കട്ടൻ☕
°
°
Credits©: @photo_gram____
°
°
Follow for featuring📸
Follow @kerala.jpg
Follow @kerala.jpg
Follow @kerala.jpg
°
°
🌴 Tag @kerala.jpg
🌴 Use #Keralajpg
🌴 DM for collaborations
:
©®™Copyright owned by Respective Owners 🔄(pls Contact For Credit Issues)
:
#kerala#mallu#india#malayalam#malayali#love#musically#malappuram#photography#godsowncountry#mallugram#tamil#kochi#keralagram#keralam#mumbai#kottayam#of#wayanad#palakkad#mollywood#keralatourism#kozhikode#entekeralam#thrissur#keralaportfolio#kattan
6 477 Yesterday
കട്ടൻ☕
°
°
credits©: @photo_gram____
°
°
follow for featuring📸
follow @kerala.jpg
follow @kerala.jpg
follow @kerala.jpg
°
°
🌴 tag @kerala.jpg
🌴 use #keralajpg 🌴 dm for collaborations
:
©®™copyright owned by respective owners 🔄(pls contact for credit issues)
:
#kerala#mallu#india#malayalam#malayali#love#musically#malappuram#photography#godsowncountry#mallugram#tamil#kochi#keralagram#keralam#mumbai#kottayam#of#wayanad#palakkad#mollywood#keralatourism#kozhikode#entekeralam#thrissur#keralaportfolio#kattan
ᴀs ᴡᴇ ᴀʟʟ ᴄᴀɴ sᴇᴇ, ᴛʜᴇ ᴄᴜʀʀᴇɴᴛ sɪᴛᴜᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʜᴀs ᴄʀᴇᴀᴛᴇᴅ ᴀ ᴘᴀɴɪᴄ, ғᴇᴀʀ ᴀɴᴅ ᴅɪsᴛʀᴇss. ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅs ʜᴀᴠᴇ ʟᴏsᴛ ᴛʜᴇɪʀ ʟɪᴠᴇs ᴀɴᴅ ʜᴀs ʙɪʟʟɪᴏɴs, ʟɪᴋᴇ ᴜs ᴀʀᴇ ʟᴇғᴛ ʜᴇᴀʀᴛʙʀᴏᴋᴇɴ. ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ sᴇᴇɴ ᴛʜᴇ ғᴇᴀʀ? ᴛʜᴇ ғᴇᴀʀ ᴏғ ᴅᴇᴀᴛʜ & ғᴇᴀʀ ᴏғ ʟᴏsɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴠᴇᴅ ᴏɴᴇs? ᴡʜɪʟᴇ ᴡᴇ ᴡᴇʀᴇ ᴅᴇsᴛʀᴏʏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴏɴ ᴏᴜʀ ᴏᴡɴ, ᴛʜᴇ ᴀʟᴍɪɢʜᴛʏ ɪs sʜᴏᴡɪɴɢ ᴜs ʜᴏᴡ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴛʜᴇʀ ɴᴀᴛᴜʀᴇ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴀ ᴛᴏᴏʟ ᴛᴏ sᴜʀᴠɪᴠᴇ ᴀs ᴡᴇʟʟ ᴀs ᴅᴇsᴛʀᴜᴄᴛ. ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ, ʜᴇ ᴄʀᴇᴀᴛᴇᴅ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ғᴏʀ ᴀ ʀᴇᴀsᴏɴ; ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴘᴏsɪᴛɪᴠᴇ ᴀɴᴅ ᴀ ɴᴇɢᴀᴛɪᴠᴇ sɪᴅᴇ. ᴀs ᴛʜᴇ ɴᴇɢᴀᴛɪᴠɪᴛʏ ᴄᴀɴ ʙᴇ sᴇᴇɴ ғʟᴏᴀᴛɪɴɢ ᴀᴄʀᴏss ᴜs, ᴛʜᴇʀᴇ's ᴛʜɪs ᴘᴏsɪᴛɪᴠᴇ sɪᴅᴇ ᴡʜɪᴄʜ ɪ ᴛʜɪɴᴋ ɪs ɢʀᴇᴀᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴇ ɴᴇɢᴀᴛɪᴠᴇ ɪᴍᴘᴀᴄᴛ. ᴛʜᴇ ɴᴀᴛᴜʀᴇ ɪs ʜᴇᴀʟɪɴɢ ɪᴛsᴇʟғ, ɪᴛs ʀᴇɢʀᴏᴡɪɴɢ, ᴛʜᴇ ᴡᴀᴛᴇʀ ʙᴏᴅɪᴇs ᴀʀᴇ ᴄʟᴇᴀɴ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅᴀɴɢᴇʀᴇᴅ sᴘᴇᴄɪᴇs ᴄᴀɴ ʙᴇ sᴇᴇɴ ʀᴏᴀᴍɪɴɢ ғʀᴇᴇʟʏ. ɪᴛ ʜᴀs sʜᴏᴡᴇᴅ ᴛʜᴀᴛ ᴡʜᴇɴ ʜᴜᴍᴀɴs ᴄʀᴏss ᴛʜᴇɪʀ ʟɪᴍɪᴛs, ɪᴛ ᴛᴀᴋᴇs ɴᴏ ᴛɪᴍᴇ ᴛᴏ ᴛᴜʀɴ ᴛʜᴇ ᴛᴀʙʟᴇs. ɢʀᴇᴇᴅ, ᴘᴏᴡᴇʀ ᴀɴᴅ ᴍᴏɴᴇʏ, ᴀʟʟ ᴛʜᴇsᴇ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ʙᴜᴛ ᴅʀᴜɢs ɪɴ ᴛʜɪs ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟɪsᴛɪᴄ ᴡᴏʀʟᴅ. ᴅᴇᴀᴛʜ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ᴅɪғғᴇʀᴇɴᴛɪᴀᴛᴇ ᴀɴʏᴏɴᴇ, ɪᴛ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ sᴇᴇ ᴛʜᴇ ʀᴇʟɪɢɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ, ᴏɴᴄᴇ ɪᴛ ᴋɴᴏᴄᴋs ᴀᴛ ʏᴏᴜʀ ᴅᴏᴏʀ, ᴛʜᴇʀᴇ’s ɴᴏ ᴇsᴄᴀᴘᴇ. ᴀɴᴅ ᴀʙᴏᴠᴇ ᴀʟʟ, ᴡᴏʀsᴛ ᴘᴀʀᴛ ɪs ᴛʜɪs ɢɪғᴛ ᴏғ ʟɪғᴇ ɪs ɢɪᴠᴇɴ ᴏɴʟʏ ᴏɴᴄᴇ.
11 73 8 minutes ago
ᴀs ᴡᴇ ᴀʟʟ ᴄᴀɴ sᴇᴇ, ᴛʜᴇ ᴄᴜʀʀᴇɴᴛ sɪᴛᴜᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʜᴀs ᴄʀᴇᴀᴛᴇᴅ ᴀ ᴘᴀɴɪᴄ, ғᴇᴀʀ ᴀɴᴅ ᴅɪsᴛʀᴇss. ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅs ʜᴀᴠᴇ ʟᴏsᴛ ᴛʜᴇɪʀ ʟɪᴠᴇs ᴀɴᴅ ʜᴀs ʙɪʟʟɪᴏɴs, ʟɪᴋᴇ ᴜs ᴀʀᴇ ʟᴇғᴛ ʜᴇᴀʀᴛʙʀᴏᴋᴇɴ. ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ sᴇᴇɴ ᴛʜᴇ ғᴇᴀʀ? ᴛʜᴇ ғᴇᴀʀ ᴏғ ᴅᴇᴀᴛʜ & ғᴇᴀʀ ᴏғ ʟᴏsɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴠᴇᴅ ᴏɴᴇs? ᴡʜɪʟᴇ ᴡᴇ ᴡᴇʀᴇ ᴅᴇsᴛʀᴏʏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴏɴ ᴏᴜʀ ᴏᴡɴ, ᴛʜᴇ ᴀʟᴍɪɢʜᴛʏ ɪs sʜᴏᴡɪɴɢ ᴜs ʜᴏᴡ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴛʜᴇʀ ɴᴀᴛᴜʀᴇ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴀ ᴛᴏᴏʟ ᴛᴏ sᴜʀᴠɪᴠᴇ ᴀs ᴡᴇʟʟ ᴀs ᴅᴇsᴛʀᴜᴄᴛ. ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ, ʜᴇ ᴄʀᴇᴀᴛᴇᴅ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ғᴏʀ ᴀ ʀᴇᴀsᴏɴ; ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴘᴏsɪᴛɪᴠᴇ ᴀɴᴅ ᴀ ɴᴇɢᴀᴛɪᴠᴇ sɪᴅᴇ. ᴀs ᴛʜᴇ ɴᴇɢᴀᴛɪᴠɪᴛʏ ᴄᴀɴ ʙᴇ sᴇᴇɴ ғʟᴏᴀᴛɪɴɢ ᴀᴄʀᴏss ᴜs, ᴛʜᴇʀᴇ's ᴛʜɪs ᴘᴏsɪᴛɪᴠᴇ sɪᴅᴇ ᴡʜɪᴄʜ ɪ ᴛʜɪɴᴋ ɪs ɢʀᴇᴀᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴇ ɴᴇɢᴀᴛɪᴠᴇ ɪᴍᴘᴀᴄᴛ. ᴛʜᴇ ɴᴀᴛᴜʀᴇ ɪs ʜᴇᴀʟɪɴɢ ɪᴛsᴇʟғ, ɪᴛs ʀᴇɢʀᴏᴡɪɴɢ, ᴛʜᴇ ᴡᴀᴛᴇʀ ʙᴏᴅɪᴇs ᴀʀᴇ ᴄʟᴇᴀɴ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅᴀɴɢᴇʀᴇᴅ sᴘᴇᴄɪᴇs ᴄᴀɴ ʙᴇ sᴇᴇɴ ʀᴏᴀᴍɪɴɢ ғʀᴇᴇʟʏ. ɪᴛ ʜᴀs sʜᴏᴡᴇᴅ ᴛʜᴀᴛ ᴡʜᴇɴ ʜᴜᴍᴀɴs ᴄʀᴏss ᴛʜᴇɪʀ ʟɪᴍɪᴛs, ɪᴛ ᴛᴀᴋᴇs ɴᴏ ᴛɪᴍᴇ ᴛᴏ ᴛᴜʀɴ ᴛʜᴇ ᴛᴀʙʟᴇs. ɢʀᴇᴇᴅ, ᴘᴏᴡᴇʀ ᴀɴᴅ ᴍᴏɴᴇʏ, ᴀʟʟ ᴛʜᴇsᴇ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ʙᴜᴛ ᴅʀᴜɢs ɪɴ ᴛʜɪs ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟɪsᴛɪᴄ ᴡᴏʀʟᴅ. ᴅᴇᴀᴛʜ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ᴅɪғғᴇʀᴇɴᴛɪᴀᴛᴇ ᴀɴʏᴏɴᴇ, ɪᴛ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ sᴇᴇ ᴛʜᴇ ʀᴇʟɪɢɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ, ᴏɴᴄᴇ ɪᴛ ᴋɴᴏᴄᴋs ᴀᴛ ʏᴏᴜʀ ᴅᴏᴏʀ, ᴛʜᴇʀᴇ’s ɴᴏ ᴇsᴄᴀᴘᴇ. ᴀɴᴅ ᴀʙᴏᴠᴇ ᴀʟʟ, ᴡᴏʀsᴛ ᴘᴀʀᴛ ɪs ᴛʜɪs ɢɪғᴛ ᴏғ ʟɪғᴇ ɪs ɢɪᴠᴇɴ ᴏɴʟʏ ᴏɴᴄᴇ.
ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത ബന്ധം❤ .

Creditz:@nithins_photo_factory
.

Follow ▪@keralaportfolio|@keralaportfolio|@keralaportfolio ▪
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
🔴🔵 Congrats on your feature📷🔵🔴
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✔ To get featured🔥:
🔲 FOLLOW US ❇❇@keralaportfolio❇❇🔴|@keralaportfolio❇❇ @keralaportfolio ✔✔
🔲 Use #keralaportfolio
🔲 DM /Tag us
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
#kerala #keralaportfolio #explore #keralaattraction #nostalgia #nature #kerala360 #wanderlust #moodygram #idukki #wayanad #godsowncountry #thrissur #alappuzha #idukki #kollam #mallugram #vscokerala #kochi #trivandrum #photooftheday #justgoshoot #kottayam #keralascenes #photography #visuals #travelgram
11 347 22 minutes ago
ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത ബന്ധം❤ .

creditz:@nithins_photo_factory
.

follow ▪@keralaportfolio |@keralaportfolio |@keralaportfolio
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
🔴🔵 congrats on your feature📷🔵🔴
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✔ to get featured🔥:
🔲 follow us ❇❇@keralaportfolio ❇❇🔴|@keralaportfolio ❇❇ @keralaportfolio ✔✔
🔲 use #keralaportfolio 🔲 dm /tag us
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
#kerala #keralaportfolio #explore #keralaattraction #nostalgia #nature #kerala360 #wanderlust #moodygram #idukki #wayanad #godsowncountry #thrissur #alappuzha #idukki #kollam #mallugram #vscokerala #kochi #trivandrum #photooftheday #justgoshoot #kottayam #keralascenes #photography #visuals #travelgram
A good friend💝 knows all your best stories😂, but a best friend has lived❤️ them with you😈.
.
.
.
.
.
.
.
Snap:-@amal_p_gigi .
.
. PHOTOWORK:-@aakash_______thomas .
.
.#mood #keralagallery #keralagram#kerala360#kerala #photooftheday #picoftheday#worldphotography #keralaquotes #vishnuwhiterampphotography #keralaportfolio #nikonpictures #nteclick #ilovelandscapes #vscokerala#vscoindia #teamcamholders #photography_ishttam #ullasonline#toyphotography#click_and_tag#
@worlds.photography.hub @world_photography_page@photography_ishttam@jordi.koalitic @photographers.of.india @worldwide_photography_hub @vishnu_whiteramp @thrikkannan@petermckinnon @nikonindiaofficial@nte_keralam @__kerala__photography__ @picstay_kerala @instakerala._ @mobile__clickzz__kerala@photogramkerala_ @the_noble_savage @photopranthan
29 70 25 minutes ago
A good friend💝 knows all your best stories😂, but a best friend has lived❤️ them with you😈.
.
.
.
.
.
.
.
snap:-@amal_p_gigi .
.
. photowork:-@aakash_______thomas .
.
.#mood #keralagallery #keralagram#kerala360#kerala #photooftheday #picoftheday#worldphotography #keralaquotes #vishnuwhiterampphotography #keralaportfolio #nikonpictures #nteclick #ilovelandscapes #vscokerala#vscoindia #teamcamholders #photography_ishttam #ullasonline#toyphotography#click_and_tag# @worlds.photography.hub @[email protected]_ishttam@jordi.koalitic @photographers.of.india @worldwide_photography_hub @vishnu_whiteramp @thrikkannan@petermckinnon @nikonindiaofficial@nte_keralam @__kerala__photography__ @picstay_kerala @instakerala._ @mobile__clickzz__kerala@photogramkerala_ @the_noble_savage @photopranthan
#planet
#flower
#keralatourism # #keralam #keralagram #keralaphotos#vscokerala
#kerala_godsowncountry#keralasnaps#keralagraphy#idukki_stories#wayanadan#malappuramkaarPl#picstay_kerala#nteclick#snapseedkerala#keralaportfolio#teamphotogears#kerala #photography #keralagodsowncountry#animals#lighttheworld2019
8 50 29 minutes ago
#planet #flower #keralatourism # #keralam #keralagram #keralaphotos#vscokerala #kerala_godsowncountry#keralasnaps#keralagraphy#idukki_stories#wayanadan#malappuramkaarpl#picstay_kerala#nteclick#snapseedkerala#keralaportfolio#teamphotogears#kerala #photography #keralagodsowncountry#animals#lighttheworld2019
ɢᴏᴏᴅ ᴅᴀʏs ᴛᴏ ʙᴇ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀᴇᴅ 💫
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
|@malayattoor_heads ✔✔
🔲 Use #malayattoor_heads 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
#kerala #keralaportfolio #explore #keralaattraction #nostalgia #nature #kerala360 #wanderlust #moodygram #idukki #wayanad #godsowncountry #thrissur #alappuzha #idukki #kollam #mallugram #vscokerala #kochi #trivandrum #photooftheday #malayattoor #malayattoor_heads #kottayam #keralascenes #photography #visuals #travelgram #keralagodsowncountry🌴
30 118 1 hour ago
ɢᴏᴏᴅ ᴅᴀʏs ᴛᴏ ʙᴇ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀᴇᴅ 💫
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
|@malayattoor_heads ✔✔
🔲 use #malayattoor_heads 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
#kerala #keralaportfolio #explore #keralaattraction #nostalgia #nature #kerala360 #wanderlust #moodygram #idukki #wayanad #godsowncountry #thrissur #alappuzha #idukki #kollam #mallugram #vscokerala #kochi #trivandrum #photooftheday #malayattoor #malayattoor_heads #kottayam #keralascenes #photography #visuals #travelgram #keralagodsowncountry🌴
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#instagram #facebook #twitter #hello #post #portraitphotography #promotion #onlinepromotion #malayali #kerala360 #kerlavibes #entekeralam #malluwood #fxmuni #malayalammovie #keralite🌴 #keralagram_ #keralagodsowncountry #keralaattraction🏝️ #godsowncountry #imalayali #malayalamstatus #malayalam #malluwood #keralaportfolio
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
0 18 1 hour ago
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#instagram #facebook #twitter #hello #post #portraitphotography #promotion #onlinepromotion #malayali #kerala360 #kerlavibes #entekeralam #malluwood #fxmuni #malayalammovie #keralite🌴 #keralagram_ #keralagodsowncountry #keralaattraction🏝️ #godsowncountry #imalayali #malayalamstatus #malayalam #malluwood #keralaportfolio ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow and support this page @_freakers_photogallery_
..
0 28 1 hour ago
Follow and support this page @_freakers_photogallery_
..
"not all heroses wear capes some wear stechooscopes"
.
happy national doctor's day .
featured : @gokuldas.ks
.
trending🔥
.
◼️mєntíσn αnd tαg us .
◼️fσr fєαturíng usє .
◼️#_freakers_photogallery_ rulєs fσr fєαturíng
1.phσtσ must вє чσurs
2.mєntíσn us ín ur stσríєs
3.dσn't unfσllσw🚫
.
.
.
#kerala #mallu #india #malayalam #malayali #love #musically #malappuram #photography #godsowncountry #mallugram #tamil #kochi #keralagram #keralam #mumbai #kottayam #of #wayanad #palakkad #mollywood #keralatourism #kozhikode #insta #kannur #entekeralam #thrissur #keralaportfolio #kerala_photography_lover
❤.Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. ❤ ●
Follow:-@soulful_motion_art_ 💜
● ●
✔•Follow us ✔•Tag us 👉 © @____bro_ken___soul____ ◽◽◽◽◽◽◽◽◽ #instagram #facebook #twitter #hello #post #portraitphotography #promotion #onlinepromotion #malayali #kerala360 #keralavibes #entekeralam #malluwood #fxmuni #malayalammovie #keralite🌴 #keralagram_ #keralagodsowncountry #keralaattraction🏝️ #godsowncountry #imalayali #malayalamstatus #malayalam #malluwood #keralaportfolio
. .
. 
@bgm_lovers_official
@bgmworldmedia
@karma__bgm
@thrissurgedis
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
●
● ❤ ^ BGM ^ ❤ °° love this video like it °° share it °° For more bgm follow : @soulful_motion_art_ 🥰
4 121 1 hour ago
❤.life isn't about finding yourself. life is about creating yourself. ❤ ●
follow:-@soulful_motion_art_ 💜
● ●
✔•follow us ✔•tag us 👉 © @____bro_ken___soul____ ◽◽◽◽◽◽◽◽◽ #instagram #facebook #twitter #hello #post #portraitphotography #promotion #onlinepromotion #malayali #kerala360 #keralavibes #entekeralam #malluwood #fxmuni #malayalammovie #keralite🌴 #keralagram_ #keralagodsowncountry #keralaattraction🏝️ #godsowncountry #imalayali #malayalamstatus #malayalam #malluwood #keralaportfolio . .
.
@bgm_lovers_official
@bgmworldmedia
@karma__bgm
@thrissurgedis
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

● ❤ ^ bgm ^ ❤ °° love this video like it °° share it °° for more bgm follow : @soulful_motion_art_ 🥰
Evergreen 🖤🦋🎼🎼🎼 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow nd support : @madboybgm_ @madboybgm_ /
Frame 🦋: @_shalusdiary__ 💞
!
Keep watch nd kepp support 🙏🏻🎼🦋💯🔥
#instagram #facebook #twitter #hello #post #portraitphotography #promotion #onlinepromotion #malayali #kerala360 #kerlavibes #entekeralam #malluwood #fxmuni #malayalammovie #keralite🌴 #keralagram_ #keralagodsowncountry #keralaattraction🏝️ #godsowncountry #imalayali #malayalamstatus #malayalam #malluwood #keralaportfolio
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1 34 1 hour ago
Evergreen 🖤🦋🎼🎼🎼 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
follow nd support : @madboybgm_ @madboybgm_ /
frame 🦋: @_shalusdiary__ 💞
!
keep watch nd kepp support 🙏🏻🎼🦋💯🔥
#instagram #facebook #twitter #hello #post #portraitphotography #promotion #onlinepromotion #malayali #kerala360 #kerlavibes #entekeralam #malluwood #fxmuni #malayalammovie #keralite🌴 #keralagram_ #keralagodsowncountry #keralaattraction🏝️ #godsowncountry #imalayali #malayalamstatus #malayalam #malluwood #keralaportfolio ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.
ഇടക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ബാക്കി... എന്നെയും കാത്ത് മറ്റൊരു ലോകം അവിടെ ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളും ആയി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്.... കയ്യൊഴിഞ്ഞു കൂടപിറപ്പുകളുടെ സ്നേഹം അവിടെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടുവോളം കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ ! ... എന്റെ ഓർമകളുടെയും ചിന്താഭാരങ്ങളുടേയും അളവ് ഒരുപാടങ്ങോട്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് എന്റെ കൂട്ടിനായി ഓടിയെത്തും .... അവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വരുന്ന ആരാധകരുടെ തിരക്കുകളായി........ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#canon5dmarkiii #indian_photography_hub_ #snapseed #moodyportraits #portrait #nte_padam#nte_click#kerala#keralaportfolio#keralaphoto#photokerala#keralaphotography#keralaphotogram#photography##instagram#moodygrams#kerala_snapss#kerala_360#picstay_kerala#moodygrams_kerala#nte_keralam#ente_kochii#_kerala_photography#photography#maestro_i#mobile_photography#mobile_photographyofficialn#moody_india #phonephotography@moodyframe_kerala
@kerala.jpg @keralaphotos @keralaportfolio @picstay_kerala
@portraitsofficial @portraits_mf @maestro_photography @click_shot__ @canonindia_official @tremendous__india
@photographers_of_india @indian.photography @canon.photographers @thrissurinsta @moodygram_kerala @moody_insta #photographers_of_india #portraitphotography
5 96 1 hour ago
.
ഇടക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ബാക്കി... എന്നെയും കാത്ത് മറ്റൊരു ലോകം അവിടെ ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളും ആയി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്.... കയ്യൊഴിഞ്ഞു കൂടപിറപ്പുകളുടെ സ്നേഹം അവിടെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടുവോളം കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ ! ... എന്റെ ഓർമകളുടെയും ചിന്താഭാരങ്ങളുടേയും അളവ് ഒരുപാടങ്ങോട്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് എന്റെ കൂട്ടിനായി ഓടിയെത്തും .... അവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വരുന്ന ആരാധകരുടെ തിരക്കുകളായി........ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#canon5dmarkiii #indian_photography_hub_ #snapseed #moodyportraits #portrait #nte_padam#nte_click#kerala#keralaportfolio#keralaphoto#photokerala#keralaphotography#keralaphotogram#photography##instagram#moodygrams#kerala_snapss#kerala_360#picstay_kerala#moodygrams_kerala#nte_keralam#ente_kochii#_kerala_photography#photography#maestro_i#mobile_photography#mobile_photographyofficialn#moody_india #phonephotography@moodyframe_kerala
@kerala.jpg @keralaphotos @keralaportfolio @picstay_kerala
@portraitsofficial @portraits_mf @maestro_photography @click_shot__ @canonindia_official @tremendous__india
@photographers_of_india @indian.photography @canon.photographers @thrissurinsta @moodygram_kerala @moody_insta #photographers_of_india #portraitphotography
Follow and support this page ❄️ @_freakers_photogallery_
.
Stay safe from Corona...🙏
.
Md @riddhimasharma_ . 
Featured : @rao_photography__
.
.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
◼️mєntíσn αnd tαg us .
◼️fσr fєαturíng usє .
◼️#_freakers_photogallery_
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
rulєs fσr fєαturíng
1.phσtσ must вє чσurs
2.mєntíσn us ín ur stσríєs
3.dσn't unfσllσw🚫
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#kerala #mallu #india #malayalam #malayali #love #musically #malappuram #photography #godsowncountry #mallugram #tamil #kochi #keralagram #keralam #mumbai #kottayam #of #wayanad #palakkad #mollywood #keralatourism #kozhikode #insta #kannur #entekeralam #thrissur #keralaportfolio #kerala_photography_lover
5 53 1 hour ago
Follow and support this page ❄️ @_freakers_photogallery_
.
stay safe from corona...🙏
.
md @riddhimasharma_ .
featured : @rao_photography__
.
.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
◼️mєntíσn αnd tαg us .
◼️fσr fєαturíng usє .
◼️#_freakers_photogallery_ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
rulєs fσr fєαturíng
1.phσtσ must вє чσurs
2.mєntíσn us ín ur stσríєs
3.dσn't unfσllσw🚫
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#kerala #mallu #india #malayalam #malayali #love #musically #malappuram #photography #godsowncountry #mallugram #tamil #kochi #keralagram #keralam #mumbai #kottayam #of #wayanad #palakkad #mollywood #keralatourism #kozhikode #insta #kannur #entekeralam #thrissur #keralaportfolio #kerala_photography_lover
Special thanks to : @a_aamie ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#instagram #facebook #twitter #hello #post #portraitphotography #promotion #onlinepromotion #malayali #kerala360 #kerlavibes #entekeralam #malluwood #fxmuni #malayalammovie #keralite🌴 #keralagram_ #keralagodsowncountry #keralaattraction🏝️ #godsowncountry #imalayali #malayalamstatus #malayalam #malluwood #keralaportfolio
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
4 212 1 hour ago
Special thanks to : @a_aamie ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#instagram #facebook #twitter #hello #post #portraitphotography #promotion #onlinepromotion #malayali #kerala360 #kerlavibes #entekeralam #malluwood #fxmuni #malayalammovie #keralite🌴 #keralagram_ #keralagodsowncountry #keralaattraction🏝️ #godsowncountry #imalayali #malayalamstatus #malayalam #malluwood #keralaportfolio ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ഇഷ്ടമയങ്ങിൽ follow ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Special thanks to::@anjanaanilkumar8 ➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Follow&support ::@aj_creation2.0
 Follow&support ::@aj_creation2.0 
Follow&support ::@aj_creation2.0 
Follow&support ::@aj_creation2.0 
Follow&support ::@aj_creation2.0 ➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
#hello #insta #instagram #facebook #whatsup #promotion #kerala360 #twitter #keralavibes #keralagodsowncountry🌴 #keralaattraction #loving #lovemalayalam #keralaactress #malayalamtypography #entakeralam #entertainment #post #malluwood #malayalam #keralaportfolio #fxmuni #imalayali #kozhikode #palakkad #shortfilm #status #statuswhatsapp #mode#keralamo
5 13 1 hour ago
ഇഷ്ടമയങ്ങിൽ follow ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
special thanks to::@anjanaanilkumar8 ➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
follow&support ::@aj_creation2.0
follow&support ::@aj_creation2.0
follow&support ::@aj_creation2.0
follow&support ::@aj_creation2.0
follow&support ::@aj_creation2.0 ➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
#hello #insta #instagram #facebook #whatsup #promotion #kerala360 #twitter #keralavibes #keralagodsowncountry🌴 #keralaattraction #loving #lovemalayalam #keralaactress #malayalamtypography #entakeralam #entertainment #post #malluwood #malayalam #keralaportfolio #fxmuni #imalayali #kozhikode #palakkad #shortfilm #status #statuswhatsapp #mode#keralamo
ഇനി എന്നാണാവോ ഇവിടുന്ന് 🙄 #break_the_chain ❤️... @blue_wings.photography〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
◼️mєntíσn αnd tαg us .
◼️fσr fєαturíng usє .
◼️#bluewingsphotography
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
rulєs fσr fєαturíng
1.phσtσ must вє чσurs
2.mєntíσn us ín ur stσríєs
3.dσn't unfσllσw🚫
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#kerala #mallu #india #malayali #stayhome #musically #covid_19 #nammale_kozhikode #kozhikottukar #mallugram #nostalgia #keralagram #keralagram #mukkathukaar #indian_photography_hub #kottayam # #wayanad #godoxad200 #canonindiaofficial #keralalensqueen #kozhikode #keralafotogram #indianphotography #kerala_wedding #indianwedding #keralaportfolio #keralalensqueen @mmde_keralam @our_keralam @nammudepage @nostalgia_hunter_ @indiawood_media_photos @india_pixelz @mallu.actress.world @vintage_of_kerla @trendz_f_kerla @photogramkerala_
10 133 1 hour ago
ഇനി എന്നാണാവോ ഇവിടുന്ന് 🙄 #break_the_chain ❤️... @blue_wings.photography〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
◼️mєntíσn αnd tαg us .
◼️fσr fєαturíng usє .
◼️#bluewingsphotography 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
rulєs fσr fєαturíng
1.phσtσ must вє чσurs
2.mєntíσn us ín ur stσríєs
3.dσn't unfσllσw🚫
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#kerala #mallu #india #malayali #stayhome #musically #covid_19 #nammale_kozhikode #kozhikottukar #mallugram #nostalgia #keralagram #keralagram #mukkathukaar #indian_photography_hub #kottayam # #wayanad #godoxad200 #canonindiaofficial #keralalensqueen #kozhikode #keralafotogram #indianphotography #kerala_wedding #indianwedding #keralaportfolio #keralalensqueen @mmde_keralam @our_keralam @nammudepage @nostalgia_hunter_ @indiawood_media_photos @india_pixelz @mallu.actress.world @vintage_of_kerla @trendz_f_kerla @photogramkerala_
𝙻𝚎𝚝'𝚜 𝚑𝚘𝚙𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚊 𝚋𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛 𝚝𝚘𝚖𝚘𝚛𝚛𝚘𝚠 🌺
.
.
.
Click & Edit : @_genosse_ 📸
Spl Tnx : @callmeerwin_ 💕
.
.
.
#keralaportfolio #kerala #kerala🌴 #kerala_godsowncountry #mobilephotography #mobile #portraitphotography #pic #picoftheday #photographylovers #photographer #pixelhubkerala #photography #photoshoot #love #lightroom #feed #instagram #world #sky #new #support #india #trivandrum #idukki #wayanad #nature #beauty #naturelover #feed #vibes
10 46 2 hours ago
' 𝐁𝐞 𝐁𝐚𝐃 😈 𝐀𝐧𝐃 𝐜𝐋𝐚𝐒𝐬𝐘 ☺ ' .
.
¿ Which one is better ¿ 🖤 ❤
.
.
#bikelover #tentagram #keralaportfolio #picoftheday #versace #photoshooting #godsowncountry #vscokerala #petsofinstagram #mallugram #malluwood #guppy #keralite #together #kerala #indiaphotography #bullet #king #enfield #duke #duke390 #look
102 318 2 hours ago
ഇൗ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു പത്തുവർഷത്തെ പഴക്കം പറയാൻ പറ്റും😁ഇതിലുള്ള ഫ്രെയിം ie, switch board, അതിന് എന്റെ വീടിന്റെ പ്രായം ഉണ്ടാവും.ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ഓരോ സാനങ്ങള് തപ്പി പിടിച്ച് ഇത് പോലെ ഫ്രെയിം ആക്കാം😁 മോഡൽനെ കാണാനും പാടില്ല എന്ന ഫോട്ടോല് ആള് വേണംതാനും എന്നുള്ളവര് ഇതേ പോലെ എടുത്താമതി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്😛
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#kerala_typogram#mobilephotograph #mobile_clickzz_kerala#thrissur#model#mobile#mobilephotography#photooftheday#photooftheday📷 #photographer#keralaportfolio#kerala360#kerala#kerala🌴#art#artistsoninstagram#instadaily#instapic#Samsung#j4#teamshutterlust#frames#blackandwhite#
71 204 3 hours ago
ഇൗ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു പത്തുവർഷത്തെ പഴക്കം പറയാൻ പറ്റും😁ഇതിലുള്ള ഫ്രെയിം ie, switch board, അതിന് എന്റെ വീടിന്റെ പ്രായം ഉണ്ടാവും.ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ഓരോ സാനങ്ങള് തപ്പി പിടിച്ച് ഇത് പോലെ ഫ്രെയിം ആക്കാം😁 മോഡൽനെ കാണാനും പാടില്ല എന്ന ഫോട്ടോല് ആള് വേണംതാനും എന്നുള്ളവര് ഇതേ പോലെ എടുത്താമതി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്😛
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#kerala_typogram#mobilephotograph #mobile_clickzz_kerala#thrissur#model#mobile#mobilephotography#photooftheday#photooftheday📷 #photographer#keralaportfolio#kerala360#kerala#kerala🌴#art#artistsoninstagram#instadaily#instapic#samsung#j4#teamshutterlust#frames#blackandwhite#
മറക്കാൻ പറ്റുമോ?..😍
°
°
Credits©: @_ap__23_
• • •
Follow for featuring📸
Follow @kerala.jpg
Follow @kerala.jpg
Follow @kerala.jpg
°
°
🌴 Tag @kerala.jpg
🌴 Use #Keralajpg
🌴 DM for collaborations
:
©®™Copyright owned by Respective Owners 🔄(pls Contact For Credit Issues)
:
#kerala#mallu#india#malayalam#malayali#love#musically#malappuram#photography#godsowncountry#mallugram#tamil#kochi#keralagram#keralam#mumbai#kottayam#of#wayanad#palakkad#mollywood#keralatourism#kozhikode#entekeralam#thrissur#keralaportfolio#nostu
6 327 3 hours ago
മറക്കാൻ പറ്റുമോ?..😍
°
°
credits©: @_ap__23_
• • •
follow for featuring📸
follow @kerala.jpg
follow @kerala.jpg
follow @kerala.jpg
°
°
🌴 tag @kerala.jpg
🌴 use #keralajpg 🌴 dm for collaborations
:
©®™copyright owned by respective owners 🔄(pls contact for credit issues)
:
#kerala#mallu#india#malayalam#malayali#love#musically#malappuram#photography#godsowncountry#mallugram#tamil#kochi#keralagram#keralam#mumbai#kottayam#of#wayanad#palakkad#mollywood#keralatourism#kozhikode#entekeralam#thrissur#keralaportfolio#nostu
Unlock Your Dream *Language Improvement Program Course (LIPC) On Turkish Language* ------------- 👉A chance to learn turkish language in this lockdown period under the Well Experienced lecturers. 👉 Those who are very intrested to learn Turkish 
Send a whatsapp text message (NAME<space>I AM INTRESTED) to number *9946039695* before 30/03/2020 10.30 pm. 
NB: availability of seats are mere. *DSU 2019 - 2020* 🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
#instalove #instagood #picoftheday #instalife #instagram #keralavibes🌴 #keralasaree #keralaviews #keralafood #kerala360 #keralit #keralaportfolio #polikkoole #polikkoole #beingmalayali #malappuramkaran #malappuram #kochi #idukki #kollam #eranankulam #palakad #tiruvanandapuram #alpuzha #kaliwarteamz💥 #gangstersunitedkerala #kottayam #eveningvibes🌅 #positivevibes #positively #keraladiaries🌴
@keralablasters @keralagallery @mallu_traveler @metallica_manalaya @mammootty @sajad_ibn_aboobecker @muslim.youth.league @keralafootball123
@smart_pix_kerala @freakz__of_kl_13_ @jasir_jaasi_ @mass_kerala @kl_10_cycleriders @pena_kallan @kl10_football_braanthan @ajmal_khan_ @kabeerpudiyera @mahshu_macha @aya_micmoz @shabil_ahammed @kl_10_schools_clgs @viceindia @instagram @instagram @indiansuperleague @background_creation
2 37 3 hours ago
Unlock your dream *language improvement program course (lipc) on turkish language* ------------- 👉a chance to learn turkish language in this lockdown period under the well experienced lecturers. 👉 those who are very intrested to learn turkish
send a whatsapp text message (name<space>i am intrested) to number *9946039695* before 30/03/2020 10.30 pm.
nb: availability of seats are mere. *dsu 2019 - 2020* 🔹
🔹
🔹
🔹
🔹
#instalove #instagood #picoftheday #instalife #instagram #keralavibes🌴 #keralasaree #keralaviews #keralafood #kerala360 #keralit #keralaportfolio #polikkoole #polikkoole #beingmalayali #malappuramkaran #malappuram #kochi #idukki #kollam #eranankulam #palakad #tiruvanandapuram #alpuzha #kaliwarteamz💥 #gangstersunitedkerala #kottayam #eveningvibes🌅 #positivevibes #positively #keraladiaries🌴
@keralablasters @keralagallery @mallu_traveler @metallica_manalaya @mammootty @sajad_ibn_aboobecker @muslim.youth.league @keralafootball123
@smart_pix_kerala @freakz__of_kl_13_ @jasir_jaasi_ @mass_kerala @kl_10_cycleriders @pena_kallan @kl10_football_braanthan @ajmal_khan_ @kabeerpudiyera @mahshu_macha @aya_micmoz @shabil_ahammed @kl_10_schools_clgs @viceindia @instagram @instagram @indiansuperleague @background_creation