നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. ഇപ്പോൾ ....തന്നെ അയച്ചു തുടങ്ങൂ.... ..തൂലിക :@ sivan_choorikode
@ ithal_2k14
@ ithal_2k14
@ ithal_2k14
@ ithal_2k14 @ ithal_2k14
@ ithal_2k14
@ ithal_2k14
@ ithal_2k14 .
@ sivan_choorikode @ sivan_choorikode @ sivan_choorikode
@ sivan_choorikode
@ sivan_choorikode
@ sivan_choorikode
@ sivan_choorikode

#ezhuthachan #nallezhuth #kavitha #lovers # @
#ezhuthachan #nallezhuth #kavitha #lovers
#kerala #malayali #കാസർഗോഡ് #ezhuth #entekavithakal# #മലയാളം @ kavithakal_pookkunnidam
@ pulchaadi_
@ ente_thoolika270_
@ chinthakal_ente
@ _ezhuthachan
@ ellluttuk
@ ezhuthukal2
@ thazhwaram
നമ്മളെ നന്നായി അറിയുന്നൊരാളെ, മനസ്സിലാക്കുന്നൊരാളെ 
നമ്മളുടെ കളിയും, ചിരിയും, ഭാവമാറ്റങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നൊരാളെ കിട്ടുക എന്നത്
അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല...
കാലം അങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ വിട്ടു പിരിയുകയും അത്ര എളുപ്പമല്ല....
അതിനിനി അവർ നമ്മളെ അറിഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഒരു തോന്നലാണെങ്കിൽ പോലും.... #വന്നു 
കണ്ടു
കീഴടക്കി
പോയി.....😅😆😆😆😆
.
.

#mallu
#mallupost 
#malluquotes 
#mallugram 
#malayalamwriters
#malayalamwritings
#writersofinstagram
#insta 
#instagram 
#malayalam 
#malayalamtypography 
#malayalamquote 
#malayalamkavitha 
#kavitha 
#kadhakal 
#poem
#entequotes 
#entethoolika 
#keralam
#entekeralam
#love 
#lovequotes 
#lost 
#happines
#verukalofficial 
#mywriting 
#writingismyfreedom
#you 
#me
4 14 2 hours ago
നമ്മളെ നന്നായി അറിയുന്നൊരാളെ, മനസ്സിലാക്കുന്നൊരാളെ
നമ്മളുടെ കളിയും, ചിരിയും, ഭാവമാറ്റങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നൊരാളെ കിട്ടുക എന്നത്
അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല...
കാലം അങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ വിട്ടു പിരിയുകയും അത്ര എളുപ്പമല്ല....
അതിനിനി അവർ നമ്മളെ അറിഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഒരു തോന്നലാണെങ്കിൽ പോലും.... #വന്നു
കണ്ടു
കീഴടക്കി
പോയി.....😅😆😆😆😆
.
.

#mallu #mallupost
#malluquotes
#mallugram
#malayalamwriters #malayalamwritings #writersofinstagram #insta
#instagram
#malayalam
#malayalamtypography
#malayalamquote
#malayalamkavitha
#kavitha
#kadhakal
#poem #entequotes
#entethoolika
#keralam #entekeralam #love
#lovequotes
#lost
#happines #verukalofficial
#mywriting
#writingismyfreedom #you
#me
Never ending #athmaav #malayalam #kavitha #quotes #love
0 22 2 hours ago
ഇന്നും കെട്ടടങ്ങാത്ത ഭ്രാന്തമാം പ്രണയം... . . . . . 
@irfan_irfu_19 
#malayalamtypography #malayalamkavitha #malayalam #keralagram #kerala #kattankappi #karimizhi #jinnquotes #ezhuthiloode #love #Loved #broken #brokenheart #failure #lost #couples #ezhuthukal #kavitha #feelings #story
22 56 5 hours ago
ഇന്നും കെട്ടടങ്ങാത്ത ഭ്രാന്തമാം പ്രണയം... . . . . .
@irfan_irfu_19
#malayalamtypography #malayalamkavitha #malayalam #keralagram #kerala #kattankappi #karimizhi #jinnquotes #ezhuthiloode #love #loved #broken #brokenheart #failure #lost #couples #ezhuthukal #kavitha #feelings #story
Follow this page @pazhuthara_ 
ഓർമകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ..... ++++++++++++++++++++++++++++++
➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️
*
*
*
*
*
@pazhuthara_ 
@pazhuthara_ 
@pazhuthara_ ©#കൊച്ചിനെ _പ്രണയിച്ചവൻ ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
!
!
!
!
#malayalamquote #india #kerala #kochi #kannur #wayanad #karalite #entekeralam #godsowncountry #idukki #keralagram #keralagram #kavitha #kochi #kozhikkode #kochigram #polikk #bluetickcoonhound #pmc #kuyil #india #lovemalayalam #sport #followforfollowback #likeforlikes
0 47 5 hours ago
Follow this page @pazhuthara_
ഓർമകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ..... ++++++++++++++++++++++++++++++
➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️
*
*
*
*
*
@pazhuthara_
@pazhuthara_
@pazhuthara_ ©#കൊച്ചിനെ _പ്രണയിച്ചവൻ ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
!
!
!
!
#malayalamquote #india #kerala #kochi #kannur #wayanad #karalite #entekeralam #godsowncountry #idukki #keralagram #keralagram #kavitha #kochi #kozhikkode #kochigram #polikk #bluetickcoonhound #pmc #kuyil #india #lovemalayalam #sport #followforfollowback #likeforlikes
Variety of cakes available.

கவிதா ஸ்வீட்ஸ் & பேக்கரி
45, 46 ஆஸ்பத்திரி ரோடு, லெட்சுமாங்குடி.
99651 55006, 93452 79122
#Kavitha #sweets & #Bakery.
#cake.
0 0 6 hours ago
Variety of cakes available.

கவிதா ஸ்வீட்ஸ் & பேக்கரி
45, 46 ஆஸ்பத்திரி ரோடு, லெட்சுமாங்குடி.
99651 55006, 93452 79122
#kavitha #sweets & #bakery.
#cake.
അവളുടെ ചുംബനത്തീയാൽ വരിഞ്ഞുമുറുകുന്നെൻ വാക്കുകൾ💜💙💛
.
.
.
.
#Malayalam #kavithakal #kavitha #verukal #kanal #malayalamqutes #qoutes #kerala #kavithakal #mallu #art #love #lovequotes #loveyou #writeinthestars #writing #written #letterboardqutes #lettering
0 64 6 hours ago
അവളുടെ ചുംബനത്തീയാൽ വരിഞ്ഞുമുറുകുന്നെൻ വാക്കുകൾ💜💙💛
.
.
.
.
#malayalam #kavithakal #kavitha #verukal #kanal #malayalamqutes #qoutes #kerala #kavithakal #mallu #art #love #lovequotes #loveyou #writeinthestars #writing #written #letterboardqutes #lettering
നോവു തളിർത്തൊരീ മണ്ണിൻ മനസ്സുനിൻ മടക്കമത്രയും കൊതിച്ചിരുന്നു...... 💔
#malayalee#malayalamkavithakal#lovemalayalam#braanthan#kerala#malayalam#malayalamtypography #typographymalayalam #kavitha #malayalamquotes #love #imalayali #keralavibes
1 30 6 hours ago
നോവു തളിർത്തൊരീ മണ്ണിൻ മനസ്സുനിൻ മടക്കമത്രയും കൊതിച്ചിരുന്നു...... 💔
#malayalee#malayalamkavithakal#lovemalayalam#braanthan#kerala#malayalam#malayalamtypography #typographymalayalam #kavitha #malayalamquotes #love #imalayali #keralavibes
അല്ലേലും തല്ല് കൂടി കഴിക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് 🤗
.
.
.
🤗
.
.
.
Follow:@re_enact_my_wishes
Follow:@re_enact_my_wishes
Follow:@re_enact_my_wishes
Follow:@re_enact_my_wishes
Follow:@re_enact_my_wishes
Follow:@re_enact_my_wishes

Words:@__simi__s 
Like💚
Share😍
Comment🤩
#
#
#

#bro #brotherandsister #bro-sis#instasuccess #instawriterssociety #covid_19 #covid #quarantine #quarantineandchill #loveyourself #kavitha #kavita #ezhuthupura #ezhuthiloode #malayalamtypography #malayalamkavitha #mallu#malayalamstatus #malayalamstatus #malayalamquote #verukal#verukalbook#insta#love#snapshot#family
4 51 7 hours ago
അല്ലേലും തല്ല് കൂടി കഴിക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് 🤗
.
.
.
🤗
.
.
.
follow:@re_enact_my_wishes
follow:@re_enact_my_wishes
follow:@re_enact_my_wishes
follow:@re_enact_my_wishes
follow:@re_enact_my_wishes
follow:@re_enact_my_wishes

words:@__simi__s
like💚
share😍
comment🤩
# # #
#bro #brotherandsister #bro-sis#instasuccess #instawriterssociety #covid_19 #covid #quarantine #quarantineandchill #loveyourself #kavitha #kavita #ezhuthupura #ezhuthiloode #malayalamtypography #malayalamkavitha #mallu#malayalamstatus #malayalamstatus #malayalamquote #verukal#verukalbook#insta#love#snapshot#family
ഉള്ള് തുറന്ന്....❤️
.
.
.
.
.
Follow @kolam_kettavan 
Follow @kolam_kettavan 
Follow @kolam_kettavan 
Follow @kolam_kettavan .
.
.
.
#mallugram#kerala#malluquotes#thrissure#kavitha#malayalamwriter#keralagallery#godsowncountry#keralatypography#keraladiàries🌴#màlayalamquotes#malayalamtypography#keralaphotography#kerala_360#braanthan#keralite#keralaattraction#kerala🌴#malayalee#malayalis#typography_kerala#keralagram#keralagodsowncountry#love malayalam#malayalamstatus
#keralavibes#malayali#malayalamlovequotes#malayalam#entekeralam
10 62 7 hours ago
ഉള്ള് തുറന്ന്....❤️
.
.
.
.
.
follow @kolam_kettavan
follow @kolam_kettavan
follow @kolam_kettavan
follow @kolam_kettavan .
.
.
.
#mallugram#kerala#malluquotes#thrissure#kavitha#malayalamwriter#keralagallery#godsowncountry#keralatypography#keraladiàries🌴#màlayalamquotes#malayalamtypography#keralaphotography#kerala_360#braanthan#keralite#keralaattraction#kerala🌴#malayalee#malayalis#typography_kerala#keralagram#keralagodsowncountry#love malayalam#malayalamstatus #keralavibes#malayali#malayalamlovequotes#malayalam#entekeralam
ഒരു നേരത്തിനായ്‌... (വീട്ടിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ഛ് ഇരുന്നപ്പോൾ വെറുതെ എഴുതി കൂട്ടിയ വരികൾ... കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരെഴുത്ത്‌...)
ഇഷ്ട്ടപെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ട്ടാ... #kavitha #malayalam #kavithai #kavithakal #kavithaikal #corona #kerala360🌴 #keraladiaries #kerala
14 89 7 hours ago
ഒരു നേരത്തിനായ്‌... (വീട്ടിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ഛ് ഇരുന്നപ്പോൾ വെറുതെ എഴുതി കൂട്ടിയ വരികൾ... കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരെഴുത്ത്‌...)
ഇഷ്ട്ടപെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ട്ടാ... #kavitha #malayalam #kavithai #kavithakal #kavithaikal #corona #kerala360🌴 #keraladiaries #kerala
എഴുത്തിനെയും വായനയേയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ , നല്ല എഴുത്തുകൾക്കും വായനക്കുമായി ഈ page ഫോളോ ചെയ്യുക . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#malayalam #writing #kerala #mallugram #keralagram #malayamwritings #malayamwriters #literature #keralagodsowncountry #kavitha #krmeera #malayalamkavitha #malayalamkavithakal #malayalamnovel #malayalamquotes #malayalamtypography #malayalamstatus #mallu #malayalamquote #mammootty #mohanlal #malayalamcinema
0 13 7 hours ago
എഴുത്തിനെയും വായനയേയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ , നല്ല എഴുത്തുകൾക്കും വായനക്കുമായി ഈ page ഫോളോ ചെയ്യുക . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#malayalam #writing #kerala #mallugram #keralagram #malayamwritings #malayamwriters #literature #keralagodsowncountry #kavitha #krmeera #malayalamkavitha #malayalamkavithakal #malayalamnovel #malayalamquotes #malayalamtypography #malayalamstatus #mallu #malayalamquote #mammootty #mohanlal #malayalamcinema
ട്രോൾ ദൈവങ്ങളും എഡിറ്റിങ് സിംഹങ്ങളും എന്നോട് പൊറുക്കണം 🙏😂
വീട്ടിലരി മോനുസെ/മോളൂസെ 
@chathiyan_brutus

ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ കണ്ണും പൂട്ടി കൂടെ കൂടിക്കോ... നിരാശപ്പെടുത്തില്ല 😀

Follow @chathiyan_brutus
Follow @chathiyan_brutus
Follow @chathiyan_brutus
Follow @chathiyan_brutus
Follow @chathiyan_brutus

#chathiyanbrutus #malayalamwriter #typography_kerala
#typographymalayalam 
#kavitha #verukal
 #malayalamqoutes #ezhuthu #malluquotes #malluwood #malayalam #kochi #malayalamkavitha #malayali #malayalamlovequotes #malayalamwords #kozhikode #malappuram #kerala360 #malayalamcaliography #kerala #keralagram 
#ezhuthukal #malayalamtypography #malayalamstatus #mallugram #entekeralam #malayalamlovequotes 
#typogram #braanthan #malayalamqoutes 💔
18 346 7 hours ago
ട്രോൾ ദൈവങ്ങളും എഡിറ്റിങ് സിംഹങ്ങളും എന്നോട് പൊറുക്കണം 🙏😂
വീട്ടിലരി മോനുസെ/മോളൂസെ
@chathiyan_brutus

ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ കണ്ണും പൂട്ടി കൂടെ കൂടിക്കോ... നിരാശപ്പെടുത്തില്ല 😀

follow @chathiyan_brutus
follow @chathiyan_brutus
follow @chathiyan_brutus
follow @chathiyan_brutus
follow @chathiyan_brutus

#chathiyanbrutus #malayalamwriter #typography_kerala #typographymalayalam
#kavitha #verukal #malayalamqoutes #ezhuthu #malluquotes #malluwood #malayalam #kochi #malayalamkavitha #malayali #malayalamlovequotes #malayalamwords #kozhikode #malappuram #kerala360 #malayalamcaliography #kerala #keralagram
#ezhuthukal #malayalamtypography #malayalamstatus #mallugram #entekeralam #malayalamlovequotes
#typogram #braanthan #malayalamqoutes 💔
In the pressmeet held before.Etela rajender announced that there are only 65 COVID-19cases.People should not panic about it and follow the instructions given by government.

Positive cases:65
Deaths:1(age74 came from delhi)
Recovery:1
#ktr#etalarajender#etalarajender #health#ktr#kcr#trspartyonline #kavitha#quarantine
0 10 8 hours ago
In the pressmeet held before.etela rajender announced that there are only 65 covid-19cases.people should not panic about it and follow the instructions given by government.

positive cases:65
deaths:1(age74 came from delhi)
recovery:1
#ktr#etalarajender#etalarajender #health#ktr#kcr#trspartyonline #kavitha#quarantine
സ്നേഹത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനുമെല്ലാം പുതിയ നി൪വചനങ്ങളുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു നി൪വചനം വലിയ ആശ്ചര്യപ്രദാനമായ ഒന്നൊന്നുമല്ല. എന്നാലും സ്നേഹമിങ്ങനെയൊക്കെ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെടുമ്പോൾ, പരിഹസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വക്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അനി൪വചനീയമായ നോവിൻ്റെ ആന്തോളനം അല തല്ലുന്നു.
സ്നേഹത്തോടെ മധുരമീയോ൪മകൾ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
#madhurameeyormakal #love #caring #father #mother #vridhasadhanam #mallu #mallugram #dq #kavitha #malayalamhiku #faraway #touch_me_not #touchmenot #lovedones #ishtam #sneham #pranayam #keralam #kerala #cute #goodvibes #google #metoo #missing #kalosmi #aakashamittayee
2 40 8 hours ago
സ്നേഹത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനുമെല്ലാം പുതിയ നി൪വചനങ്ങളുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു നി൪വചനം വലിയ ആശ്ചര്യപ്രദാനമായ ഒന്നൊന്നുമല്ല. എന്നാലും സ്നേഹമിങ്ങനെയൊക്കെ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെടുമ്പോൾ, പരിഹസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വക്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അനി൪വചനീയമായ നോവിൻ്റെ ആന്തോളനം അല തല്ലുന്നു.
സ്നേഹത്തോടെ മധുരമീയോ൪മകൾ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
#madhurameeyormakal #love #caring #father #mother #vridhasadhanam #mallu #mallugram #dq #kavitha #malayalamhiku #faraway #touch_me_not #touchmenot #lovedones #ishtam #sneham #pranayam #keralam #kerala #cute #goodvibes #google #metoo #missing #kalosmi #aakashamittayee
VIP ✌️✌️😁😁😄😄 Follow @ezuthiloode 
#malayalamtypography#ezhuthukal#malayalamquotes #verukal #ezhuthupura #topography #kerala #keralagram #ezhuthu #malayalamcinema #mallu #keralagallery #keralagodsowncountry #kuthivara #kavithakal#malayalamcinema #malayalamlovequotes #pkd #thrissur #malayali#verukal #malayalamquotes💔 #topography #kerala #keralaattraction #malluquotes #kavitha#thoolika #thoolikathalukal#madhavikutty#malayalamcaliography
8 913 8 hours ago
വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ തണലിലിരുന്ന് അയാൾ തന്റെ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയായിരുന്നു... അന്ന് പക്ഷേ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ... പക്ഷേ തെരുവുകൾ അന്നും സജീവമായിരുന്നു
@sidhichameed
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
Follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
.
.
.
.

#mallu #mallupost #malluquotes #mallugram #malayalamwriters #malayalamwritings #writersofinstagram #insta #instagram #malayalam #malayalamtypography #malayalamquote #malayalamkavitha #kavitha #kadhakal #poem #entequotes #entethoolika #entekeralam #love #lovequotes # #happines #thoolika #verukalofficial #mywriting #writingismyfreedom #you #me
5 304 8 hours ago
വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ തണലിലിരുന്ന് അയാൾ തന്റെ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയായിരുന്നു... അന്ന് പക്ഷേ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ... പക്ഷേ തെരുവുകൾ അന്നും സജീവമായിരുന്നു
@sidhichameed
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
follow➡️➡️➡️➡️ @aavani______
.
.
.
.

#mallu #mallupost #malluquotes #mallugram #malayalamwriters #malayalamwritings #writersofinstagram #insta #instagram #malayalam #malayalamtypography #malayalamquote #malayalamkavitha #kavitha #kadhakal #poem #entequotes #entethoolika #entekeralam #love #lovequotes # #happines #thoolika #verukalofficial #mywriting #writingismyfreedom #you #me
വാക്കുകളിൽ കുതിർന്നുപോകുക എന്നൊന്ന് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അതുപോലെയോ അതിൽ കവിഞ്ഞൊ എന്തോ ഒന്നാണ് മായനദി എന്ന പാട്ട്. ഒരു മഴയിൽ തുടങ്ങി, ഗസലിന്റെയും, ചില വാക്കുകൾ കോർത്തുവെക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപാര മാജിക്കും ചേർന്നങ്ങു പ്രണയിച്ച ഒരു പാട്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഗാനം മാത്തന്റെയും അപ്പുവിന്റെയും ആയി പോയതിൽ ഒരു തുള്ളി കുശുമ്പുമുണ്ട്. പരസ്പരം ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഒരു നദിയായി ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഒഴുക്കിൽ തട്ടിയും തടഞ്ഞും എന്തൊക്കെയോ കണ്ടെത്തി, കളഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രണയം, അതിന്റെ എല്ലാ ഛായങ്ങളിലും നിറഞ്ഞൊഴുകിയ ഒരു പാട്ട്. ഉടനീളം ഒരുതരം മിസ്ററ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പേരിടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുറെ നിറങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു മിസ്ററ്. തണുപ്പും ചൂടും വേർപിരിയാനാവാത്ത വിധം പ്രണയിക്കുന്നത് ഒരു അനുഭവം തീർത്തു മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒരവസ്ഥ! ഒരു വൾനറബിലിറ്റി ഇതിന്റെ സംഗീതത്തിനുണ്ട്. രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റവും റിയൽ ആവുന്ന, അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രം കാണാൻ, അനുഭവിക്കാൻ, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രണയം. അത് തന്നെയാവണം ഇതിലെ സംഗീതത്തിന്റെ ജീവനും. The soul of music!📖അച്ചൂ✒#mayanadhi #maathan #malayalamtypography @tovinothomas @aishu__ @tovinoth0mas @_tovino_fan_online_kerala @tovinothomas.fc @tovino #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamstatus #malluposts #malayalamwritings #kerala #maathan #keralawriter #mayanadhi #kavitha #ezhuthu #kavita #malayalamkavitha #malayalamkavithakal #lovemalayalam #imalayali #beingmalayali #madhavikutti #malayali #typography_kerala #thasvy #entekeralam #thrissur #madhavikutty📝📚📖 #photography #colo #getfollowersforfree
1 35 8 hours ago
വാക്കുകളിൽ കുതിർന്നുപോകുക എന്നൊന്ന് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അതുപോലെയോ അതിൽ കവിഞ്ഞൊ എന്തോ ഒന്നാണ് മായനദി എന്ന പാട്ട്. ഒരു മഴയിൽ തുടങ്ങി, ഗസലിന്റെയും, ചില വാക്കുകൾ കോർത്തുവെക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപാര മാജിക്കും ചേർന്നങ്ങു പ്രണയിച്ച ഒരു പാട്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഗാനം മാത്തന്റെയും അപ്പുവിന്റെയും ആയി പോയതിൽ ഒരു തുള്ളി കുശുമ്പുമുണ്ട്. പരസ്പരം ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഒരു നദിയായി ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഒഴുക്കിൽ തട്ടിയും തടഞ്ഞും എന്തൊക്കെയോ കണ്ടെത്തി, കളഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രണയം, അതിന്റെ എല്ലാ ഛായങ്ങളിലും നിറഞ്ഞൊഴുകിയ ഒരു പാട്ട്. ഉടനീളം ഒരുതരം മിസ്ററ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പേരിടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുറെ നിറങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു മിസ്ററ്. തണുപ്പും ചൂടും വേർപിരിയാനാവാത്ത വിധം പ്രണയിക്കുന്നത് ഒരു അനുഭവം തീർത്തു മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒരവസ്ഥ! ഒരു വൾനറബിലിറ്റി ഇതിന്റെ സംഗീതത്തിനുണ്ട്. രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റവും റിയൽ ആവുന്ന, അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രം കാണാൻ, അനുഭവിക്കാൻ, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രണയം. അത് തന്നെയാവണം ഇതിലെ സംഗീതത്തിന്റെ ജീവനും. the soul of music!📖അച്ചൂ✒#mayanadhi #maathan #malayalamtypography @tovino thomas @aishu__ @tovino th0mas @_tovino_fan_online_kerala @tovino thomas .fc @tovino #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamstatus #malluposts #malayalamwritings #kerala #maathan #keralawriter #mayanadhi #kavitha #ezhuthu #kavita #malayalamkavitha #malayalamkavithakal #lovemalayalam #imalayali #beingmalayali #madhavikutti #malayali #typography_kerala #thasvy #entekeralam #thrissur #madhavikutty📝📚📖 #photography #colo #getfollowersforfree
29 169 8 hours ago
"ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന വാക"
ഒരിക്കൽ പൂക്കുന്ന വാകമരം പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ പ്രണയവും. പ്രണയം നേടിയെടുത്തവന് വിലയില്ലാത്ത ഒരിക്കലും സ്വാദ് അറിയാത്തവൻ ഒരുപാട് മോഹിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതി.എന്താണ് പ്രണയം എന്നൊന്നും അറിയാത്ത കാലത്തായിരുന്നു സ്കൂളിലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പഠനം. എട്ടാം ക്ലാസും ക്ലാസിലെ ബിൻഷയും ('ബിൻഷ' ബിനു) സൗന്ദര്യവും പണവും നോക്കി സൗഹൃദം കൂടുന്ന ഈ കാലത്തേ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കൂട്ട് കൂടൽ. ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ഞാൻ തമാശകൾ പറഞ്ഞും ചളിയടിച്ചും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആയിരുന്നു. ബിനു അവളായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഏറേ അടുപ്പം കാണിച്ചിരുന്നത്. ആ അടുപ്പം ഞങ്ങളെ രണ്ടാളെയും ഒരുപോലെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത്രയും അടുത്തിരുന്നു. പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അന്ന് അവളോട് എനിക്കെന്തോ ഒന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ.അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ആണ് അത് ഞാൻ മനസിലാക്കിയത്.എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ആ ദിവസം അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം സൃഷ്ട്ടിച്ചത് എന്ന്. അന്ന് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച്ച എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ രാവിലെ സൈക്കിളും എടുത്ത് ഇറങ്ങി സ്കൂളിലേക്ക് അങ്ങിനെ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഞാൻ കണ്ടത്... തുടരും.... #storytelling#malayalamkavithakal#malayalamkadhakal#kavitha#kadhakal#quotes#loved#lovestory❤️#lovestorys#realstory#nostalgia#school#schoollife#
story:@changaramkulam_trolls
💔 വിധി വില്ലനാകുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്.. 💔
#verukal #verukalofficial #kadalaass_official #kavitha #kattankappi2018 #kalosmi #kilimaramofficial #keralam #malayali #malayalamkavitha #malayalamtypography #malayalamquotes💔 #malayalamwritings #indianwriters #instawriters #thoolikathalukal #thrissur #typography_kerala #malayalamkavitha #malayali #malayalamwriter #malayalamquotes💔 #malayalamwritings #പ്രണയമാണ് #kuthikurikalukal#thonnivaasii #orujinnaa #kaaalann #kanalupookkunnidam #kaiyoppu_#shalabham #keralawriter #childhoodmemories #malayalamstatusvideos
48 94 8 hours ago
💔 വിധി വില്ലനാകുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്.. 💔
#verukal #verukalofficial #kadalaass_official #kavitha #kattankappi2018 #kalosmi #kilimaramofficial #keralam #malayali #malayalamkavitha #malayalamtypography #malayalamquotes💔 #malayalamwritings #indianwriters #instawriters #thoolikathalukal #thrissur #typography_kerala #malayalamkavitha #malayali #malayalamwriter #malayalamquotes💔 #malayalamwritings #പ്രണയമാണ് #kuthikurikalukal#thonnivaasii #orujinnaa #kaaalann #kanalupookkunnidam #kaiyoppu_#shalabham #keralawriter #childhoodmemories #malayalamstatusvideos
തങ്ങൾക്ക് ഭംഗി നൽകുന്ന 
ഇലകളെ കൊഴിക്കുന്നു 
പൂക്കളെ കൊഴിക്കുന്നു 
ചില്ലകൾ ഉണക്കുന്നു 
ഒടുവിൽ സ്വയം ഉണങ്ങി 
വേനലിനെ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു, വേനലിനോട് അത്രക്കും പ്രണയമാണോ മരങ്ങൾക്ക്? .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ezhuthiloode #verukal #thurumbedutha_radio #verukalofficial #kadalasine_pranayicha_thoolika #ezhuthukal #ezhuthum_kuthum #malayalamquotes #malayalam #malayali #malayalampoetry #malayalamkavithakal #malayalamkavitha #kavithakal #kavitha #poem #quotes #lovequotes #friendshipquotes #friendship #lovemalayalam #rootedstories #love #lifequotes #lovequotes #kozhikode #kozhikoden #kerala
0 31 8 hours ago
തങ്ങൾക്ക് ഭംഗി നൽകുന്ന
ഇലകളെ കൊഴിക്കുന്നു
പൂക്കളെ കൊഴിക്കുന്നു
ചില്ലകൾ ഉണക്കുന്നു
ഒടുവിൽ സ്വയം ഉണങ്ങി
വേനലിനെ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു, വേനലിനോട് അത്രക്കും പ്രണയമാണോ മരങ്ങൾക്ക്? .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ezhuthiloode #verukal #thurumbedutha_radio #verukalofficial #kadalasine_pranayicha_thoolika #ezhuthukal #ezhuthum_kuthum #malayalamquotes #malayalam #malayali #malayalampoetry #malayalamkavithakal #malayalamkavitha #kavithakal #kavitha #poem #quotes #lovequotes #friendshipquotes #friendship #lovemalayalam #rootedstories #love #lifequotes #lovequotes #kozhikode #kozhikoden #kerala
പ്രണയം
ഈറനണിയും കരിമേഘ 
പൊട്ടുപോലാകായ ജാലക 
പടിയിൽ, മായാതെ നിന്നൊരാ
കണ്മഷിയെന്നോട് പലതും പറയാതെ പറഞ്ഞ നാളുകളിൽ 
ഞാൻ നെയ്ത സ്വപ്നങ്ങൾ.
നീ നടന്ന വഴികളിൽ ഞാനെന്നെ
തിരയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം, എന്നാത്മാവും നിന്നിൽ 
അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന്.
സംഗമത്തിനായ് കൊതിചൊരാ
നദികൾ ദൂരേക്കകന്നു പോകവേ...
മൗനത്തിനപ്പുറം ആ മഴ പെയ്തി-
റങ്ങി, അതിൽ ഞാനും ലയിച്ചില്ലതായി.
കാറ്റ് വീശി തെളിഞ്ഞാകാശത്ത്
നിൻ രൂപം ഞാൻ കണ്ടു, അവിടിന്നൊളം വിടരാ പൂവിൻ 
സുഗന്ധം ഞാനറിഞ്ഞു.
നീല രാവിൽ പാതിചാരാ ജാലക-
ത്തിനിപ്പുറം ഒരു തിരി അണയാ-
തിരുന്നു നിന്നെയും കാത്ത്.
പൂഴി മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞൊരാ 
പാദങ്ങൾ പൂഴി മണ്ണായ് 
തീരുന്ന നാൾ മണ്ണോട് 
മണ്ണായ് ഞാനും ലയിച്ചിടും. Blogs
www.krizzartmedia.blogspot.com

Blog link in bio👆🏻 #krizzartmedia
#blogger 
#blog 
#art 
#artistsoninstagram 
#bloggerstyle 
#bloggervibes 
#kavitha 
#malayalamkavitha 
#beyporesultan 
#malayalampoem 
#keralaartist 
#bloggers 
#bloggerlife 
#artistofinstagram 
#artistsofinstagram 
#kavithakal
#chinthakal 
#malayalamquotes 
#malayalamstatus
#chinthakalude_chavattu_kutta
2 30 8 hours ago
പ്രണയം
ഈറനണിയും കരിമേഘ
പൊട്ടുപോലാകായ ജാലക
പടിയിൽ, മായാതെ നിന്നൊരാ
കണ്മഷിയെന്നോട് പലതും പറയാതെ പറഞ്ഞ നാളുകളിൽ
ഞാൻ നെയ്ത സ്വപ്നങ്ങൾ.
നീ നടന്ന വഴികളിൽ ഞാനെന്നെ
തിരയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം, എന്നാത്മാവും നിന്നിൽ
അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന്.
സംഗമത്തിനായ് കൊതിചൊരാ
നദികൾ ദൂരേക്കകന്നു പോകവേ...
മൗനത്തിനപ്പുറം ആ മഴ പെയ്തി-
റങ്ങി, അതിൽ ഞാനും ലയിച്ചില്ലതായി.
കാറ്റ് വീശി തെളിഞ്ഞാകാശത്ത്
നിൻ രൂപം ഞാൻ കണ്ടു, അവിടിന്നൊളം വിടരാ പൂവിൻ
സുഗന്ധം ഞാനറിഞ്ഞു.
നീല രാവിൽ പാതിചാരാ ജാലക-
ത്തിനിപ്പുറം ഒരു തിരി അണയാ-
തിരുന്നു നിന്നെയും കാത്ത്.
പൂഴി മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞൊരാ
പാദങ്ങൾ പൂഴി മണ്ണായ്
തീരുന്ന നാൾ മണ്ണോട്
മണ്ണായ് ഞാനും ലയിച്ചിടും. blogs
www.krizzartmedia.blogspot.com

blog link in bio👆🏻 #krizzartmedia #blogger
#blog
#art
#artistsoninstagram
#bloggerstyle
#bloggervibes
#kavitha
#malayalamkavitha
#beyporesultan
#malayalampoem
#keralaartist
#bloggers
#bloggerlife
#artistofinstagram
#artistsofinstagram
#kavithakal #chinthakal
#malayalamquotes
#malayalamstatus #chinthakalude_chavattu_kutta
...
Word's - @ameenkhaleel311
.
പിരിഞ്ഞു പോകാൻ
കാരണങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ
വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കണം...
പിടിച്ചു വെച്ചാൽ
സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത
തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ
പറഞ്ഞവർ നമ്മെ
മുറിപ്പെടുത്താൻ ഇടയുണ്ട്...
.
.
.
#mallugram #kerala #malluquotes #thrissur
#kavitha #malayalamwriter #keralagallery
#godsowncountry #keralatypography #keraladiaries🌴 #malayalamquotes #malayalamtypography #keralaphotography #kerala_360 #braanthan #keralite
#keralaattraction #kerala🌴 #malayalee #malayalis #typography_kerala #keralagram #keralagodsowncountry #lovemalayalam #malayalamstatus
#keralavibes #malayali #malayalamlovequotes #malayalam #entekeralam
54 1,833 8 hours ago
...
word's - @ameenkhaleel311
.
പിരിഞ്ഞു പോകാൻ
കാരണങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ
വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കണം...
പിടിച്ചു വെച്ചാൽ
സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത
തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ
പറഞ്ഞവർ നമ്മെ
മുറിപ്പെടുത്താൻ ഇടയുണ്ട്...
.
.
.
#mallugram #kerala #malluquotes #thrissur #kavitha #malayalamwriter #keralagallery #godsowncountry #keralatypography #keraladiaries🌴 #malayalamquotes #malayalamtypography #keralaphotography #kerala_360 #braanthan #keralite #keralaattraction #kerala🌴 #malayalee #malayalis #typography_kerala #keralagram #keralagodsowncountry #lovemalayalam #malayalamstatus #keralavibes #malayali #malayalamlovequotes #malayalam #entekeralam
ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ച് അയാൾ ഹാളിലേക്ക് നടന്നു. കസേരയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ടിവി ഓൺ ചെയ്ത് കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുക്കളയിൽ നിന്നും എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ ചിരി നിർത്തി അങ്ങോട്ട് നോക്കി. ചോരയിൽ കുളിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ അടുക്കളയിൽ നിന്നും നിരങ്ങി വരുന്നു. അവർക്ക് നിലവിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദയനീയമായി കരയുന്നു. കാർട്ടൂണിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രം ഉച്ചത്തിൽ ചിരിക്കുന്നു. അയാൾ അവരെ നോക്കി കരഞ്ഞിട്ട് കാർട്ടൂൺ കണ്ട് വീണ്ടും ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് എണീറ്റ് നടന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു.അവർ കൈ പൊക്കി ആ വീടിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക്‌ കാണിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങോട്ട്‌ നോക്കി. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ചിരിച്ചു. അവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിടാതെ വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞു. അയാൾ അവിടെ നിന്നും എണീറ്റ് വീടിന്റെ മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് നടന്നു. അയാൾ ഒരു മുറി തുറന്നു. അവിടെ ഒരു പയ്യൻ മരിച്ച് കിടക്കുന്നു. അവനെ പൊക്കി താഴേക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ മുൻപിൽ കിടത്തി. അവർ വേദന കടിച്ചമർത്തി കരഞ്ഞു. അയാൾ ടിവി ചാനൽ മാറ്റി ഒരു പാട്ട് ഇട്ടു. ആ പാട്ടിന് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു.നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആ വീട്ടിൽ ആരോ കോളിങ് ബെൽ അടിച്ചു.അയാൾ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് നടന്ന് വാതിലിന്റെ അടുത്തെത്തി. അവരെ നോക്കി മിണ്ടരുത് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു. മറ്റൊരാൾ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു. അവർ പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു. വീടിനു വെളിയിൽ വന്ന ആൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചുറ്റിക കൊണ്ട് അയാളുടെ തലക്ക് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി എന്നിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി. ടിവിയിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു. രണ്ട് പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ തലക്ക് അടിയേറ്റ നിലയിൽ കിടക്കുന്നു. വന്നയാൾ ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചുറ്റികയുമായി ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു...
#malayalampoem #malayalamquote #malayalamthoughts #ezhuthu #varikal #kavitha #malayalamtypography #keralaphotography #malayalamphotography #keralamobilephotography #mobileclickskerala
14 79 9 hours ago
ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ച് അയാൾ ഹാളിലേക്ക് നടന്നു. കസേരയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ടിവി ഓൺ ചെയ്ത് കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുക്കളയിൽ നിന്നും എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ ചിരി നിർത്തി അങ്ങോട്ട് നോക്കി. ചോരയിൽ കുളിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ അടുക്കളയിൽ നിന്നും നിരങ്ങി വരുന്നു. അവർക്ക് നിലവിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദയനീയമായി കരയുന്നു. കാർട്ടൂണിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രം ഉച്ചത്തിൽ ചിരിക്കുന്നു. അയാൾ അവരെ നോക്കി കരഞ്ഞിട്ട് കാർട്ടൂൺ കണ്ട് വീണ്ടും ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് എണീറ്റ് നടന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു.അവർ കൈ പൊക്കി ആ വീടിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക്‌ കാണിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങോട്ട്‌ നോക്കി. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ചിരിച്ചു. അവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിടാതെ വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞു. അയാൾ അവിടെ നിന്നും എണീറ്റ് വീടിന്റെ മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് നടന്നു. അയാൾ ഒരു മുറി തുറന്നു. അവിടെ ഒരു പയ്യൻ മരിച്ച് കിടക്കുന്നു. അവനെ പൊക്കി താഴേക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ മുൻപിൽ കിടത്തി. അവർ വേദന കടിച്ചമർത്തി കരഞ്ഞു. അയാൾ ടിവി ചാനൽ മാറ്റി ഒരു പാട്ട് ഇട്ടു. ആ പാട്ടിന് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു.നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആ വീട്ടിൽ ആരോ കോളിങ് ബെൽ അടിച്ചു.അയാൾ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് നടന്ന് വാതിലിന്റെ അടുത്തെത്തി. അവരെ നോക്കി മിണ്ടരുത് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു. മറ്റൊരാൾ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു. അവർ പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു. വീടിനു വെളിയിൽ വന്ന ആൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചുറ്റിക കൊണ്ട് അയാളുടെ തലക്ക് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി എന്നിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി. ടിവിയിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു. രണ്ട് പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ തലക്ക് അടിയേറ്റ നിലയിൽ കിടക്കുന്നു. വന്നയാൾ ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചുറ്റികയുമായി ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു...
#malayalampoem #malayalamquote #malayalamthoughts #ezhuthu #varikal #kavitha #malayalamtypography #keralaphotography #malayalamphotography #keralamobilephotography #mobileclickskerala
ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ...
കാത്തിരിക്കാം...
.
.
.
#love#relationship#relationshipgoals#supportsmallbusiness#supportsmallbusiness#lovers#memories#literature#kavitha#ezhuth#publicsupport#newpost#newpost#stayhome#followfollowers#followforever#staysafe
#breakthechain #gocoronago #stayhomesafehome #malayalam 
മികച്ച പോസ്റ്റുകൾക്കായി ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യൂ ...
0 6 9 hours ago
ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ...
കാത്തിരിക്കാം...
.
.
.
#love#relationship#relationshipgoals#supportsmallbusiness#supportsmallbusiness#lovers#memories#literature#kavitha#ezhuth#publicsupport#newpost#newpost#stayhome#followfollowers#followforever#staysafe #breakthechain #gocoronago #stayhomesafehome #malayalam
മികച്ച പോസ്റ്റുകൾക്കായി ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യൂ ...
ഓരോ താളിലും ആകാംഷയും ഭയവും നിറച്ച് ഹൈഡ്രേഞ്ചിയാ... 🌸. . . 
വായനയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭയം അരിച്ചിറങ്ങി മരവിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു.. ഒരു തരത്തിലും പ്രവചനം സാധ്യമല്ലാത്താ കഥാന്ത്യം. റൊമാന്റിക് കില്ലർ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രം ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മനസ് അനുവാദിക്കുന്നില്ല.. അത്രയും ആഴത്തിൽ ആണ് ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും എഴുത്തുകാരൻ വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്..
.
PS- കോഫി ഹൌസ് നേക്കാളും റൂത്തിനേക്കാളും ഒരു പിടി മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രെഞ്ചിയാ 🌸
. . 
#hydrangea #lajojose #crimenovel 
#bookstagram #pusthakam #pusthakakada #malayalambooks #malayalamnovel #malayalamwriter #krmeera # #kavitha #ezhuthukal #ezhuthu #ezhuthupura #vattezhuth #malayalees #sfiec #dyfi #dyf #freethinker #freethinkers #kalamandalam
12 110 9 hours ago
ഓരോ താളിലും ആകാംഷയും ഭയവും നിറച്ച് ഹൈഡ്രേഞ്ചിയാ... 🌸. . .
വായനയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭയം അരിച്ചിറങ്ങി മരവിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു.. ഒരു തരത്തിലും പ്രവചനം സാധ്യമല്ലാത്താ കഥാന്ത്യം. റൊമാന്റിക് കില്ലർ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രം ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മനസ് അനുവാദിക്കുന്നില്ല.. അത്രയും ആഴത്തിൽ ആണ് ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും എഴുത്തുകാരൻ വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്..
.
ps- കോഫി ഹൌസ് നേക്കാളും റൂത്തിനേക്കാളും ഒരു പിടി മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രെഞ്ചിയാ 🌸
. .
#hydrangea #lajojose #crimenovel
#bookstagram #pusthakam #pusthakakada #malayalambooks #malayalamnovel #malayalamwriter #krmeera # #kavitha #ezhuthukal #ezhuthu #ezhuthupura #vattezhuth #malayalees #sfiec #dyfi #dyf #freethinker #freethinkers #kalamandalam
.
.
.
.👉🏻 Follow Me : @sparrow_636 🐦
.
.👉🏻 Follow Me : @sparrow_636 🐦
.
.👉🏻 Follow Me : @sparrow_636 🐦
.
.
.വായിക്കാതെ ലൈക്കരുത്...👈🏻
വായിച്ചിട്ട് ലൈക്കാതെ പോകയുമരുത്.... 👈🏻
ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യരുത്...👈🏻
ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ ഫോളോ ചെയ്യാതെ പോകയുമരുത്..... 👈🏻
.
.
...#kerala #Keralafood #Keralawedding #keralagodsowncountry #kerala_360 #keralaattraction #keralatalents #keralagallery #keralatourism #keralaactress #kerala🌴 #keraladiaries🌴 #keralaphotography #malayalam #malayalamcinema #malayalamtypography #malayalamquotes #malayalammovie #malayalamsong #malayalamactress #malayalamstatus #kavitha #pranayam #ezhuthu #love #sparrow_636 #malayalamwhatsappstatus #motivationalquotes #friendship #morning
10 1,068 9 hours ago
.
.
.
.👉🏻 follow me : @sparrow_636 🐦
.
.👉🏻 follow me : @sparrow_636 🐦
.
.👉🏻 follow me : @sparrow_636 🐦
.
.
.വായിക്കാതെ ലൈക്കരുത്...👈🏻
വായിച്ചിട്ട് ലൈക്കാതെ പോകയുമരുത്.... 👈🏻
ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യരുത്...👈🏻
ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ ഫോളോ ചെയ്യാതെ പോകയുമരുത്..... 👈🏻
.
.
...#kerala #keralafood #keralawedding #keralagodsowncountry #kerala_360 #keralaattraction #keralatalents #keralagallery #keralatourism #keralaactress #kerala🌴 #keraladiaries🌴 #keralaphotography #malayalam #malayalamcinema #malayalamtypography #malayalamquotes #malayalammovie #malayalamsong #malayalamactress #malayalamstatus #kavitha #pranayam #ezhuthu #love #sparrow_636 #malayalamwhatsappstatus #motivationalquotes #friendship #morning
എന്ന് നിന്റെ സ്വന്തം.................................................................................................. ...............................................
..................................................................................................................................................................................................... #swantham #ninteswanthamnjan #sulthan #basheer #neermathalampoothakalam #pappettan #pathmarajan #aami #priyapettaval #bookstagram #keralabookstagram #ezhuthulokam #ezhuthidam #ezhuth #malayalam #malayalampoetry #kavitha #love #kerala #prenayam
5 95 9 hours ago
എന്ന് നിന്റെ സ്വന്തം.................................................................................................. ...............................................
..................................................................................................................................................................................................... #swantham #ninteswanthamnjan #sulthan #basheer #neermathalampoothakalam #pappettan #pathmarajan #aami #priyapettaval #bookstagram #keralabookstagram #ezhuthulokam #ezhuthidam #ezhuth #malayalam #malayalampoetry #kavitha #love #kerala #prenayam
◾️പൂവും പൂക്കാലവൂം തേനും കരിവണ്ടും ആഴിയും ആഴവും അങ്ങിനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതും ഞാനും നീയും ആയി മാറുമ്പോൾ.... ഇൗ ലോകത്ത് സത്യം എന്നത് നമ്മുടെ പ്രണയം മാത്രമാകുന്നു.....♥️
.
Reposted from @aishu_amora
 @banjo.emerson
.
.
Congratulations on your feature 🤗😍
.
⏩ᴛᴏ ɢᴇᴛ ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ
FOLLOW/USE TAG #mmde_keralam  Like comment share ✔
______________________________________________
Follow 👉@mmde_keralam

Tag us 👉@mmde_keralam

Use tag 👉#mmde_keralam

Keep supporting 😇
______________________________________________
Also follow these beautiful galleries to get featured 💖
.
#malayalamtypography #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamstatus #malluposts #malayalamwritings #kerala#godsowncountry
#keralawriter#malayalamquote #kavitha #ezhuthu #kavita #malayalamkavitha #malayalamkavithakal#lovemalayalam #imalayali #beingmalayali #kolusu #padasaram #feet #malayali #typography_kerala #entekeralam #chilanka
______________________________________________
➡THIS VIDEO/PICTURE CREDIT ONLY FOR THE RESPECTIVE OWNERS
If there is any copyright issues please don't report the page kindly message me and i will remove the feed🙏
19 965 10 hours ago
◾️പൂവും പൂക്കാലവൂം തേനും കരിവണ്ടും ആഴിയും ആഴവും അങ്ങിനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതും ഞാനും നീയും ആയി മാറുമ്പോൾ.... ഇൗ ലോകത്ത് സത്യം എന്നത് നമ്മുടെ പ്രണയം മാത്രമാകുന്നു.....♥️
.
reposted from @aishu_amora
 @banjo.emerson
.
.
congratulations on your feature 🤗😍
.
⏩ᴛᴏ ɢᴇᴛ ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ
follow/use tag #mmde_keralam  like comment share ✔
______________________________________________
follow 👉@mmde_keralam

tag us 👉@mmde_keralam

use tag 👉#mmde_keralam
keep supporting 😇
______________________________________________
also follow these beautiful galleries to get featured 💖
.
#malayalamtypography #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamstatus #malluposts #malayalamwritings #kerala#godsowncountry #keralawriter#malayalamquote #kavitha #ezhuthu #kavita #malayalamkavitha #malayalamkavithakal#lovemalayalam #imalayali #beingmalayali #kolusu #padasaram #feet #malayali #typography_kerala #entekeralam #chilanka ______________________________________________
➡this video/picture credit only for the respective owners
if there is any copyright issues please don't report the page kindly message me and i will remove the feed🙏
കണ്ണാന്തളിപടർപ്പുകളും
വളപ്പൊട്ടുകളും
അപ്പുണ്ണിയും
ആ നാലുകെട്ടും.
പഴമയിലേക്കുള്ള 
ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിന്
ഞാൻ സാക്ഷിയായി.
.
.
.
.
.
.
.
.
#photographer #photography #edits #editography #malayalam #malayalampoem #malayalampoetry #malayalipoliyalle #kerala #godsowncountry #keralagram #poetry #malayali #malayalampoetry♥️ #keralapoems #rose #redroses #coronadays 
#sky #malayalamkavitha #kavitha
0 9 10 hours ago
കണ്ണാന്തളിപടർപ്പുകളും
വളപ്പൊട്ടുകളും
അപ്പുണ്ണിയും
ആ നാലുകെട്ടും.
പഴമയിലേക്കുള്ള
ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിന്
ഞാൻ സാക്ഷിയായി.
.
.
.
.
.
.
.
.
#photographer #photography #edits #editography #malayalam #malayalampoem #malayalampoetry #malayalipoliyalle #kerala #godsowncountry #keralagram #poetry #malayali #malayalampoetry♥️ #keralapoems #rose #redroses #coronadays
#sky #malayalamkavitha #kavitha
🤩
.
.
.
#malayalamtypography#malayalamcinema#quotesaboutlife#malayalam#mallulife#typographyinspired#varundhawan#verukal#nanokadhakal#kuripratap#kurippukal#nanokadhakal#malayalamstatus#kerala#branthanquotes#branthan#vayanashala#kavitha#kalipaattamquotes #malayalamcinema#malayalamphotography#ezhuthu#instagram#malayalam#malayalamquotes#branthan#kalipaattamquotes#branthanquotes#thoolika#mallu#thoolikathalukal#nattabranthan#verukal#mallupage#nanokavithakal#nanokadhakal
.
.
.
Any credit issue pls DM🙏
.
.
.
◾അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ 
ഹോം പേജിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ
തന്നെ  ഫോളോ ചെയ്യുക 👇
.

Follow 👉@_vayanashala__ 
Follow 👉@_vayanashala__ 
Follow 👉@_vayanashala__ 
Follow 👉@_vayanashala__ 
Follow 👉@_vayanashala__ 
Follow 👉@_vayanashala__
Follow 👉@_vayanashala__ 
Follow 👉@_vayanashala__
Follow 👉@_vayanashala__
Follow 👉@_vayanashala__
6 112 11 hours ago
🤩
.
.
.
#malayalamtypography#malayalamcinema#quotesaboutlife#malayalam#mallulife#typographyinspired#varundhawan#verukal#nanokadhakal#kuripratap#kurippukal#nanokadhakal#malayalamstatus#kerala#branthanquotes#branthan#vayanashala#kavitha#kalipaattamquotes #malayalamcinema#malayalamphotography#ezhuthu#instagram#malayalam#malayalamquotes#branthan#kalipaattamquotes#branthanquotes#thoolika#mallu#thoolikathalukal#nattabranthan#verukal#mallupage#nanokavithakal#nanokadhakal .
.
.
any credit issue pls dm🙏
.
.
.
◾അടുത്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ
ഹോം പേജിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ
തന്നെ  ഫോളോ ചെയ്യുക 👇
.

follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
follow 👉@_vayanashala__
ഒന്ന് കേറിയോക്ക് ചെങ്ങായി ഇഷ്ട്ടായാൽ കൂടെ കൂടിക്കോ..💕
.
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
.
.
.

#keralavibes #keraladiaries🌴 #malayali
#malayalamlovequotes #entekeralam #malayalam
#mallugram #kerala #malluquotes
#keralite #instawriting #malayalamquotes
#typography #keralaattraction #kerala🌴
#malayalee #malayalis #typography_kerala
#keralagram #keralagodsowncountry#lovemalayalam #malayalamstatus#kavitha #malayalamwriter
#godsowncountry #keralatypography#malayalamquotes
#malayalamtypography #keralaphotography#kerala_360 .
.
ഒന്ന് കേറിയോക്ക് ചെങ്ങായി ഇഷ്ട്ടായാൽ കൂടെ കൂടിക്കോ..💕
.
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
Follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
2 56 11 hours ago
ഒന്ന് കേറിയോക്ക് ചെങ്ങായി ഇഷ്ട്ടായാൽ കൂടെ കൂടിക്കോ..💕
.
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
.
.
.

#keralavibes #keraladiaries🌴 #malayali #malayalamlovequotes #entekeralam #malayalam #mallugram #kerala #malluquotes #keralite #instawriting #malayalamquotes #typography #keralaattraction #kerala🌴
#malayalee #malayalis #typography_kerala #keralagram #keralagodsowncountry#lovemalayalam #malayalamstatus#kavitha #malayalamwriter #godsowncountry #keralatypography#malayalamquotes #malayalamtypography #keralaphotography#kerala_360 .
.
ഒന്ന് കേറിയോക്ക് ചെങ്ങായി ഇഷ്ട്ടായാൽ കൂടെ കൂടിക്കോ..💕
.
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
follow👉🏼 @bazil_bazii 💕
கவிதா ஸ்வீட்ஸ் & பேக்கரி
45, 46 ஆஸ்பத்திரி ரோடு, லெட்சுமாங்குடி.
99651 55006, 93452 79122
#Kavitha #sweets & #Bakery.
0 0 12 hours ago
கவிதா ஸ்வீட்ஸ் & பேக்கரி
45, 46 ஆஸ்பத்திரி ரோடு, லெட்சுமாங்குடி.
99651 55006, 93452 79122
#kavitha #sweets & #bakery.
0 0 12 hours ago
"stay home save lives"

கவிதா ஸ்வீட்ஸ் & பேக்கரி
45, 46 ஆஸ்பத்திரி ரோடு, லெட்சுமாங்குடி.
99651 55006, 93452 79122
#kavitha #sweets & #bakery.
ദേവദാരു പൂത്ത കാലം നീ മറന്നുവോ, 😔 പ്രിയേ, ദേവതമാർ ചൂടി തന്ന പൂ മറന്നുവോ, 😔 ദേവിയായി വന്നഞ എന്റെ രാഗമേ, 🌻ദേവ ലോകം ഇന്ന് എനിക്ക് നഷ്ട്ട സ്വർഗ്ഗമോ 🌺
#loveyou #love #kavitha #pramam
67 1,080 12 hours ago
ദേവദാരു പൂത്ത കാലം നീ മറന്നുവോ, 😔 പ്രിയേ, ദേവതമാർ ചൂടി തന്ന പൂ മറന്നുവോ, 😔 ദേവിയായി വന്നഞ എന്റെ രാഗമേ, 🌻ദേവ ലോകം ഇന്ന് എനിക്ക് നഷ്ട്ട സ്വർഗ്ഗമോ 🌺
#loveyou #love #kavitha #pramam
മറ്റുള്ളോര് പറേണെ കേട്ട് ജീവിച്ചാൽ എവിടേം എത്തില്ല ഭായ്......... @a_n_p_078 @thanalmaram_official @viraladayalam
.
.
.
ഇഷ്ടായാൽ കേറി follow ചെയ് മച്ചാനേ......
.
.
.
@viraladayalam @verukal @verukalofficial @jinninte_thoolika @kadalasine_pranayicha_thoolika @sakhavintethoolika @bhavinz_blog @__flying_eagle__ @thoolika_suhrth @thoolika_viplavam @kadalasine_pranayicha_thoolika @malayalam_typography_ @malayalamtypography 
#malayalam #malayalis #malayali #malayalee #lovequotes #love #loveyou #pranayam #sakhavukavitha #sakhavintepriyasakhi#kavithakal #kavitha #pranayam #pranayamazha #kozhikkode #ezhuthu #ezhuthukal #vaka #kerala #malayali #typography #chinthakal #entechindakal #entepranayam
7 74 Yesterday
മറ്റുള്ളോര് പറേണെ കേട്ട് ജീവിച്ചാൽ എവിടേം എത്തില്ല ഭായ്......... @a_n_p_078 @thanalmaram_official @viraladayalam
.
.
.
ഇഷ്ടായാൽ കേറി follow ചെയ് മച്ചാനേ......
.
.
.
@viraladayalam @verukal @verukal official @jinninte_thoolika @kadalasine_pranayicha_thoolika @sakhavintethoolika @bhavinz_blog @__flying_eagle__ @thoolika_suhrth @thoolika_viplavam @kadalasine_pranayicha_thoolika @malayalam_typography_ @malayalamtypography
#malayalam #malayalis #malayali #malayalee #lovequotes #love #loveyou #pranayam #sakhavukavitha #sakhavintepriyasakhi#kavithakal #kavitha #pranayam #pranayamazha #kozhikkode #ezhuthu #ezhuthukal #vaka #kerala #malayali #typography #chinthakal #entechindakal #entepranayam
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ പോലും നമുക്കായി കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്ന ദിവസം...അത് മരണദിവസം തന്നെ.... @a_n_p_078 @thanalmaram_official @viraladayalam
.
.
.
ഇഷ്ടായാൽ കേറി follow ചെയ് മച്ചാനേ......
.
.
.
@viraladayalam @verukal @verukalofficial @jinninte_thoolika @kadalasine_pranayicha_thoolika @sakhavintethoolika @bhavinz_blog @__flying_eagle__ @thoolika_suhrth @thoolika_viplavam @kadalasine_pranayicha_thoolika @malayalam_typography_ @malayalamtypography 
#malayalam #malayalis #malayali #malayalee #lovequotes #love #loveyou #pranayam #sakhavukavitha #sakhavintepriyasakhi#kavithakal #kavitha #pranayam #pranayamazha #kozhikkode #ezhuthu #ezhuthukal #vaka #kerala #malayali #typography #chinthakal #entechindakal #entepranayam
10 75 4 days ago
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ പോലും നമുക്കായി കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്ന ദിവസം...അത് മരണദിവസം തന്നെ.... @a_n_p_078 @thanalmaram_official @viraladayalam
.
.
.
ഇഷ്ടായാൽ കേറി follow ചെയ് മച്ചാനേ......
.
.
.
@viraladayalam @verukal @verukal official @jinninte_thoolika @kadalasine_pranayicha_thoolika @sakhavintethoolika @bhavinz_blog @__flying_eagle__ @thoolika_suhrth @thoolika_viplavam @kadalasine_pranayicha_thoolika @malayalam_typography_ @malayalamtypography
#malayalam #malayalis #malayali #malayalee #lovequotes #love #loveyou #pranayam #sakhavukavitha #sakhavintepriyasakhi#kavithakal #kavitha #pranayam #pranayamazha #kozhikkode #ezhuthu #ezhuthukal #vaka #kerala #malayali #typography #chinthakal #entechindakal #entepranayam