ഒരിടവേള കഴിഞ്ഞു നൈജീരിയൻ കരിമ്പുലി കിങ്ങ്സിലി &അടബയോർ തിരിച്ചുവരുന്നു. റോയൽ മുസ്തഫാക്കയുടെ റോയൽ ട്രാവൽസ് കോഴിക്കോടിന്റെ ബൂട്ടണിയാൻ ⚽️⚽️
@yankipanky @kency4luv08 @royalfc.in
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime⚽️
#footballnews #malayalammedia⚽️ #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram⚽️ #keralagram #gokulamfc⚽️ #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram⚽ #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball⚽️ #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
8 3,027 November 2019
ഒരിടവേള കഴിഞ്ഞു നൈജീരിയൻ കരിമ്പുലി കിങ്ങ്സിലി &അടബയോർ തിരിച്ചുവരുന്നു. റോയൽ മുസ്തഫാക്കയുടെ റോയൽ ട്രാവൽസ് കോഴിക്കോടിന്റെ ബൂട്ടണിയാൻ ⚽️⚽️
@yankipanky @kency4luv08 @royalfc.in
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime⚽️
#footballnews #malayalammedia⚽️ #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram⚽️ #keralagram #gokulamfc⚽️ #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram⚽ #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball⚽️ #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
ഒരിടവേള കഴിഞ്ഞു നൈജീരിയൻ കരിമ്പുലി കിങ്ങ്സിലി &അടബയോർ തിരിച്ചുവരുന്നു. റോയൽ മുസ്തഫാക്കയുടെ റോയൽ ട്രാവൽസ് കോഴിക്കോടിന്റെ ബൂട്ടണിയാൻ ⚽️⚽️
@yankipanky @kency4luv08 @royalfc.in
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime⚽️
#footballnews #malayalammedia⚽️ #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram⚽️ #keralagram #gokulamfc⚽️ #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram⚽ #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball⚽️ #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
8 3,027 November 2019
ഒരിടവേള കഴിഞ്ഞു നൈജീരിയൻ കരിമ്പുലി കിങ്ങ്സിലി &അടബയോർ തിരിച്ചുവരുന്നു. റോയൽ മുസ്തഫാക്കയുടെ റോയൽ ട്രാവൽസ് കോഴിക്കോടിന്റെ ബൂട്ടണിയാൻ ⚽️⚽️
@yankipanky @kency4luv08 @royalfc.in
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime⚽️
#footballnews #malayalammedia⚽️ #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram⚽️ #keralagram #gokulamfc⚽️ #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram⚽ #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball⚽️ #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
2019-20 
ഈ സീസണിൽ ജവഹർ മാവൂരിന്റെ @jawahar__mavoor മുന്നേറ്റ നിരയിലെ ഘാന നാഷണൽ താരങ്ങൾ #ഗബ്രിയേൽ ,  #ഇതിരീസും... .
ജവഹർ ഡേ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നും മാവൂരിന്റെ സംഭാവന 
#ഷറഫുദ്ധീനും...
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode
.
.
. @sevens_updates
@sevens_updates
0 1,410 November 2019
2019-20
ഈ സീസണിൽ ജവഹർ മാവൂരിന്റെ @jawahar__mavoor മുന്നേറ്റ നിരയിലെ ഘാന നാഷണൽ താരങ്ങൾ #ഗബ്രിയേൽ , #ഇതിരീസും... .
ജവഹർ ഡേ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നും മാവൂരിന്റെ സംഭാവന
#ഷറഫുദ്ധീനും...
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode .
.
. @sevens_updates
@sevens_updates
AFC ബീരിച്ചേരി MFA @malabar_football_association അംഗീകൃത സെവൻസ് 2019.🏆
.
.
ബീരിച്ചേരിയിൽ നടന്നു വരുന്ന സെവൻസ് ടൂർണമെന്റിൽ ബ്ലാക്ക് &വൈറ്റ് പൊറോപ്പാട് @black_white_poroppad ഷൂട്ടേർസ് പടന്നക്കെതിരെ നേടിയ ഗോൾ ..... ⚽️
. 
@black_white_poroppad 
@black_white_poroppad
@black_white_poroppad ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode  @sevens_updates
@sevens_updates
@sevens_updates
7 3,033 November 2019
Afc ബീരിച്ചേരി mfa @malabar_football_association അംഗീകൃത സെവൻസ് 2019.🏆
.
.
ബീരിച്ചേരിയിൽ നടന്നു വരുന്ന സെവൻസ് ടൂർണമെന്റിൽ ബ്ലാക്ക് &വൈറ്റ് പൊറോപ്പാട് @black_white_poroppad ഷൂട്ടേർസ് പടന്നക്കെതിരെ നേടിയ ഗോൾ ..... ⚽️
.
@black_white_poroppad
@black_white_poroppad
@black_white_poroppad ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
@sevens_updates
AFC ബീരിച്ചേരി MFA @malabar_football_association അംഗീകൃത സെവൻസ് 2019.🏆⚽️ 🏆 20.11.2019 🏆 *BLACK AND WHITE POROPAD* -  3 *A F C TALIPARAMBA* -1 ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
3 1,280 November 2019
Afc ബീരിച്ചേരി mfa @malabar_football_association അംഗീകൃത സെവൻസ് 2019.🏆⚽️ 🏆 20.11.2019 🏆 *black and white poropad* - 3 *a f c taliparamba* -1 ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
ടിപ്പുവിന്റെ കുതിരക്കുളമ്പടി നാദം കേട്ട മലപ്പുറം പാലക്കാട്‌ ജില്ലകളുടെ സംഗമഭൂമിയായ കരിങ്കല്ലത്താണി പൊന്നേത്ത് ഹസ്സൻ മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം🏆⚽️
.  @ideal_ktni follow
@ideal_ktni follow
@ideal_ktni follow
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode .
@sevens_updates ⚽️
@sevens_updates ⚽️
@sevens_updates ⚽️
7 1,725 November 2019
ടിപ്പുവിന്റെ കുതിരക്കുളമ്പടി നാദം കേട്ട മലപ്പുറം പാലക്കാട്‌ ജില്ലകളുടെ സംഗമഭൂമിയായ കരിങ്കല്ലത്താണി പൊന്നേത്ത് ഹസ്സൻ മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം🏆⚽️
. @ideal_ktni follow
@ideal_ktni follow
@ideal_ktni follow
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode .
@sevens_updates ⚽️
@sevens_updates ⚽️
@sevens_updates ⚽️
കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങുമായി E.F.C എടാട്ടുമ്മല്‍. 2019-20. വർഷത്തെ _LED HOUSE TRIKARIPUR._ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ജേഴ്സി തൃക്കരിപ്പൂർ ആയിറ്റിയിലെ സ്നേഹ വൃന്ദമന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സ്നേഹ വൃദ്ധമന്ദിരത്തിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍ സഹദേവന്‍
EFC യുടെ ആദ്യകാല പടക്കുതിരകളായ ടി.വി.രാജേഷിനും മുട്ടത്ത് ബൈജുവിനും നൽകി കൊണ്ട് പ്രകാശന കര്‍മ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.
.
@malabar_football_association .️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode  @sevens_updates
@sevens_updates
1 1,001 November 2019
കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങുമായി e.f.c എടാട്ടുമ്മല്‍. 2019-20. വർഷത്തെ _led house trikaripur._ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ജേഴ്സി തൃക്കരിപ്പൂർ ആയിറ്റിയിലെ സ്നേഹ വൃന്ദമന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സ്നേഹ വൃദ്ധമന്ദിരത്തിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍ സഹദേവന്‍
efc യുടെ ആദ്യകാല പടക്കുതിരകളായ ടി.വി.രാജേഷിനും മുട്ടത്ത് ബൈജുവിനും നൽകി കൊണ്ട് പ്രകാശന കര്‍മ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.
.
@malabar_football_association .️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചി  വരെ 8 നുള്ള മത്സരത്തിന്  സൈക്കിളിൾ  പോകുന്ന #റഹ്മാനിക്ക . . ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode  @sevens_updates 
@sevens_updates
@sevens_updates
2 1,709 November 2019
പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചി വരെ 8 നുള്ള മത്സരത്തിന് സൈക്കിളിൾ പോകുന്ന #റഹ്മാനിക്ക . . ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
@sevens_updates
FIFA മഞ്ചേരിയുടെ പടക്കുതിരകൾ ⚽️ ഫ്രാൻസിസ് and ജൂനിയർ ഫ്രാൻസിസ് ⚽️ ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
3 1,241 November 2019
Fifa മഞ്ചേരിയുടെ പടക്കുതിരകൾ ⚽️ ഫ്രാൻസിസ് and ജൂനിയർ ഫ്രാൻസിസ് ⚽️ ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
⚽🔰#സെവൻസ് മൈതാനങ്ങളിലോടെ നെയ്മർ പോരാട്ടവും ക്രിസ്ത്യാനോ അടവുകളുമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുംവരെ കുതിക്കുന്ന മെസ്സിയെ പോലെ സെവൻസ് മൈതാനങ്ങളിലുടെ ചിറകില്ലാതെ കുതിക്കുന്ന ആ, മൊഞ്ചൻമാർ *കെണിയൊരുക്കിയ വേട്ടക്കാരന്റെ ചതിക്കുഴികൾക്ക് മുൻപിലൂടെ കുതിച്ചുപായുന്ന ചീറ്റപ്പുലിയുടെ വേഗത പോലെ കുമ്മായ വരക്ക് അകത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുതിച്ചുപായൻ വരുന്നു*
*ആയിരം താഴിട്ട് പൂട്ടിയാലും ആ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധ വലക്കണ്ണികളിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കാൻ LAMIN & BOGAN, 2019 2020 സീസൺ സബാൻ കോട്ടക്കലിന്റെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ ഇവർ ഉണ്ടാകും* HUMBLY REQUESTING ALL OF YOUR VALUEABLE PRAYERS AND SUPPORTS 🔥⚽🔰 ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
@sevens_updates
5 1,516 November 2019
⚽🔰#സെവൻസ് മൈതാനങ്ങളിലോടെ നെയ്മർ പോരാട്ടവും ക്രിസ്ത്യാനോ അടവുകളുമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുംവരെ കുതിക്കുന്ന മെസ്സിയെ പോലെ സെവൻസ് മൈതാനങ്ങളിലുടെ ചിറകില്ലാതെ കുതിക്കുന്ന ആ, മൊഞ്ചൻമാർ *കെണിയൊരുക്കിയ വേട്ടക്കാരന്റെ ചതിക്കുഴികൾക്ക് മുൻപിലൂടെ കുതിച്ചുപായുന്ന ചീറ്റപ്പുലിയുടെ വേഗത പോലെ കുമ്മായ വരക്ക് അകത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുതിച്ചുപായൻ വരുന്നു*
*ആയിരം താഴിട്ട് പൂട്ടിയാലും ആ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധ വലക്കണ്ണികളിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കാൻ lamin & bogan, 2019 2020 സീസൺ സബാൻ കോട്ടക്കലിന്റെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ ഇവർ ഉണ്ടാകും* humbly requesting all of your valueable prayers and supports 🔥⚽🔰 ️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
@sevens_updates
അച്ഛന്റെ മോൻ🔥⚽♥️
#ലിയോൺ_അഗസ്റ്റിൻ

2019-2020 സന്തോഷ്‌ ട്രോഫി ടീമിൽ ഒട്ടു മിക്ക മുഖങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു പരിചയം ഉള്ളതാണ്... എന്നാൽ Leon Augustine എന്ന ഈ ചെറുപ്പകാരനെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ?.... കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സൽ soccer അക്കാഡമിയിലൂടെ i league ക്ലബ്‌ ആയ ബാംഗ്ലൂർ fc യിൽ വരെ കളിച്ച താരമാണ് അഗസ്റ്റിൻ... പഴയ കാല #സെവൻസ് മൈതാനങ്ങളിലെ പുലി ആയിരുന്നു KRS അശോകേട്ടന്റെ മോൻ ആണ് Leon.... ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ⚽️⚽️😍✌️ #copied
@leon_augustine ▪
️▪
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime
#footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates 
@sevens_updates
2 1,533 November 2019
അച്ഛന്റെ മോൻ🔥⚽♥️
#ലിയോൺ_അഗസ്റ്റിൻ

2019-2020 സന്തോഷ്‌ ട്രോഫി ടീമിൽ ഒട്ടു മിക്ക മുഖങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു പരിചയം ഉള്ളതാണ്... എന്നാൽ leon augustine എന്ന ഈ ചെറുപ്പകാരനെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ?.... കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സൽ soccer അക്കാഡമിയിലൂടെ i league ക്ലബ്‌ ആയ ബാംഗ്ലൂർ fc യിൽ വരെ കളിച്ച താരമാണ് അഗസ്റ്റിൻ... പഴയ കാല #സെവൻസ് മൈതാനങ്ങളിലെ പുലി ആയിരുന്നു krs അശോകേട്ടന്റെ മോൻ ആണ് leon.... ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ⚽️⚽️😍✌️ #copied @leon_augustine
️▪
️▪
️▪
️▪️
▪️
#footballtime #footballnews #malayalammedia #malayalamnews #kbfc #keralablasters #manjappada #indiansuperleague #heroisl #footballlokam #mallugram #keralagram #gokulamfc #followforfollow #support #likeforlikes #india #kannur #calicut #kasarkode #kl10 #malappuram #vayanad #trivandrum #kochi #trollfootball #kozokode @sevens_updates
@sevens_updates
Poeticlicense#library#kozokode#india
0 11 January 2019
Poeticlicense#library#kozokode#india