എന്താ എന്നു അറിയില്ല... അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു...😐😐😐
Follow @manamezhuth .
. .
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
97 11,422 October 2019
പ്രത്യേകിച്ചു ഈ ഞാൻ പഞ്ച പാവം ആണ് കാണാൻ ഒരു ജാഡ ലൂക്കുണ്ടെന്നുള്ളൂ ആള് പാവം ആണ്..😑😜
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
 #typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
214 10,214 January 2020
പ്രത്യേകിച്ചു ഈ ഞാൻ പഞ്ച പാവം ആണ് കാണാൻ ഒരു ജാഡ ലൂക്കുണ്ടെന്നുള്ളൂ ആള് പാവം ആണ്..😑😜
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
അല്ല പിന്നെ...ഇത്ര സിംപിൾ ആയ കാര്യത്തിന് ചുമ്മാ ശോകം അടിച്ചു നടന്നു 😎😎😜
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
77 5,971 January 2020
ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ആണ് എത്ര ഒക്കെ ആയാലും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല സ്വന്തം ആക്കുന്നതിൽ😢😐
Follow @manamezhuth_official .
.
.
..
.

#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
65 5,836 January 2020
ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ആണ് എത്ര ഒക്കെ ആയാലും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല സ്വന്തം ആക്കുന്നതിൽ😢😐
follow @manamezhuth_official .
.
.
..
.

#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഏറെ...മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് കൊണ്ടാകാം കണ്ണടച്ചിട്ടും നിന്നെ തന്നെ കാണുന്നത്.....❤
Follow @manamezhuth .
.
.
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
51 4,541 December 2019
കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഏറെ...മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് കൊണ്ടാകാം കണ്ണടച്ചിട്ടും നിന്നെ തന്നെ കാണുന്നത്.....❤
follow @manamezhuth .
.
.
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
എല്ലാം മറക്കാനായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്.... എന്നാൽ മറ്റുചിലരാകട്ടെ ഓർമകളുടെ തീരങ്ങൾ തേടി പോകാറുമുണ്ട്.... ഓർമ്മകളാകുന്ന തീരങ്ങൾ തേടി അലയുന്നവർ തീർച്ചയായും ഓർമ്മകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരണ്......
ഓർമ്മകലെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഓർക്കാൻ ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാതെയായാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ ആകുമെന്നേ.... . . . 
TRAVEL VIDEOS . . 💕💕💌💌💕💕
@ente_kithaab 
_______________________

എഴുത്തുകാരൻ📝
യാത്രാപ്രേമി🌠📷
Video editz 🎥
MUSIC_LyRicS🎶
നിങ്ങൾക്കും IDEAS SHARE ചെയ്യാം ഇവിടെ.... കീരിപ്പൂരിൻ ചങ്ങയിമാരെ....
__________________________

#entekithaab #malayali #malayalamwriters #malayalamphotography #malayalamtypography #ezhuthupura #ezhuthukaran #kadhakal #kerala #palakkad #kozhikkode #photography #malayalam #typographydesigner #keralite #Mallupost #travel #Mallupost #kerala #aksharangalile #typography #ezhuth #tajuna_talsam #malayalamquotes 
#instaquotes #typography_kerala #malayalamstatus 
#travelkerala
#riders #himalayas #kashmir #memories
2 32 Yesterday
എല്ലാം മറക്കാനായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്.... എന്നാൽ മറ്റുചിലരാകട്ടെ ഓർമകളുടെ തീരങ്ങൾ തേടി പോകാറുമുണ്ട്.... ഓർമ്മകളാകുന്ന തീരങ്ങൾ തേടി അലയുന്നവർ തീർച്ചയായും ഓർമ്മകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരണ്......
ഓർമ്മകലെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഓർക്കാൻ ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാതെയായാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ ആകുമെന്നേ.... . . .
travel videos . . 💕💕💌💌💕💕
@ente_kithaab
_______________________

എഴുത്തുകാരൻ📝
യാത്രാപ്രേമി🌠📷
video editz 🎥
music_lyrics🎶
നിങ്ങൾക്കും ideas share ചെയ്യാം ഇവിടെ.... കീരിപ്പൂരിൻ ചങ്ങയിമാരെ....
__________________________

#entekithaab #malayali #malayalamwriters #malayalamphotography #malayalamtypography #ezhuthupura #ezhuthukaran #kadhakal #kerala #palakkad #kozhikkode #photography #malayalam #typographydesigner #keralite #mallupost #travel #mallupost #kerala #aksharangalile #typography #ezhuth #tajuna_talsam #malayalamquotes
#instaquotes #typography_kerala #malayalamstatus
#travelkerala #riders #himalayas #kashmir #memories
ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം 
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും
വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക
എന്നത് വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ്
അത് 130 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് 
വേണ്ടിയാണെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മൂലധനം
അതുകൊണ്ട് വിജയിച്ചേ
മതിയാകൂ
വീട്ടിലിരുന്ന് വീണ്ടെടുക്കാം
നന്മയുടെ നാളെയെ
Follow @manamezhuth_official 
Words @akash_s_kumar__ .
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #manamezhuth 
#tajuna_talsam
16 797 2 days ago
ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും
വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക
എന്നത് വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ്
അത് 130 കോടി ജനങ്ങൾക്ക്
വേണ്ടിയാണെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മൂലധനം
അതുകൊണ്ട് വിജയിച്ചേ
മതിയാകൂ
വീട്ടിലിരുന്ന് വീണ്ടെടുക്കാം
നന്മയുടെ നാളെയെ
follow @manamezhuth_official
words @akash_s_kumar__ .
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #manamezhuth
#tajuna_talsam
കാതങ്ങൾ എത്ര താണ്ടിയാലും ചരട് പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ പറന്നുനടന്നാലും.....കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിലർ ഉണ്ടായാ ലേ ആ ഊരുചുറ്റലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാത്രകൾ ആകുന്നുള്ളു..... 💌💌
.
.
.
.TRAVEL VIDEOS
. .
.
💕💕💌💌💕💕
@ente_kithaab
_________________
എഴുത്തുകൾ 📝
യാത്ര പ്രേമി 🌠📷
Video Edits 🎥
MUSIC_ LYrics🎶
നിങ്ങൾക്കും ഐഡിയസ് Share ചെയ്യാം.... ഇവിടെ 
കേരിപ്പോരിൻ ചങ്ങയിമാരെ...... 💌💌
________________________

#entekithaab #malayali #malayalamwriters #malayalamphotography #malayalamtypography #ezhuthupura #ezhuthukaran #kadhakal #kerala #palakkad #kozhikkode #photography #malayalam #typographydesigner #keralite #Mallupost #kkshylajateacher👏 #Mallupost #kerala #entekithaab #aksharangalile #typography #ezhuth #tajuna_talsam #malayalamquotes 
#instaquotes #typography_kerala #malayalamstatus 
#malayalamsongs #travel #yathra #yathra_vazhikal #enteyathrakal
4 46 3 days ago
കാതങ്ങൾ എത്ര താണ്ടിയാലും ചരട് പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ പറന്നുനടന്നാലും.....കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിലർ ഉണ്ടായാ ലേ ആ ഊരുചുറ്റലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാത്രകൾ ആകുന്നുള്ളു..... 💌💌
.
.
.
.travel videos
. .
.
💕💕💌💌💕💕
@ente_kithaab
_________________
എഴുത്തുകൾ 📝
യാത്ര പ്രേമി 🌠📷
video edits 🎥
music_ lyrics🎶
നിങ്ങൾക്കും ഐഡിയസ് share ചെയ്യാം.... ഇവിടെ
കേരിപ്പോരിൻ ചങ്ങയിമാരെ...... 💌💌
________________________

#entekithaab #malayali #malayalamwriters #malayalamphotography #malayalamtypography #ezhuthupura #ezhuthukaran #kadhakal #kerala #palakkad #kozhikkode #photography #malayalam #typographydesigner #keralite #mallupost #kkshylajateacher👏 #mallupost #kerala #entekithaab #aksharangalile #typography #ezhuth #tajuna_talsam #malayalamquotes
#instaquotes #typography_kerala #malayalamstatus
#malayalamsongs #travel #yathra #yathra_vazhikal #enteyathrakal
വരും തലമുറയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ. നമുക്ക് ഈ നാടിനെ രക്ഷിക്കാം.
#stayhome #veettilirimyre.
@kavithakal_pookkunnidam
@kadalaass_official @kadalasine_pranayicha_thoolika @chinthakalude_chavattu_kutta @ente_thoolika270_ @ezhuthiloode @verukalofficial @vella_varakal
. 
#cherry_im #_vaakappoov_ #malayalamtypography #malayalam #malayalammovie #mallugram #mallutraveller #mammootty #kerala #keralafood #keralafightscorona #keralatourism #keralagram #godsowncountry #ezhuthu #tajuna_talsam #sakhav #typography #typographymalayalam
0 69 4 days ago
വരും തലമുറയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ. നമുക്ക് ഈ നാടിനെ രക്ഷിക്കാം.
#stayhome #veettilirimyre.
@kavithakal_pookkunnidam
@kadalaass_official @kadalasine_pranayicha_thoolika @chinthakalude_chavattu_kutta @ente_thoolika270_ @ezhuthiloode @verukalofficial @vella_varakal
.
#cherry_im #_vaakappoov_ #malayalamtypography #malayalam #malayalammovie #mallugram #mallutraveller #mammootty #kerala #keralafood #keralafightscorona #keralatourism #keralagram #godsowncountry #ezhuthu #tajuna_talsam #sakhav #typography #typographymalayalam
നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ തേച്ച് മിനുക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാം.......
STAY HOME / STAY SAFE 💕💕💌💌💕💕
@ente_kithaab 
LIKE & FOLLOW & SHARE YOUR IDEAS TOO

#stayhome #keralaquotes #kerala #palakkad #covid19kerala #ezhuthupura #ezhuthukaran #tajuna_talsam #instamalayalamquotes #malayali #malayalamwriters #malayalamtypographyimages #malayalamtypography #kadhakal #kavitha #mallu #entekithaab #kozhikkode #keralite #keralaquotes #homequarantine #staysafe #love #art #gocoronago
0 35 5 days ago
നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ തേച്ച് മിനുക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാം.......
stay home / stay safe 💕💕💌💌💕💕
@ente_kithaab
like & follow & share your ideas too

#stayhome #keralaquotes #kerala #palakkad #covid19kerala #ezhuthupura #ezhuthukaran #tajuna_talsam #instamalayalamquotes #malayali #malayalamwriters #malayalamtypographyimages #malayalamtypography #kadhakal #kavitha #mallu #entekithaab #kozhikkode #keralite #keralaquotes #homequarantine #staysafe #love #art #gocoronago
പൊരേൽ കുത്തിരിന്നോള്ളി ചെങ്ങായിമാരെ ..ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനും കൊണ്ടു കൊറോണ അങ്ങു പോകും.. Stay home , stay safe.
Follow @manamezhuth_official .
.
. .
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #manamezhuth 
#tajuna_talsam
8 1,254 5 days ago
പൊരേൽ കുത്തിരിന്നോള്ളി ചെങ്ങായിമാരെ ..ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനും കൊണ്ടു കൊറോണ അങ്ങു പോകും.. stay home , stay safe.
follow @manamezhuth_official .
.
. .
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #manamezhuth
#tajuna_talsam
#she#was#mostly#surrounded#with#the#question#are#you#in#love#and#her#answer#always #was#yea#of#course#kerala #everything#that#is#positive#tajuna_talsam #life#englishquote#englishquotes#positivequotes#malluwrittings
18 58 6 days ago
#she#was#mostly#surrounded#with#the#question#are#you#in#love#and#her#answer#always #was#yea#of#course#kerala #everything#that#is#positive#tajuna_talsam #life#englishquote#englishquotes#positivequotes#malluwrittings
കൊറോണയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും, അധികാരികളും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇറ്റലിയിലേക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യൂബയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാരെയും, നേഴ്സുമാരെയും, മരുന്നുകളും അയക്കുന്നു..... 💙 
കൊറോണ ബാധിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ക്യൂബ അയക്കുന്ന ആറാമത്തെ സംഘമാണിത്...... #Cuba #fidelcastro #covid19kerala #tajuna_talsam #entekithaab #malayali #malayalamwriters #malayalamphotography #malayalamtypography #ezhuthupura #ezhuthukaran #covid19kerala #dailyquotes #instaedit #instamalayalamquotes #instamalayali #writerofinstagram #kadhakal #kerala #palakkad #kozhikkode #oorali #photography #quotesinstagram #Support #specialquotes #malayalamwriters #keralagodsowncountry #mallu #typographydesigner #keralite #pray
0 24 1 weeks ago
കൊറോണയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും, അധികാരികളും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇറ്റലിയിലേക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യൂബയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാരെയും, നേഴ്സുമാരെയും, മരുന്നുകളും അയക്കുന്നു..... 💙
കൊറോണ ബാധിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ക്യൂബ അയക്കുന്ന ആറാമത്തെ സംഘമാണിത്...... #cuba #fidelcastro #covid19kerala #tajuna_talsam #entekithaab #malayali #malayalamwriters #malayalamphotography #malayalamtypography #ezhuthupura #ezhuthukaran #covid19kerala #dailyquotes #instaedit #instamalayalamquotes #instamalayali #writerofinstagram #kadhakal #kerala #palakkad #kozhikkode #oorali #photography #quotesinstagram #support #specialquotes #malayalamwriters #keralagodsowncountry #mallu #typographydesigner #keralite #pray
. ഒരു scale വച്ച വരച്ചൂടായിരുന്നോ കർത്താവേ ......🤔🤐🤐
.
.
.
എന്താ മോനൂസെ Follow ചെയ്യാൻ ജാടയാണോ 😄
.
.
.
.

Follow : @mr.thonnivassi Follow : @mr.thonnivassi
Follow : @mr.thonnivassi
Follow : @mr.thonnivassi Follow : @mr.thonnivassi
Follow : @mr.thonnivassi
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
2 33 3 weeks ago
. ഒരു scale വച്ച വരച്ചൂടായിരുന്നോ കർത്താവേ ......🤔🤐🤐
.
.
.
എന്താ മോനൂസെ follow ചെയ്യാൻ ജാടയാണോ 😄
.
.
.
.

follow : @mr.thonnivassi follow : @mr.thonnivassi
follow : @mr.thonnivassi
follow : @mr.thonnivassi follow : @mr.thonnivassi
follow : @mr.thonnivassi
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
ക്യാന്റീനിലോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ 'മാത്രം'
.

#instaquotes #kavitha #varikal #mallugram #kerala #malayalamkavitha #love #tajuna_talsam #vidhya #kadalas #lettering #godsowncountry #yathra #malayalee #keralite #malayalam #malayalamcaliography #ezhuthu #poems #malayalamquotes #kavithaikal#keraladairies#malayalamezhuthu
2 148 3 weeks ago
ക്യാന്റീനിലോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ 'മാത്രം'
.

#instaquotes #kavitha #varikal #mallugram #kerala #malayalamkavitha #love #tajuna_talsam #vidhya #kadalas #lettering #godsowncountry #yathra #malayalee #keralite #malayalam #malayalamcaliography #ezhuthu #poems #malayalamquotes #kavithaikal#keraladairies#malayalamezhuthu
പുറത്തെ കാഴ്ചകളെക്കാൾ മനോഹരമാണ് അകത്തെ ജീവിതം.
.
#lifeatgec
.
#invento2020
.
#gecpkd
#btech #instaquotes #kavitha #varikal #mallugram #kerala #malayalamkavitha #love #tajuna_talsam #vidhya #kadalas #lettering #godsowncountry #yathra #malayalee #keralite #malayalam #malayalamcaliography #ezhuthu #poems #malayalamquotes #kavithaikal#keraladairies#malayalamezhuthu
6 253 3 weeks ago
പുറത്തെ കാഴ്ചകളെക്കാൾ മനോഹരമാണ് അകത്തെ ജീവിതം.
.
#lifeatgec .
#invento2020 .
#gecpkd #btech #instaquotes #kavitha #varikal #mallugram #kerala #malayalamkavitha #love #tajuna_talsam #vidhya #kadalas #lettering #godsowncountry #yathra #malayalee #keralite #malayalam #malayalamcaliography #ezhuthu #poems #malayalamquotes #kavithaikal#keraladairies#malayalamezhuthu
ഹാലോ കൊറോണ അല്ലെ..
അതെ, ആരാ..
നിപ്പയാണ് അളിയാ, അനുഭവം കൊണ്ടു പറയാണ് നീ ചുമ്മാ കേരളത്തിലൊന്നും കിടന്നു കറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല പൊന്നേ..അവിടെയൊരു ടീച്ചറമ്മ വടിയും കൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് .
പിന്നെ കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു ഒന്നാകുന്ന ബ്ലഡി മല്ലൂസും...💪
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #manamezhuth 
#tajuna_talsam
59 5,347 3 weeks ago
ഹാലോ കൊറോണ അല്ലെ..
അതെ, ആരാ..
നിപ്പയാണ് അളിയാ, അനുഭവം കൊണ്ടു പറയാണ് നീ ചുമ്മാ കേരളത്തിലൊന്നും കിടന്നു കറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല പൊന്നേ..അവിടെയൊരു ടീച്ചറമ്മ വടിയും കൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് .
പിന്നെ കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു ഒന്നാകുന്ന ബ്ലഡി മല്ലൂസും...💪
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #manamezhuth
#tajuna_talsam
പെണ്ണിന് പെണ്ണിന്റെയും ആണിന് ആണിന്റെയും സ്ഥിതിസമത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം.... ➡️✔️
WOMEN'S DAY ; 2020 MARCH 08 @m_a_n_live
.
.
.
#women #indianwomen #trivandrumdiaries #karikku #typographydesign #typographymalayalam#typographic #kerala360 #keralatypography#keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art#artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight#malayalamtypography #malayalam#malayalamlovequotes #malayalamquotes#malayalamtypography⚛ #malayalam_typography#malayalamquotes #manamezhuth 
#tajuna_talsam
0 35 4 weeks ago
പെണ്ണിന് പെണ്ണിന്റെയും ആണിന് ആണിന്റെയും സ്ഥിതിസമത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം.... ➡️✔️
women's day ; 2020 march 08 @m_a_n_live
.
.
.
#women #indianwomen #trivandrumdiaries #karikku #typographydesign #typographymalayalam#typographic #kerala360 #keralatypography#keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art#artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight#malayalamtypography #malayalam#malayalamlovequotes #malayalamquotes#malayalamtypography⚛ #malayalam_typography#malayalamquotes #manamezhuth 
#tajuna_talsam
.ആർക്കും ആരെയും മനസ്സിലാവില്ല
.
.
.
എന്താ മോനൂസെ Follow ചെയ്യാൻ ജാടയാണോ 😄
.
.
.
.

Follow : @mr.thonnivassi Follow : @mr.thonnivassi
Follow : @mr.thonnivassi
Follow : @mr.thonnivassi Follow : @mr.thonnivassi
Follow : @mr.thonnivassi
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
0 23 4 weeks ago
വികസനത്തിനായി വെട്ടി എറിയുന്ന വികസനം. 'മരം'
.
.
#മരം #nss #deforestation #instaquotes #kavitha #varikal #mallugram #kerala #malayalamkavitha #love #tajuna_talsam #vidhya #kadalas #lettering #godsowncountry #yathra #malayalee #keralite #malayalam #malayalamcaliography #ezhuthu #poems #malayalamquotes #kavithaikal#keraladairies#malayalamezhuthu #whatsapp
1 120 4 weeks ago
വികസനത്തിനായി വെട്ടി എറിയുന്ന വികസനം. 'മരം'
.
.
#മരം #nss #deforestation #instaquotes #kavitha #varikal #mallugram #kerala #malayalamkavitha #love #tajuna_talsam #vidhya #kadalas #lettering #godsowncountry #yathra #malayalee #keralite #malayalam #malayalamcaliography #ezhuthu #poems #malayalamquotes #kavithaikal#keraladairies#malayalamezhuthu #whatsapp
പരിഭവത്തിന്റെ അഗ്നി അണഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നീ എഴുതണം മഷിയിട്ട കൺകളിൽ നീ ഒളിപ്പിച്ച എന്നോടുള്ള പ്രണയത്തെ കുറിച്ച്...😍
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
13 1,467 last month
പരിഭവത്തിന്റെ അഗ്നി അണഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നീ എഴുതണം മഷിയിട്ട കൺകളിൽ നീ ഒളിപ്പിച്ച എന്നോടുള്ള പ്രണയത്തെ കുറിച്ച്...😍
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
തോൽവികൾ എന്നും ഓരോ പാഠങ്ങൾ ആണ്.. അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചും വരാൻ പറ്റും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്...😎✌️
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
10 1,044 last month
തോൽവികൾ എന്നും ഓരോ പാഠങ്ങൾ ആണ്.. അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചും വരാൻ പറ്റും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്...😎✌️
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
മനസ്സില് ഒരു കല്ലറ പണിയണമെനിക്ക്
അതിൽ എന്റെ ഓർമ്മകളെ അടക്കം
ചെയ്യണം ഒരിക്കലും പുറത്ത്
കടക്കാനകാത്ത വിധം
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
24 1,806 last month
മനസ്സില് ഒരു കല്ലറ പണിയണമെനിക്ക്
അതിൽ എന്റെ ഓർമ്മകളെ അടക്കം
ചെയ്യണം ഒരിക്കലും പുറത്ത്
കടക്കാനകാത്ത വിധം
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
ഈ തിരിച്ചറിവ് വരാത്ത കലാത്തോളം നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കും...🤗😎
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
16 2,602 last month
ഈ തിരിച്ചറിവ് വരാത്ത കലാത്തോളം നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കും...🤗😎
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
പ്രത്യേകിച്ചു ഈ ഞാൻ പഞ്ച പാവം ആണ് കാണാൻ ഒരു ജാഡ ലൂക്കുണ്ടെന്നുള്ളൂ ആള് പാവം ആണ്..😑😜
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
 #typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
214 10,214 January 2020
പ്രത്യേകിച്ചു ഈ ഞാൻ പഞ്ച പാവം ആണ് കാണാൻ ഒരു ജാഡ ലൂക്കുണ്ടെന്നുള്ളൂ ആള് പാവം ആണ്..😑😜
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
അല്ല പിന്നെ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചാൽ തിരിച്ചും പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനും ദ്രോഹിക്കും 😎😎😜
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
48 2,802 January 2020
അല്ല പിന്നെ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചാൽ തിരിച്ചും പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനും ദ്രോഹിക്കും 😎😎😜
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ആണ് എത്ര ഒക്കെ ആയാലും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല സ്വന്തം ആക്കുന്നതിൽ😢😐
Follow @manamezhuth_official .
.
.
..
.

#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
65 5,836 January 2020
ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ആണ് എത്ര ഒക്കെ ആയാലും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല സ്വന്തം ആക്കുന്നതിൽ😢😐
follow @manamezhuth_official .
.
.
..
.

#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
അല്ല പിന്നെ...ഇത്ര സിംപിൾ ആയ കാര്യത്തിന് ചുമ്മാ ശോകം അടിച്ചു നടന്നു 😎😎😜
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
77 5,971 January 2020
മണ്ണിൽ അടക്കം ചെയ്യുബോഴുള്ള വേദനയേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങാണ് മനസ്സിൽ ഓരോ ഓർമ്മകൾ അടക്കം ചെയ്യുബോൾ .
Follow @manamezhuth_official
.
.
.
.
.
 #typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
41 4,099 January 2020
മണ്ണിൽ അടക്കം ചെയ്യുബോഴുള്ള വേദനയേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങാണ് മനസ്സിൽ ഓരോ ഓർമ്മകൾ അടക്കം ചെയ്യുബോൾ .
follow @manamezhuth_official
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
നിന്റെ മുഖത്തുള്ള ആ പുഞ്ചിരിയാണ് നിന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് നൽകുന്ന സ്ത്രീധനം
അന്ന് നിന്റെ വാപ്പാക്ക് ഞാനൊരു 
വാക്ക് കൊടുക്കും
എനിക്കായി നൽകിയ ആ ധനത്തിന് കോട്ടം വരണമെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകില്ലായെന്ന്..
Follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
60 2,698 January 2020
നിന്റെ മുഖത്തുള്ള ആ പുഞ്ചിരിയാണ് നിന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് നൽകുന്ന സ്ത്രീധനം
അന്ന് നിന്റെ വാപ്പാക്ക് ഞാനൊരു
വാക്ക് കൊടുക്കും
എനിക്കായി നൽകിയ ആ ധനത്തിന് കോട്ടം വരണമെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകില്ലായെന്ന്..
follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
ചില നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്.. എന്നെ തന്നെ മറന്ന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കും...
ചില നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ തന്നെ മറന്നു നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കും കാരണം സ്നേഹിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് നീ മാത്രമുള്ളു..!
For more follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth 
#tajuna_talsam
51 3,207 January 2020
ചില നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്.. എന്നെ തന്നെ മറന്ന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കും...
ചില നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ തന്നെ മറന്നു നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കും കാരണം സ്നേഹിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് നീ മാത്രമുള്ളു..!
for more follow @manamezhuth_official .
.
.
.
.
.
#typography #typography #typographyinspired #typography_kerala #typographyart #typographydesign #typographymalayalam #typographic #kerala360 #keralatypography #keralatourism #kerala #keralagodsowncountry #art #artist #artistsoninstagram #arts #art_spotlight #malayalamtypography #malayalam #malayalamlovequotes #malayalamquotes #malayalamtypography⚛ #malayalam_typography #malayalamquotes #vattan_26 #manamezhuth
#tajuna_talsam
.
. . . 
#tajuna_talsam #instaquotes #malayalam #kavitha #lyrics#poem #mallu #keralaattraction #godsowncountry#mallugram #positivemalayalam #kerala#malayalamtypography #keraladiaries #malayalamkavitha#keralagram #love #lovequotes #malayali #ezhuthu #mallu#mallugram #keralite #malayalee#malayalamlovequotes#lovemalayalam#typography#malayalamsong #kavi #typographydesign #mallugirl
0 28 January 2020
.
. . .
#tajuna_talsam #instaquotes #malayalam #kavitha #lyrics#poem #mallu #keralaattraction #godsowncountry#mallugram #positivemalayalam #kerala#malayalamtypography #keraladiaries #malayalamkavitha#keralagram #love #lovequotes #malayali #ezhuthu #mallu#mallugram #keralite #malayalee#malayalamlovequotes#lovemalayalam#typography#malayalamsong #kavi #typographydesign #mallugirl