നമ്മുടെ കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ നിന്ന് കരമനയിലൂടെയുള്ള റോഡിൽ പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് കരമന പാലം. കാർത്തിക തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് കരമനയ്ക്കും കിള്ളിയാറിനു കുറുകെയും രണ്ട് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്.
1748-1771 മതിലകം രേഖകൾ പ്രകാരം
 കരമന പാലത്തിന്റെ തകർച്ചയും പുതുക്കിപ്പണിയലുമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.1748 പാലം തകർന്നതായും 1768 ൽ തടികൊണ്ടുള്ള പാലം തകർന്നതായും 1767 ൽ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള പാലം നിർമ്മിച്ചതായും രേഖകളിലുണ്ട്. Mr.Ward & Mr.Cinner ന്റെ 1820 കാലഘട്ടത്തിലെ സർവെയിൽ കലമനയിലെ കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച 120 അടി നീളമുള്ള പാലത്തിനെപ്പറ്റി പ്രതിബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിലവിലുള്ള പാലം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്താണ്. 1840കളിൽ ഈ പാലത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് നിർവ്വഹിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ശങ്കുണ്ണി മേനോന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ 22568രൂപ മുടക്കിയാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3000രൂപയോളം ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ല് വാങ്ങാനായി ഉപയോഗിച്ചു.1846ൽ മഹാരാജാവ് നാടുനീങ്ങിയതിനാൽ പാലത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല.പിന്നീട് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കിത്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആദ്യ സിവിൽ ഇൻജിനിയർ Lt.Horsely യാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത്. അങ്ങനെ 1854- ഓഗസ്റ്റ്‌-5ന് (166- വര്‍ഷം മുന്‍പ്) ലണ്ടനിലെ
പത്രമായ 'The Illustrated London news'-ല്‍ വന്ന കരമന പാലത്തിന്‍റെ ഉത്ഘാടനത്തിന്‍റെ പരസ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ഇപ്പോള്‍ കരമനയില്‍ N S S കോളേജ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന
''നിറമണ്‍തറ കൊട്ടാരത്തില്‍' താമസിച്ചാണ് സ്വാതിതിരുനാളും,
ഉത്രം തിരുനാളും പാലം പണി ശ്രദ്ധിച്ചത്. 'നരിക്കല്ല്' എന്ന പ്രത്യേക തരം കല്ല് കൊണാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ പാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും നരിക്കല്ല് തന്നെയാണ്. 1900-കാലഘട്ടത്തില്‍ പാലം
പൂര്‍ണമായും ''കോണ്‍ക്രീറ്റ് ആക്കി.
..
..
#karamana #bridge #travancore #thiruvithamkoor #oldies #history #historyblogger #trivandrum #keralagallery #keralahistory #picoftheday #photooftheday #photoftheday #heritage #thiruvananthapuram #tvm #positivevibes #goodvibes #wanderlust #wanderer #keralagodsowncountry
29 1,009 21 hours ago
നമ്മുടെ കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ നിന്ന് കരമനയിലൂടെയുള്ള റോഡിൽ പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് കരമന പാലം. കാർത്തിക തിരുനാൾ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് കരമനയ്ക്കും കിള്ളിയാറിനു കുറുകെയും രണ്ട് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്.
1748-1771 മതിലകം രേഖകൾ പ്രകാരം
കരമന പാലത്തിന്റെ തകർച്ചയും പുതുക്കിപ്പണിയലുമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.1748 പാലം തകർന്നതായും 1768 ൽ തടികൊണ്ടുള്ള പാലം തകർന്നതായും 1767 ൽ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള പാലം നിർമ്മിച്ചതായും രേഖകളിലുണ്ട്. mr.ward & mr.cinner ന്റെ 1820 കാലഘട്ടത്തിലെ സർവെയിൽ കലമനയിലെ കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച 120 അടി നീളമുള്ള പാലത്തിനെപ്പറ്റി പ്രതിബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിലവിലുള്ള പാലം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്താണ്. 1840കളിൽ ഈ പാലത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് നിർവ്വഹിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ശങ്കുണ്ണി മേനോന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ 22568രൂപ മുടക്കിയാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3000രൂപയോളം ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ല് വാങ്ങാനായി ഉപയോഗിച്ചു.1846ൽ മഹാരാജാവ് നാടുനീങ്ങിയതിനാൽ പാലത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല.പിന്നീട് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കിത്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആദ്യ സിവിൽ ഇൻജിനിയർ lt.horsely യാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത്. അങ്ങനെ 1854- ഓഗസ്റ്റ്‌-5ന് (166- വര്‍ഷം മുന്‍പ്) ലണ്ടനിലെ
പത്രമായ 'the illustrated london news'-ല്‍ വന്ന കരമന പാലത്തിന്‍റെ ഉത്ഘാടനത്തിന്‍റെ പരസ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ഇപ്പോള്‍ കരമനയില്‍ n s s കോളേജ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന
''നിറമണ്‍തറ കൊട്ടാരത്തില്‍' താമസിച്ചാണ് സ്വാതിതിരുനാളും,
ഉത്രം തിരുനാളും പാലം പണി ശ്രദ്ധിച്ചത്. 'നരിക്കല്ല്' എന്ന പ്രത്യേക തരം കല്ല് കൊണാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ പാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും നരിക്കല്ല് തന്നെയാണ്. 1900-കാലഘട്ടത്തില്‍ പാലം
പൂര്‍ണമായും ''കോണ്‍ക്രീറ്റ് ആക്കി.
..
..
#karamana #bridge #travancore #thiruvithamkoor #oldies #history #historyblogger #trivandrum #keralagallery #keralahistory #picoftheday #photooftheday #photoftheday #heritage #thiruvananthapuram #tvm #positivevibes #goodvibes #wanderlust #wanderer #keralagodsowncountry
#thambranz#kl52#monjansofkerala#monjans#costume#school#classroom#college#life#lifestyle#costume#vintage#nostalgia#kerala#photography#photoshoot#photos#indian#malappuram#calicut#kasaragod#usa#france#uk#kasrod#model#dresses#uniform#tvm#kochi#freaks🔥
13 298 Yesterday
#thambranz#kl52#monjansofkerala#monjans#costume#school#classroom#college#life#lifestyle#costume#vintage#nostalgia#kerala#photography#photoshoot#photos#indian#malappuram#calicut#kasaragod#usa#france#uk#kasrod#model#dresses#uniform#tvm#kochi#freaks🔥
FOLLOW @ichappi_typo__
.
.
.
.
.
#malayalamtypograhy #malayalamtypograph#entekeralam #kerala360 #keralatypography #kerala#kerala#keralagodsowncountry #support#oraparichithan #typographerkerala #typography #tiktok #vichu #mallumalayalammedia #kerala #tvm #thiruvananthapuram #mass #look #tiktokdance #tiktokers #actor #keralaphotography #photography #likeforlikes #ikeahack #followforfollowback #follow4followback #malayali #vibes #customofkerala
3 120 3 days ago
Follow @ichappi_typo__
.
.
.
.
.
#malayalamtypograhy #malayalamtypograph#entekeralam #kerala360 #keralatypography #kerala#kerala#keralagodsowncountry #support#oraparichithan #typographerkerala #typography #tiktok #vichu #mallumalayalammedia #kerala #tvm #thiruvananthapuram #mass #look #tiktokdance #tiktokers #actor #keralaphotography #photography #likeforlikes #ikeahack #followforfollowback #follow4followback #malayali #vibes #customofkerala
🌻FOLLOW PAGE🌻
.
@costume__power💋
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.#instagram #life #style #lifestyle #likes #follow #newpostalert #vibes #malabar #calicut #tvm #godsownkerala @mistha___ #colorish #stylish #costume #model #looks #instagood #instalife #vibes #newpostalert‼️ #black #kerala
3 21 20 minutes ago
🌻follow page🌻
.
@costume__power💋
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.#instagram #life #style #lifestyle #likes #follow #newpostalert #vibes #malabar #calicut #tvm #godsownkerala @mistha___ #colorish #stylish #costume #model #looks #instagood #instalife #vibes #newpostalert‼️ #black #kerala
ജിത്തു ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം#kadhal_psyco💋 
തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ വശികരണസിംഹം
പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാത്രം ആയ 
@gandharva_holidays_offical 😘💞💞💞🤘✨#insta #instavideo #instapic #itiattingalv #instago #instagram #instadaily #instacool #idukki #instafashion #instafit #aliyanz#amazing #lifestyle #life #friendships #friend #friends #trip #tour #tvm #keralagodsowncountry #keralagallery #kerala #lifestyle
#gandharva #kadhal_psyco💋 #memes #metoomovement #allergies 
@buspsychosofficial 
@bus_crazerz @bus_kerala 
@travel_psyco_official
0 30 30 minutes ago
ജിത്തു ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം#kadhal_psyco💋
തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ വശികരണസിംഹം
പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാത്രം ആയ
@gandharva_holidays_offical 😘💞💞💞🤘✨#insta #instavideo #instapic #itiattingalv #instago #instagram #instadaily #instacool #idukki #instafashion #instafit #aliyanz#amazing #lifestyle #life #friendships #friend #friends #trip #tour #tvm #keralagodsowncountry #keralagallery #kerala #lifestyle #gandharva #kadhal_psyco💋 #memes #metoomovement #allergies
@buspsychosofficial
@bus_crazerz @bus_kerala
@travel_psyco_official
Never give up✌️simplicity is the key to happiness 🤩🙏😎😎😎😎😎😎😎😎😎🌾😎🌾🌾🌾🌾🌾🌾😎😎😎😎😎😎😎😎tvmboy🌾🌾🌾🌾🌾🌾💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯@prakashsivaa @aroundcharuaround @whyte_devil_ @tvm_diaries @_illusion_kid__ @students_of_koduvally @mallu_insta_life @pappya_gaikwad_official #modeling#model#tvm#vayanad#thrissur#mwnjanzz_of_kerala#comment#follow#reach#like#kochi#instagram#tiktok#instamodels#instadaily #instagood#cinemamalayalam#posts#photooftheday#photography#healthylifestyle #awesome_earthpix#sportbike#art#prakashsivaa#siva#likeforlikes#mallu#photoshoot#modern😍
15 59 31 minutes ago
Never give up✌️simplicity is the key to happiness 🤩🙏😎😎😎😎😎😎😎😎😎🌾😎🌾🌾🌾🌾🌾🌾😎😎😎😎😎😎😎😎tvmboy🌾🌾🌾🌾🌾🌾💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯@prakashsivaa @aroundcharuaround @whyte_devil_ @tvm_diaries @_illusion_kid__ @students_of_koduvally @mallu_insta_life @pappya_gaikwad_official #modeling#model#tvm#vayanad#thrissur#mwnjanzz_of_kerala#comment#follow#reach#like#kochi#instagram#tiktok#instamodels#instadaily #instagood#cinemamalayalam#posts#photooftheday#photography#healthylifestyle #awesome_earthpix#sportbike#art#prakashsivaa#siva#likeforlikes#mallu#photoshoot#modern😍
Duty is important... Lock down scene... #kerala #lockdown #police #checking #tvm #mrng #oldman #duty #canoneosr #ashiqkalapremi
0 55 47 minutes ago
Сегодня в 14-00
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Криминал
0 2 1 hour ago
Сегодня в 14-00
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Криминал "Следствие ведут знатоки". Полуденный вор. 18 дело 1-2 серии.
Талантливый вор-гастролер, предпочитающий наносить «визиты» в полдень, вступается за молодую женщину, ставшую жертвой банды угонщиков автомобилей.
#tvmchannel #tvmchannel #Фильм #Кино #Искусство #Творчество #Телепередача #творчество #интересноекино #документальноекино #tvm #киноновинки #творческиелюди #телеканал #анонсыtvm #лучшийканал #tvmchannelrussia #смотриtvm #tvmвРоссии #всеотворчестве #концертынаtvm #клипынаtvm #mediastartvm #travelstartvm #путешествиясtvm #известныелюди #звездынаtvm #художникинаtvm #городароссиинаtvm #премьерыtvm
#dad #son #lovekiss #tvm
1 10 1 hour ago
ചെലപ്പോ സത്യം ആയിരിക്കും S ൽ പേര് തുടങ്ങുന്നവർ പറയണേ 😁
Like അടിച്ചത് അല്ലേ ഒന്ന് ഫോളോ കൂടി ചെയെതേക്ക് 😊😇
... Follow
👉@kerala_medias 👈
👉@kerala_medias 👈
👉@kerala_medias 👈
👉@kerala_medias 👈
👉@kerala_medias 👈
#keratintreatment #keralatourism #keralatravel #vibes #vijay #manali #malayali #keralavideos #keralamedias #ladakh #trip #godsowncountry #mallus #priyapwarrier #kerala #keralakochi #karikku #lolan #parippuvada #kattankappi #mohanlal #kasaragode #kollam #kochi #palakkad #thrissur #tvm #keralamedias #god
7 97 1 hour ago
ചെലപ്പോ സത്യം ആയിരിക്കും s ൽ പേര് തുടങ്ങുന്നവർ പറയണേ 😁
like അടിച്ചത് അല്ലേ ഒന്ന് ഫോളോ കൂടി ചെയെതേക്ക് 😊😇
... follow
👉@kerala_medias 👈
👉@kerala_medias 👈
👉@kerala_medias 👈
👉@kerala_medias 👈
👉@kerala_medias 👈
#keratintreatment #keralatourism #keralatravel #vibes #vijay #manali #malayali #keralavideos #keralamedias #ladakh #trip #godsowncountry #mallus #priyapwarrier #kerala #keralakochi #karikku #lolan #parippuvada #kattankappi #mohanlal #kasaragode #kollam #kochi #palakkad #thrissur #tvm #keralamedias #god
🇬🇧 On the night of the 31st of March 1979, Dom Mintoff had lit the Freedom Torch at the Freedom Monument in Vittoriosa, sculpted by Anton Agius.
The British flag was replaced by the Maltese flag and the Maltese national anthem was played. 🇲🇹 Fil-lejl tal-31 ta' Marzu 1979, il-Perit Dom Mintoff xegħel it-torċa fil-Monument tal-Ħelsien ġewwa l-Birgu. Torċa, maħduma minn Anton Agius. Il-bandiera Maltija ħadet post dik Ingliża, u ndaqq l-innu Malti.

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆  #historyofmalta #malta #maltese #history #mavm #maltaaudiovisualmemories #visitmalta #mta #maltatourismauthority #pbs #tvm #televisionmalta
#maltahistory #maltesehistory #malteseislands #maltesehistory #sharinghistorywiththefuture
0 0 1 hour ago
🇬🇧 on the night of the 31st of march 1979, dom mintoff had lit the freedom torch at the freedom monument in vittoriosa, sculpted by anton agius.
the british flag was replaced by the maltese flag and the maltese national anthem was played. 🇲🇹 fil-lejl tal-31 ta' marzu 1979, il-perit dom mintoff xegħel it-torċa fil-monument tal-Ħelsien ġewwa l-birgu. torċa, maħduma minn anton agius. il-bandiera maltija ħadet post dik ingliża, u ndaqq l-innu malti.

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆  #historyofmalta #malta #maltese #history #mavm #maltaaudiovisualmemories #visitmalta #mta #maltatourismauthority #pbs #tvm #televisionmalta #maltahistory #maltesehistory #malteseislands #maltesehistory #sharinghistorywiththefuture
Beema Masjid Thiruvananthapuram
My Photography 
#riyacreation #thiruvananthapuram #tvm #beemamasjid #canon5dmarkiv #photographylovers #photography #canonlovers
0 11 1 hour ago
Entry - 3 ANANDU MM - Mahatma Gandhi College TVM
. 
#mgctvm #music #contest #mgkoottukar #mgctvm #tvm #kerala #college #collegegameday #arts #mallu
57 295 1 hour ago
Entry - 3 anandu mm - mahatma gandhi college tvm
.
#mgctvm #music #contest #mgkoottukar #mgctvm #tvm #kerala #college #collegegameday #arts #mallu
😈yôUr_áTTîtûdè_dêtErmîñês_yOûr_dírEçtîõñ😈
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#villan #attitude #modelz #stayhome #brown #instagood #tvm 😎
10 63 1 hour ago
😈yôur_áttîtûdè_dêtermîñês_yoûr_díreçtîõñ😈
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#villan #attitude #modelz #stayhome #brown #instagood #tvm 😎
#pencildrawingcompetition
Entry no : 11
Aslah CK @aslah_ck
(College of Engineering, Trivandrum)
.
.
14 184 2 hours ago
#pencildrawingcompetition entry no : 11
aslah ck @aslah_ck
(college of engineering, trivandrum)
.
.
"photography is an immediate reaction, drawing is a meditation." henri cartier-bresson
..................
are you ready to beat your boredom? and fly high in the world of imagination.....
let your minds step into the world of imagination ...
let's be engaged for a while lost in thoughts...let your white papers be kissed by charcoal..
...................
and here we go.....
nss gecb unit presents 'canvas' pencil drawing competition
...................
theme : lockdown
...................
judging criteria :
1. likes
2. relation to theme
3. drawing quality
...................
prize - 0.5 k
...................
last date of submission : 2nd april 2020
..................
send your entries to : nssgecbh120@gmail.com, with your details ( name, class, insta id, college )
.....................
contact :
anagha : +91 9544144547
vaishnavi : +91 9605189837
.....................
so what are you waiting for, grab your pencils and start sketching.

p.s. also for non-gecbians.. when sending your entry, please add name, insta id, college.
graphite pencils only.... no colour pencils are allowed _grab a pencil start sketching🤞🏻_.
.
.
#nss #nssgecb #gecb #gecbh #nssgoldenjubilee #50yearsofnss #150yearsofmahatmagandhi #nsstechcellkerala #bartonhill #governmentengineeringcollegetrivandrum #tvm #trivandrum #150yearsofgandhi #150yearsofmahatma #drawing #pencildrawing #quarantine #isolation #homequarantine #pencildrawingcompetition
Haters are moi Greatest Motivators😏 So Just 🖕off Haters🤨.
.
.#fuckoff #tvm #modeling #attitude #fashionbloggers #instadailyphoto #pics #2k20 #dark
35 59 2 hours ago
Haters are moi greatest motivators😏 so just 🖕off haters🤨.
.
.#f*****f #tvm #modeling #attitude #fashionbloggers #instadailyphoto #pics #2k20 #dark
ചുമ്മാ കേറി നോക്ക് മച്ചാനെ.....ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ follow ചെയ്ത് കൂടെ കൂടികോ...@_repost_stories_ 😘
🌺PAGE ➡️ @_repost_stories_ 🌹
.
🌺ADMINS ➡️ @jose.v.thomas 🌹
.
🌺FEATURED ARTIST ➡ @kaleshkumarr ❤
.
🌺SELECTED ➡️ @athul.jose.thomas 🌹
.
➡️ #josevthomas 🌹
#goodmorningpost #goodafternoonpost #goodnightpost 
#polikoolle #vfx #happy #fire #enjoylife #life #enjoy #vintage #kerala #keralagram #mallu #mallugram #alappuzha #Kozhikode #malappuram #vintage #nature #travel #kollam #friends #love #insta #instagood #josevthomas #mallu #tvm #kannur #photography #naturephotography
1 52 2 hours ago
ചുമ്മാ കേറി നോക്ക് മച്ചാനെ.....ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ follow ചെയ്ത് കൂടെ കൂടികോ...@_repost_stories_ 😘
🌺page ➡️ @_repost_stories_ 🌹
.
🌺admins ➡️ @jose.v.thomas 🌹
.
🌺featured artist ➡ @kaleshkumarr
.
🌺selected ➡️ @athul.jose.thomas 🌹
.
➡️ #josevthomas 🌹
#goodmorningpost #goodafternoonpost #goodnightpost
#polikoolle #vfx #happy #fire #enjoylife #life #enjoy #vintage #kerala #keralagram #mallu #mallugram #alappuzha #kozhikode #malappuram #vintage #nature #travel #kollam #friends #love #insta #instagood #josevthomas #mallu #tvm #kannur #photography #naturephotography
|| അല്ലാതെ പിന്നെ.. സമയം പോവാൻ എന്താ ചെയ്യാ.. 👻 ||
: credits : @school_college_trolls
:
|| SU🅿️🅿️🅾️RT @sarcastic_kerala ♥️ ||
:
:
Use: #sarcastic_kerala
:
:
:#troll #trollmallu #trollkerala #malayalam #malayalammemes #sarcasticmemes #trollmallu #sarcasm #malayalamcomedy #trollrepublic #schoolcollegetrolls #trollkochi #kerala #mallugram #mallu #malayalam #trivandrum #kochi #tvm #keralite #malayalamquotes💔 #entekeralam
:
:
:
:Dm for credit
:
(note: If you have any copyrighted content in this post, I request you please do not kill the page by posting a report on this post.🙏🙏🙏 Just send a message or leave a comment here, I will remove this post myself. Thank you 🙏

ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും copyrighted content ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി report അടിച്ചു പേജ് പൂട്ടിക്കരുത്.🙏🙏🙏 ഒരു message മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ സമാധി ആക്കിക്കോളാം. നന്ദി, നമസ്കാരം 🙏)
:
:
:
:
:
:
:
:
@troll_movies_malayalam @school_college_trolls @malayalamtrollunlimited 
@trollrepublic.official
0 15 2 hours ago
|| അല്ലാതെ പിന്നെ.. സമയം പോവാൻ എന്താ ചെയ്യാ.. 👻 ||
: credits : @school_college_trolls
:
|| su🅿️🅿️🅾️rt @sarcastic_kerala ♥️ ||
:
:
use: #sarcastic_kerala :
:
:#troll #trollmallu #trollkerala #malayalam #malayalammemes #sarcasticmemes #trollmallu #sarcasm #malayalamcomedy #trollrepublic #schoolcollegetrolls #trollkochi #kerala #mallugram #mallu #malayalam #trivandrum #kochi #tvm #keralite #malayalamquotes💔 #entekeralam :
:
:
:dm for credit
:
(note: if you have any copyrighted content in this post, i request you please do not k**l the page by posting a report on this post.🙏🙏🙏 just send a message or leave a comment here, i will remove this post myself. thank you 🙏

ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും copyrighted content ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി report അടിച്ചു പേജ് പൂട്ടിക്കരുത്.🙏🙏🙏 ഒരു message മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ സമാധി ആക്കിക്കോളാം. നന്ദി, നമസ്കാരം 🙏)
:
:
:
:
:
:
:
:
@troll_movies_malayalam @school_college_trolls @malayalamtrollunlimited
@trollrepublic.official
❤ @_sjn_mhd_
---------------------------------------------------------------------------
#loveyourself #shoutout #shoutoutforshoutout #likeforfollow #kerala #modelswanted #models #love #kozhikode #calicut #mallu #kochi #alappuzha #kasargod #tvm #instagram #instalike #instacarr#freaks #boys #girls #modern #rock #lovers #likeforlikes #family #_klfz
---------------------------------------------------------------------------
👉 tag or dm for shoutout
👉 follow
👉 use #_klfz
3 171 2 hours ago
@_sjn_mhd_
---------------------------------------------------------------------------
#loveyourself #shoutout #shoutoutforshoutout #likeforfollow #kerala #modelswanted #models #love #kozhikode #calicut #mallu #kochi #alappuzha #kasargod #tvm #instagram #instalike #instacarr#freaks #boys #girls #modern #rock #lovers #likeforlikes #family #_klfz ---------------------------------------------------------------------------
👉 tag or dm for shoutout
👉 follow
👉 use #_klfz
♡♡°•°•God made us Best frnds because he knew our mom couldn't  handle us as sisters . •°•°•♡♡
#tiktokvideocompetition
Entry no : 3
. 
Sreelakshmi M @sri_laxmi_murali
(College of Engineering, Chengannur)
.
Ahalya Madhu @ahalyamadhu
(Saingits College of Engineering)
.
.
41 339 2 hours ago
♡♡°•°•god made us best frnds because he knew our mom couldn't  handle us as sisters . •°•°•♡♡
#tiktokvideocompetition entry no : 3
.
sreelakshmi m @sri_laxmi_murali
(college of engineering, chengannur)
.
ahalya madhu @ahalyamadhu
(saingits college of engineering)
.
.
"a picture is worth a thousand words.......and a video is worth a million pictures..." - - ankala subbarao

as part of our quarantine activities, nss gecb unit presents, _filter_ tiktok video competition. this is also an opportunity to bring all your loved ones including your family members and lovely pets... what are you waiting for...?! make your quarantine activities more interesting.
. .....................
theme - relationship
.....................
rules:
1. max duration - 1 min

2. avoid provoking issues and don't target a person/organization in the video

3. no political issues should be addressed or discussed.

4. entries per head is limited to 1
....................
any video contradicting the above rules would be considered as disqualified.
...................
last date of submission : 2nd april 2020
....................
judging criteria :

1. number of likes (70%)
2. content quality (30%)
...................
prize - 0.5 k
..................
send your entries to :nssgecbh120@gmail.com, with your details ( name, class, insta id )
..................
contact :
thejas - +91 8157037581
bindhya - +91 8606667689

try to add your own touch and uniqueness, and not to copy already done videos

p. s. also for non-gecbians..when sending your video, pls add name, insta id and college
.
.
.
#nss #nssgecb #gecb #gecbh #nssgoldenjubilee #50yearsofnss #150yearsofmahatmagandhi #nsstechcellkerala #bartonhill #governmentengineeringcollegetrivandrum #tvm #trivandrum #150yearsofgandhi #150yearsofmahatma #tiktokvideocompetition #tiktok #relationship #relationshipgoals #isolation #quarantine #homequarantine
#thambranz#kl52#monjansofkerala#monjans#costume#school#classroom#college#life#lifestyle#costume#vintage#nostalgia#kerala#photography#photoshoot#photos#indian#malappuram#calicut#kasaragod#usa#france#uk#kasrod#model#dresses#uniform#tvm#kochi#freaks🔥
8 81 2 hours ago
#thambranz#kl52#monjansofkerala#monjans#costume#school#classroom#college#life#lifestyle#costume#vintage#nostalgia#kerala#photography#photoshoot#photos#indian#malappuram#calicut#kasaragod#usa#france#uk#kasrod#model#dresses#uniform#tvm#kochi#freaks🔥
നന്ദകുമാറും ഉമാ മഹേശ്വരിയും പ്രണയിച്ചിട്ടു ഇന്നേക്ക് 25 വർഷങ്ങൾ🖤

മമ്മൂക്കാ,ശോഭന,ആനി👌🏻🖤
മികച്ച പാട്ടുകളും മമ്മൂക്കയുടെ കോളേജ് പ്രൊഫസർ കഥാപാത്രവും വലിയ തരംഗം ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രം വലിയ വിജയം ആയി🤎 #25YearsofMazhayethumMunpe ❤️✨
.
.
.
Follow @mfc_kattakada .
.
#MegastarMammootty #Megastar #Mammookka #Mammootty #keralagram #mallugram #kerala #malayalee #malayalam #mfckattakada #kattakada #kattakadafans #kingofmollywood #king #evergreenstar #thiruvananthapuram #masskabaap #trivandrum #mass #universalhero #universalstar #tvm #love #One #Bilal #Mamangam #shylock #Boss #priest
0 203 2 hours ago
നന്ദകുമാറും ഉമാ മഹേശ്വരിയും പ്രണയിച്ചിട്ടു ഇന്നേക്ക് 25 വർഷങ്ങൾ🖤

മമ്മൂക്കാ,ശോഭന,ആനി👌🏻🖤
മികച്ച പാട്ടുകളും മമ്മൂക്കയുടെ കോളേജ് പ്രൊഫസർ കഥാപാത്രവും വലിയ തരംഗം ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രം വലിയ വിജയം ആയി🤎 #25yearsofmazhayethummunpe ❤️✨
.
.
.
follow @mfc_kattakada .
.
#megastarmammootty #megastar #mammookka #mammootty #keralagram #mallugram #kerala #malayalee #malayalam #mfckattakada #kattakada #kattakadafans #kingofmollywood #king #evergreenstar #thiruvananthapuram #masskabaap #trivandrum #mass #universalhero #universalstar #tvm #love #one #bilal #mamangam #shylock #boss #priest
🚨
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#malappuram #thambranz#kl52#monjansofkerala#monjans#costume#school# #college#life#lifestyle#costume#vintage#nostalgia#kerala#photography#photoshoot#fila #indian#malappuram#calicut#kasaragod#usa#france#uk#kasrod#model#dresses#uniform#tvm#kochi#freaks
31 143 3 hours ago
🚨
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#malappuram #thambranz#kl52#monjansofkerala#monjans#costume#school# #college#life#lifestyle#costume#vintage#nostalgia#kerala#photography#photoshoot#fila #indian#malappuram#calicut#kasaragod#usa#france#uk#kasrod#model#dresses#uniform#tvm#kochi#freaks
കണ്മഷി മേടിക്കാൻ കവലയിൽ പോവാൻ അവളെ കാത്തിരിക്കുവാ അവൾ കണ്ണിൽ കണ്ട ആണ്പിള്ളേരെ വായേല് നോക്കി എപ്പോ ഇവിടെ എത്തുവോ ആവോ 😉 
Click @aswadev_mohan
#kottayam #idukki #wayanad #malapuram #palakkad #thrissur #kannur #kasargod #kollam #tvm #kozhikode #pathanamthitta #kochi #ernakulam #keralaphotos #malayali #keralaphotography #keralaphotographyclub #funnytroll #kanjirapalli #mavelikara #athirapalli #keralaphoto #night #mallu #nostalgia #ormakal #pranayam #photograph #funnytrolls
0 80 3 hours ago
കണ്മഷി മേടിക്കാൻ കവലയിൽ പോവാൻ അവളെ കാത്തിരിക്കുവാ അവൾ കണ്ണിൽ കണ്ട ആണ്പിള്ളേരെ വായേല് നോക്കി എപ്പോ ഇവിടെ എത്തുവോ ആവോ 😉
click @aswadev_mohan
#kottayam #idukki #wayanad #malapuram #palakkad #thrissur #kannur #kasargod #kollam #tvm #kozhikode #pathanamthitta #kochi #ernakulam #keralaphotos #malayali #keralaphotography #keralaphotographyclub #funnytroll #kanjirapalli #mavelikara #athirapalli #keralaphoto #night #mallu #nostalgia #ormakal #pranayam #photograph #funnytrolls
@Mallu_insta_pictures the best shoutout page#Mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost @gopika__devadas
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛DM and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 Please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu#tiktok #tiktokers
0 46 3 hours ago
@mallu_insta_pictures the best shoutout page#mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost @gopika__devadas
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛dm and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures 🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu#tiktok #tiktokers
@Mallu_insta_pictures the best shoutout page#Mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost sathay
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛DM and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 Please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu#tiktok #tiktokers
0 36 3 hours ago
@mallu_insta_pictures the best shoutout page#mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost sathay
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛dm and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures 🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu#tiktok #tiktokers
|| മിന്നൂ.. സ്റ്റാൻഡ് അപ്.. കം ഹിയർ.. 😸 ||
:
:
|| SU🅿️🅿️🅾️RT @sarcastic_kerala ♥️ ||
:
:
Use: #sarcastic_kerala
:
:
:#troll #trollmallu #trollkerala #malayalam #malayalammemes #sarcasticmemes #trollmallu #sarcasm #malayalamcomedy #trollrepublic #schoolcollegetrolls #trollkochi #kerala #mallugram #mallu #malayalam #trivandrum #kochi #tvm #keralite #malayalamquotes💔 #entekeralam
:
:
:
:Dm for credit
:
(note: If you have any copyrighted content in this post, I request you please do not kill the page by posting a report on this post.🙏🙏🙏 Just send a message or leave a comment here, I will remove this post myself. Thank you 🙏

ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും copyrighted content ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി report അടിച്ചു പേജ് പൂട്ടിക്കരുത്.🙏🙏🙏 ഒരു message മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ സമാധി ആക്കിക്കോളാം. നന്ദി, നമസ്കാരം 🙏)
:
:
:
:
:
:
:
:
@troll_movies_malayalam @school_college_trolls @malayalamtrollunlimited 
@trollrepublic.official
0 20 3 hours ago
|| മിന്നൂ.. സ്റ്റാൻഡ് അപ്.. കം ഹിയർ.. 😸 ||
:
:
|| su🅿️🅿️🅾️rt @sarcastic_kerala ♥️ ||
:
:
use: #sarcastic_kerala :
:
:#troll #trollmallu #trollkerala #malayalam #malayalammemes #sarcasticmemes #trollmallu #sarcasm #malayalamcomedy #trollrepublic #schoolcollegetrolls #trollkochi #kerala #mallugram #mallu #malayalam #trivandrum #kochi #tvm #keralite #malayalamquotes💔 #entekeralam :
:
:
:dm for credit
:
(note: if you have any copyrighted content in this post, i request you please do not k**l the page by posting a report on this post.🙏🙏🙏 just send a message or leave a comment here, i will remove this post myself. thank you 🙏

ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും copyrighted content ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി report അടിച്ചു പേജ് പൂട്ടിക്കരുത്.🙏🙏🙏 ഒരു message മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ സമാധി ആക്കിക്കോളാം. നന്ദി, നമസ്കാരം 🙏)
:
:
:
:
:
:
:
:
@troll_movies_malayalam @school_college_trolls @malayalamtrollunlimited
@trollrepublic.official
@Mallu_insta_pictures the best shoutout page#Mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost @thedeverakonda
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛DM and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 Please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu#telugu
0 46 3 hours ago
@mallu_insta_pictures the best shoutout page#mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost @thedeverakonda
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛dm and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures 🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu#telugu
#smile😊 #tvm 
#stayhome
8 51 3 hours ago
#smile😊 #tvm
#stayhome
ғσℓℓσω ➡️ @devuzz__bgm
.
.
#malayalamtypograhy #malayalamtypograph#entekeralam #kerala360 #keralatypography #kerala#kerala#keralagodsowncountry #support#oraparichithan #typographerkerala #typography #tiktok #vichu #mallumalayalammedia #kerala #tvm #thiruvananthapuram #mass #look #tiktokdance #tiktokers #actor #newpost #photography #likeforlikes #ikeahack #followforfollowback #follow4followback #malayali #vibes #customofkerala
5 116 3 hours ago
ғσℓℓσω ➡️ @devuzz__bgm
.
.
#malayalamtypograhy #malayalamtypograph#entekeralam #kerala360 #keralatypography #kerala#kerala#keralagodsowncountry #support#oraparichithan #typographerkerala #typography #tiktok #vichu #mallumalayalammedia #kerala #tvm #thiruvananthapuram #mass #look #tiktokdance #tiktokers #actor #newpost #photography #likeforlikes #ikeahack #followforfollowback #follow4followback #malayali #vibes #customofkerala
@Mallu_insta_pictures the best shoutout page#Mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost rahim
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛DM and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 Please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu@tiktok.indiaofficial @tiktok.kerala._
2 49 3 hours ago
@mallu_insta_pictures the best shoutout page#mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost rahim
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛dm and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures 🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu@tiktok.indiaofficial @tiktok.kerala._
Entry - 2 PARVATHI. V - Mahatma Gandhi College TVM
. 
#mgctvm #music #contest #mgkoottukar #mgctvm #tvm #kerala #college #collegegameday #arts #mallu
111 631 3 hours ago
Entry - 2 parvathi. v - mahatma gandhi college tvm
.
#mgctvm #music #contest #mgkoottukar #mgctvm #tvm #kerala #college #collegegameday #arts #mallu
😘 😘 I must have been lucky to find you as my soulmate 😍 😍 my friend 🤗 🤗, my lover 💕 ❣️. I may have been Bron under a lucky star to find a life partner like you 😍 😍. I promise to keep you safe 🤗 💕. I promise to treat you like my lucky star forever 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘
FOLLOW |@tone_meker_2.0
😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Support |@tone_meker_2.0
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
@tone_meker_2.0
💚💚💚💚💚💚💚💚💚
@thiramaala
@oru__pavam__njan
@palakkadan_stories
@tvm_diaries
@its_kollam
@trissur____dakkal____
@beauty_of_pathanamthitta
@kozhikodepoliyalle
@kerala.vibes_
@malappuram_monjanz_monjathizz
@insta__kerala
#love #lovisteentlfnoticias #soul #kerala #tvm #deeplovequotes #lifestyle #lifepartner #merege #longlove #keralamodel #mood 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @tone_meker_2.0
💕 🇲 🇦 🇳 🇴 🇫 🇬 🇴 🇩 💞
1 20 3 hours ago
😘 😘 i must have been lucky to find you as my soulmate 😍 😍 my friend 🤗 🤗, my lover 💕 ❣️. i may have been bron under a lucky star to find a life partner like you 😍 😍. i promise to keep you safe 🤗 💕. i promise to treat you like my lucky star forever 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘
follow |@tone_meker_2.0
😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
support |@tone_meker_2.0
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
@tone_meker_2.0
💚💚💚💚💚💚💚💚💚
@thiramaala
@oru__pavam__njan
@palakkadan_stories
@tvm_diaries
@its_kollam
@trissur____dakkal____
@beauty_of_pathanamthitta
@kozhikodepoliyalle
@kerala.vibes_
@malappuram_monjanz_monjathizz
@insta__kerala
#love #lovisteentlfnoticias #soul #kerala #tvm #deeplovequotes #lifestyle #lifepartner #merege #longlove #keralamodel #mood 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @tone_meker_2.0
💕 🇲 🇦 🇳 🇴 🇫 🇬 🇴 🇩 💞
ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടയാണ് ഈ season തുടക്കമായത് മാർച്ച് 13 വരെ മേളം അടിച്ചു പിന്നെയെല്ലാം ഹുതാ ഹാവാ😂😂😂😂😂😂......
#clickstogallery #keralaphotography #festival #melam #tvm #prgrmtime #prgrmvibes #photography_lovers #love_to_click📸
4 23 3 hours ago
ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടയാണ് ഈ season തുടക്കമായത് മാർച്ച് 13 വരെ മേളം അടിച്ചു പിന്നെയെല്ലാം ഹുതാ ഹാവാ😂😂😂😂😂😂......
#clickstogallery #keralaphotography #festival #melam #tvm #prgrmtime #prgrmvibes #photography_lovers #love_to_click📸
@Mallu_insta_pictures the best shoutout page#Mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost @jasnyajayadeesh
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛DM and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 Please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu#m
0 44 3 hours ago
@mallu_insta_pictures the best shoutout page#mallu_insta_pictures the🖤🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️🖤🖤❤️🖤❤️❤️🖤❤️
❤️
❤️
🖤🖤💌💌repost @jasnyajayadeesh
🖤
❤️
🖤 💜💛💚💚🖤💚💛dm and tag promoting page and pictures❤️💛💚💙💜🖤
🖤💜
💜🖤
💙🖤
🙏@mallu_insta_pictures 🙏
🖤
💜
💙
💙
💚 please follow our page 😍
#mallu#mallugram#kerala#thrissur#kochi#kasarkod#malayalam#keralagram#tvm#kannur#kollam#kozhikod#instgram#mallupage#mallu#m
Uff .
.mine♡🌿
.
..
.
.
.
.
.
.
@_._devil_doll_._ .
.#devil😈 #queen_eshttam❤️ #doll_estham❤️ #devilqueenluv #tvmkilikuttyzz #tvm@bad_._caption
16 276 3 hours ago
Uff .
.mine♡🌿
.
..
.
.
.
.
.
.
@_._devil_doll_._ .
.#devil😈 #queen_eshttam❤️ #doll_estham❤️ #devilqueenluv #tvmkilikuttyzz #tvm@bad_._caption
|| കൊറോണ ഒക്കെ കഴിയട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അനിയനെ പണിക്ക് വിടാം.. 🤣 ||
:
:
|| SU🅿️🅿️🅾️RT @sarcastic_kerala ♥️ ||
:
:
Use: #sarcastic_kerala
:
:
:#troll #trollmallu #trollkerala #malayalam #malayalammemes #sarcasticmemes #trollmallu #sarcasm #malayalamcomedy #trollrepublic #schoolcollegetrolls #trollkochi #kerala #mallugram #mallu #malayalam #trivandrum #kochi #tvm #keralite #malayalamquotes💔 #entekeralam
:
:
:
:Dm for credit
:
(note: If you have any copyrighted content in this post, I request you please do not kill the page by posting a report on this post.🙏🙏🙏 Just send a message or leave a comment here, I will remove this post myself. Thank you 🙏

ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും copyrighted content ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി report അടിച്ചു പേജ് പൂട്ടിക്കരുത്.🙏🙏🙏 ഒരു message മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ സമാധി ആക്കിക്കോളാം. നന്ദി, നമസ്കാരം 🙏)
:
:
:
:
:
:
:
:
@troll_movies_malayalam @school_college_trolls @malayalamtrollunlimited 
@trollrepublic.official
0 20 3 hours ago
|| കൊറോണ ഒക്കെ കഴിയട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അനിയനെ പണിക്ക് വിടാം.. 🤣 ||
:
:
|| su🅿️🅿️🅾️rt @sarcastic_kerala ♥️ ||
:
:
use: #sarcastic_kerala :
:
:#troll #trollmallu #trollkerala #malayalam #malayalammemes #sarcasticmemes #trollmallu #sarcasm #malayalamcomedy #trollrepublic #schoolcollegetrolls #trollkochi #kerala #mallugram #mallu #malayalam #trivandrum #kochi #tvm #keralite #malayalamquotes💔 #entekeralam :
:
:
:dm for credit
:
(note: if you have any copyrighted content in this post, i request you please do not k**l the page by posting a report on this post.🙏🙏🙏 just send a message or leave a comment here, i will remove this post myself. thank you 🙏

ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും copyrighted content ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി report അടിച്ചു പേജ് പൂട്ടിക്കരുത്.🙏🙏🙏 ഒരു message മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്‌ സമാധി ആക്കിക്കോളാം. നന്ദി, നമസ്കാരം 🙏)
:
:
:
:
:
:
:
:
@troll_movies_malayalam @school_college_trolls @malayalamtrollunlimited
@trollrepublic.official
സ്വന്തം ജീവനും ജീവിതവും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നത് 😔
.
.
Follow ചെയ്ത് കൂടെ കൂടിക്കൊ നമ്മുക്ക് പൊള്ളിക്കാം😎🤩🤩
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔻Follow Us 👉
@smart_vibe_media
🔻Like | Share | Tag🔖 I Follow
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
©️cяε∂ιтs σωηε∂ вү яεsρεcтιvε cσηтεηт cяεαтσяs
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
DM For Credit / Delete
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [ For Feature follow and use #smart_vibe_media 🏷️ ✍️ ] •
Our tag :
1 118 3 hours ago
സ്വന്തം ജീവനും ജീവിതവും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നത് 😔
.
.
follow ചെയ്ത് കൂടെ കൂടിക്കൊ നമ്മുക്ക് പൊള്ളിക്കാം😎🤩🤩
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔻follow us 👉
@smart_vibe_media
🔻like | share | tag🔖 i follow
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
©️cяε∂ιтs σωηε∂ вү яεsρεcтιvε cσηтεηт cяεαтσяs
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
dm for credit / delete
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [ for feature follow and use #smart_vibe_media 🏷️ ✍️ ] •
our tag : " #smart_vibe_media "
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
congrats on your feature !!!!
please visit this gallery to see more!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✳️check more amazing post in timeline at @smart_vibe_media
follow page👇
@smart_vibe_media
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #keralam #kerala #media #kerala360#kerivamakkale #godsowncountry #mallureposts#mallus #malayalamsongs  #musicallymalayalam#kannur #kozhikode #idukki#malappuram #kottayam #alappuzha #tvm#vayanadu  #tiktokstar #tiktokboys #tiktok #tiktokworldly #tiktokdubai #kerala #kozhikode #whatupstatus
My drawing 😊 #bhagatsingh#kerala #artist#tvm
1 60 3 hours ago
My drawing 😊 #bhagatsingh#kerala #artist#tvm
Support nanbaa😍😍😍😍😎Tvm🌴🌴🌴🌴boy🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌴🌴🌴🌴🌴🌾🌴🌾🌴🌾🌴😊💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞#kerala#tvm#kollam#alappuzha#kottayam#idukki#eranakulam#thrissur#vayanad#kasargod#pathanamthitta#freekenz#models#modelsofkerala#indianmodels#v3#r15#yamaha#motors#rideon#followmeplease#likemyphotosplease@nxndhxnx_prxdeep @whyte_devil_ @prakashsivaa @aroundcharuaround
43 270 22 hours ago
Support nanbaa😍😍😍😍😎tvm🌴🌴🌴🌴boy🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌴🌴🌴🌴🌴🌾🌴🌾🌴🌾🌴😊💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞#kerala#tvm#kollam#alappuzha#kottayam#idukki#eranakulam#thrissur#vayanad#kasargod#pathanamthitta#freekenz#models#modelsofkerala#indianmodels#v3#r15#yamaha#motors#rideon#followmeplease#likemyphotosplease@nxndhxnx_prxdeep @whyte_devil_ @prakashsivaa @aroundcharuaround
🥀 fєєℓ ιт αи∂ ℓσνє ιт 🍁
.
.
.
.
.
.
#tvm #nature #naturalbeauty #love #photography #moodygrams #keralagram #foodporn #picoftheday #travelgram #freekzclub #model #likeforlikes #followforfollowback#instagood #instagram #instalife
19 91 May 2019